Rodina LIVINGback to search results

[ID:RE0004314-18-000212]

For sale

Price unspecified

Location Žilina
Total plot area: 1956 - 1956m2

Date of publication:
Last content update: 5 days ago
Available from

Property condition: Original condition


DRAŽBA: dom súpisné č. 87, postavený na parcele č. 426, predajňa bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 427/2, garáž bez súpisného čísla, postavená na parcele č. 427/3 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 426, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 410 m2, parcelné č. 427/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m2, parcelné č. 427/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, parcelné č. 427/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, parcelné č. 427/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 900 m2, evidované na liste vlastníctva č. 7651, k.ú. Žilina, spoluvlastnícky podiel 1/1. Dom: Dom súp.č.87 stojí na pozemku par.č. 426 v k.ú. Žilina vedľa Kuzmányho ulice. Dom je murovaná s podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Napojený je na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Podľa vyjadrenia pôvodného vlastníka Ing. Klesniaka bola stavba využívaná ako rodinný dom , neskôr ako školská jedáleň, V roku 1994 bola vykonaná rekonštrukcia ,prístavba a nadstavba a stavba bola užívaná ako administratívna budova. Doklad o veku nebol predložený , vek určujem odhadom s prihliadnutím na stavebnotechnický stav, použité materiály a informácie od pôvodného vlastníka na 83 rokov. Počas doby svojho trvania stavba prešla opravami a rekonštrukciami. Opotrebenia a životnosť rátam analytickou metódou. Dispozičné riešenie: V podzemnom podlaží je schodište, kotolňa a skladovacie priestory. V prvom nadzemnom podlaží sú kancelárie , sociálne zariadenia muži, ženy, zádverie, chodba, schodište do druhého podlažia a samostatné schody do garáže. V druhom nadzemnom podlaží je schodište, chodba, kancelárie a skladovacie priestory. Konštrukčné riešenie: Objekt je založený do 2 m pod teréne bez zvislej izolácie. Nosné murivo v podzemnom podolaží je z betónu v nadzemných podlažiach murované z tehly . Deliace priečky sú murované. Strop nad podzemným podlažím železobetónový v nadzemných podlažiach s rovným podhľadom drevený. Krov drevený, krytina na krove z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu . Vonkajšie omietky vápenné štukové , vnútorné omietky vápenné hladké. Keramický obklad je v sociálnych zariadeniach Schody železobetónové s povrchom keramická dlažba .Dvere hladké a zasklené do oceľových zárubní , na kotolni plechové. Okná sú drevené zdvojené v nadzemných podlažiach so žalúziami. Podlahy v podzemnom podlaží betónové s poterom v nadzemných podlažiach keramická dlažba v kanceláriách koberce. Vykurovanie ústredné radiátory liatinové. Zdroj vykurovania elektrické kotle v podzemnom podlaží Elektroinštalácia svetelná a motorická. Dom je opatrený bleskozvodom . V dome je rozvod vody v pozinkovanom potrubí. Kanalizácia z liatinového a plastového potrubia. Zdroj teplej vody je elektrický bojler K vybaveniu patria umývadlá a WC. Predajňa: Predajňa stojí na pozemku par.č. 427/2 v k.ú. Žilina na Kuzmányho ulici. Stavba je murovaná s podzemným podlažím a nadzemným podlažím . Stavba je napojená na elektrickú energiu, vodovod a kanalizáciu. Prístup je zo dvora par.č. 427/4.Doklad o veku nebol predložený , vek určujem odhadom s prihliadnutím na stavebnotechnický stav, použité materiály a informácie od pôvodného vlastníka na 82 rokov. Počas doby svojho trvania stavba prešla opravami a rekonštrukciami . Ostatná bola v roku 1995. Opotrebenia a životnosť rátam analytickou metódou. Dispozičné riešenie: V podzemnom podlaží sú dve miestnosti, ktoré slúžia ako sklad.Prístup je vonkajší schodišťom. V nadzemnom podlaží sú dve miestnosti predajne a sociálne zariadenie. Konštrukčné riešenie: Stavba je založená na betónových základoch. Murivo v podzemnom podlaží z monolitického betónu v nadzemnom podlaží tehlové. Deliace priečky murované . Strop v podzemnom podlaží železobetónový v nadzemnom podlaží drevený trámový s kazetovým podhľadom. Krov je drevený sedlový,. Krytina z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné omietky vápenné hladké.Sokel je obložený keramickým obkladom do výšky 0,7 m. Keramický obklad je v sociálnom zariadení. Schody železobetónové s povrchom terazová dlažba .Dvere hladké a zasklené do oceľových zárubní. Vstupné dvere sú s mrežami. Okná sú drevené zdvojené. Podlahy v obidvoch podlažiach terazová dlažba . Vykurovanie ústredné radiátory v každom podlaží oceľové. Elektroinštalácia svetelná a motorická. V sociálnom zariadení je rozvod vody v pozinkovanom potrubí, kanalizácia v plastovom potrubí. K vybaveniu patrí umývadlo a WC. Garáž: Garáž stojí na par.č. 427/3 v k.ú. Žilina a je pristavená k domu súp.č.87. Stavba je murovaná jedno podlažná obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo dvora par.č. 427/4, Stavba je užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného ObÚŽP Žilina od 28.12.1994. Vek stavby k roku ohodnotenia je 2018- 1994 = 24 rokov. Životnosť predpokladám 80 rokov. Dispozičné riešenie: Stavba pozostáva z jednej miestnosti pre garážovanie dvoch áut. Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, - Strecha - rovná mierne spádovaná krytina z asfaltových privarovaných pásov, klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu - Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka - Výplne otvorov - zo sklobetónu vo výpočte udávam porovnateľnú položku - zdvojené s dvojvrstvovým zasklením - Podlahy - terazzo - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty - Garážové vráta plechové Pozemok: Pozemok leží v zastavanom území mesta Žilina v širšom centre vedľa Moyzesovej ulice. Mesto má 87 000 obyvateľov. Je sídlom samosprávneho kraja s úradmi, občianskou vybavenosťou, službami kultúrnymi a športovými zariadeniami. Na par.č. 426 stojí dom súp.č. 87, na par.č. 427/2 stojí predajňa, na par.č. 427/3 stojí garáž. Parcely 427/1 a 527/4 sú pozemky okolo stavieb. V okolí sú administratívne budovy, budovy na bývanie , obchody, reštaurácie vedľa je stredná škola. Dostupnosť do centra je do 5 minút cesty peši. Zastávka MHD je pred domomi. V ulici je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a plynu. Prístup je z chodníka na Kuzmányho ulici. Pozemky sú v rovinatom teréne.

Real estate company:

platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
82108 Bratislava

Agent's details:

Pavel Sirota
Agent´s contacts:
+421911833869

Contact the agent by email:

 


Next photos