Rodina LIVINGback to search results

[ID:RE0001101-18-000030]

For sale

39.700,-EUR

Location Strážne
Living space: 296m2
Total plot area: 3203 - 3203m2

Date of publication:
Last content update: 1 month ago
Available from

Property condition: Original condition


Adresa: Strážne, ul. Karčianska č. 217/33 Dátum konania dražby: dňa 24.05.2018 Čas konania dražby: 13:00 hod. Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí Najnižšie podanie: 39 700 eur Dražobná zábezpeka: 7 000 eur Číslo účtu: 2623805437/1100 Var. symbol: 1832017 Termín prvej obhliadky: dňa 04.05.2018 o 10:30 hod. Termín druhej obhliadky: dňa 18.05.2018 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 39 700 eur Rodinný dom č.s. 217 na parc. č. 586/5 Umiestnenie stavby: Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 217 na parc. č. 586/5 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami, na ul. Karčianska, v obci Strážne. Dispozičné členenie, stavebno-technický popis a vnútorné vybavenie: Nakoľko rodinný dom nebol sprístupnený, podrobný stavebno-technický popis, dispozičné členenie a vnútorné vybavenie ku dňu obhliadky dňa 02.04.2005 znalcom Ing. Nagyidaiom je uvedené v predloženom znaleckom posudku č. 29/2005 (jeho kópia sa nachádza v prílohovej časti). Ku dňu 02.04.2005 je uvažované so stavebno-technickým stavom nehnuteľnosti. Životnosť a opotrebenie: Rodinný dom bol napojený na všetky inžinierske siete okrem kanalizácia, ktorá bola napojená na žumpu. V predloženom znaleckom posudku č. 29/2005 je uvedené, že výstavba pôvodnej časti rodinného domu bola začatá v roku 1973, keď dňa 23.03.1973 bolo požiadané o vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby (kópia žiadosti sa nachádza v prílohe znaleckého posudku), žiadateľ mal stavbu ukončiť do 3 rokov. Ako je uvedené v predloženom znaleckom posudku, pôvodná stavba bola ukončená a daná do užívania v roku 1975. Obecný úrad Strážne doklad o veku stavby neeviduje - vyjadrenie pracovníčky OcÚ. Na základe stavebného povolenia č.j. C 97/03383-323/SP zo dňa 02.09.1997 (kópia sa nachádza v prílohe znaleckého posudku) bola realizovaná prístavba a stavebné úpravy rodinného domu a užívané od roku 1999 - uvedené v predloženom znaleckom posudku. Údržba rodinného domu z vonkajšej obhliadky je priemerná, dom sa pravdepodobne v súčasnosti neužíva. Opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť stanovujem na 100 rokov (budovy na bývanie s obvodovým plášťom murovaným hr. 30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov). Informácie o dražbe: číslo dražby: DD 183/2017 predmet dražby: Rodinný dom s pozemkami dátum konania dražby: dňa 24.05.2018 čas konania dražby: 13:00 hod. Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 040 01 Košice, salónik RONDO na 2. poschodí Najnižšie podanie: 39 700 eur Dražobná zábezpeka: 7 000 eur Číslo účtu: Var. symbol: 1832017 termín prvej obhliadky: dňa 04.05.2018 o 10:30 termín druhej obhliadky: dňa 18.05.2018 o 10:30 hod. Cena stanovená znaleckým posudkom: 39 700 eur

Real estate company:

DUPOS reality network s.r.o.
Tamaškovičova 17
91701 Trnava
www.dupos.sk

Agent's details:

Stanislav Hric
Agent´s contacts:
+421911876895

Contact the agent by email: