Rodina LIVINGSearch results (456): For sale » House » Prešov region

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000117]

Yesterday 8:12 am

Chmeľová
44.900 EUR

Dátum konania dražby: 30.01.2019 13:30 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov Cena podľa znaleckého posudku: 44900,- EUR Najnižšie podanie: 44900,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 09.01.2019 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 5 v obci Chmeľová, okres Bardejov. Druhá obhliadka: 23.01.2019 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 5 v obci Chmeľová, okres Bardejov. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Chmeľová, katastrálne územie: Chmeľová, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 519, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 5 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 431/1 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 430 o výmere 502 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. reg. „C“ č. 431/1 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 431/2 o výmere 162 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 5, katastrálne územie Chmeľová Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov, prístupný po spevnenej komunikácii. Ide o samostatne stojacu stavbu, ktorá v súčasnosti nie je využívaná na rodinné bývanie. Je odpojená od odberu elektrickej energie a plynu. Orientácia obytných miestností je na východ a juh. Predmet dražby je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a v jednej časti je dvojpodlažný. Dom bol daný do užívania v roku 1981. V obci sa nachádza základná škola, materská škola, základná infraštruktúra – vodovod, plynofikácia, elektrické siete a skládka odpadu. Súčasťou obce je aj predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, telocvičňa, futbalové ihrisko, knižnica, pošta. Dispozičné riešenie: 1. NP: zádverie, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa, chodba, kotolňa a sklad.K rodinnému domu bol pristavaný prístrešok s vonkajším kozubom.Zastavaná plocha 1.NP je 63,5 m2. 2. NP: schodište, chodba, dva šatníky a dve izby.Zastavaná plocha 2. NP je 63,5 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Predmet dražby je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Má zvislé nosné konštrukcie murované z plynosilikátových tvárnic hr. 300 mm so zateplením z vonkajšej strany a vnútorné murované priečky hr. 150 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové, strecha je sedlová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie domu sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy domu tvorí silikátová omietka so zateplením, zatiaľ čo vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky stropov, stien – maľby a v kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Okná v dome sú plastové, dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v rodinnom dome sú v obytných miestnostiach plávajúce, ostatné podlahy sú keramické dlažby, v komore je cementový poter.V kúpeľni v I. NP sa nachádza vaňa, umývadlo a WC so zabudovanou splachovacou nádržkou. Batérie v rodinnom dome sú pákové. V rodinnom dome bolo kúrenie zabezpečené plynovým kotlom, ktorý je v súčasnosti demontovaný. Kuchynská linka ani kuchynský sporák v rodinnom dome nie sú. V obývacej izbe je vybudovaný kozub s uzavretým ohniskom. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. GarážGaráž sa nachádza na parcele č. 431/2, nie je zapísaná na liste vlastníctva a nie je ani zakreslená v kópii z katastrálnej mapy. Nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Založenie garáže je riešené základmi pod stĺpikmi. Stropné konštrukcie sú drevené trámové, bez podhľadu. Strecha je sedlová s plechovou krytinou, bez klampiarskych konštrukcií.Vonkajšie úpravy tvorí štrukturovaná omietka so zateplením. Garážové vráta sú výklopné, podlaha je betónová hrubá. Garáž bola daná do užívania v roku 1981.Zastavaná plocha 1. NP garáže je 18,28 m2. 2. Technické zázemieAko prístavba k rodinnému domu je postavené technické zázemie rodinného domu postavené na parcele 431/1, dané do užívania v roku 2008. Je čiastočne podpivničené a má jedno nadzemné podlažie. Založenie technického zázemia je riešené na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. V 1. PP sa nachádzajú zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu hr. 400 mm, v 1. NP sú murované z plynosilikátových tvárnic hr. 300 mm so zateplením z vonkajšej strany. Vnútorné priečky sú murované hr. 150 mm, stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je pultová s krytinou z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy tvorí silikátová omietka so zateplením, vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky stropov, stien – maľby, v kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná sú plastové, dvere sú dyhované v oceľových zárubniach a podlahy tvoria keramické dlažby. V altánku sa nachádza murovaný kozub s otvoreným ohniskom. Dispozičné riešenie technického zázemia:V 1. PP sa nachádza pivnica so vstupom zo skladu.Zastavaná plocha 1. PP technického zázemia je 7,77 m2. V 2. NP sa nachádza chodba, kotolňa, sklad a altánok.Zastavaná plocha 2. NP technického zázemia je 53,14 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000119]

Yesterday 8:12 am

Bardejov
135.000 EUR

Dátum konania dražby: 30.01.2019 15:00 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov Cena podľa znaleckého posudku: 135000,- EUR Najnižšie podanie: 135000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 09.01.2019 09:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 2136 na Hlavnej ulici č. 6 v obci Bardejov. Druhá obhliadka: 23.01.2019 09:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 2136 na Hlavnej ulici č. 6 v obci Bardejov. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Bardejov, katastrálne územie: Dlhá Lúka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 942, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 2136 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 397/1 o výmere 543 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, dielňa so súpisným číslom 3860 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 396/2 o výmere 31 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby 1“) v okrese: Bardejov, obec: Bardejov, katastrálne územie: Dlhá Lúka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 410, a to konkrétne pozemok parcely registra „C“ č. 395/1 o výmere 93 m², druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 396/1 o výmere 364 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 396/2 o výmere 31 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 397/1 o výmere 543 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby 2“ a spolu s Predmetom dražby 1 ďalej len „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom  so súpisným číslom 2136 s príslušenstvom, postavený na par. č. 397/1 v k.ú. Dlhá Lúka, na Hlavnej ulici č. 6 v Bardejove.   Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Predmet dražby je samostatne stojaci rodinný dom a v súčasnosti nevyužívaný. Orientácia obytných miestností predmetu dražby je na východ a západ. Predmet dražby je napojený na miestny rozvod vody, kanalizácie a plynu. Predmet dražby je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie na plnej zastavanej ploche a druhé nadzemné podlažie na polovici zastavanej plochy. V predmete dražby sa nachádzajú dve bytové jednotky, každá s vlastným vchodom. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1988. Dispozičné riešenie:V 1. PP sa nachádzajú pivnice, garáž, kotolňa, uholňa, práčovňa, kuchyňa a sklady.V 1. NP sa nachádza chodba, schodište, izba, jedáleň, kuchyňa, WC. V druhej bytovej jednotke sa nachádzajú tri izby, kuchyňa a kúpeľňa s WC. V 2. NP sa nachádza chodba, kúpeľňa s WC a tri izby. Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 146,59 m2. Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 146,59 m2. Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 75,37 m2.  Technicko – konštrukčné riešenie:Predmet dražby je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú čiastočne z monolitického betónu hr. 400 mm a čiastočne murované hr. 400 mm so zvislou izoláciou, v 1. a 2. NP sú zvislé nosné konštrukcie murované hr. 400 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál o hr. 150 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové. Strecha je sedlová s plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (žľaby a zvody). Vonkajšie úpravy sú zo štruktúrovanej omietky so zateplením. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien (maľby). V sociálnych zariadeniach, práčovni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Predmet dražby má plastové okná a dyhované dvere v oceľových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú v prevažnej miere PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha a ostatné podlahy tvoria keramické dlažby. V práčovni v 1. PP sa nachádza vaňa a umývadlo, v kuchyni (1. PP) sa nachádza smaltovaný dvojdrez. V kúpeľni v 1. NP je sprchovancí kút, umývadlo a WC, samostatné WC s umývadlom. V 2. NP sa nachádza kúpeľňa s vaňou, umývadlom a WC. Všetky vodovodné batérie v predmete dražby sú v prevažnej miere pôvodné kohútikové. V predmete dražby je kúrenie zabezpečené kotlom na tuhé palivo Viadrus U 22 a plynovým kotlom JUNKERS. Ohrev pitnej vody bol zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody a v práčovni je aj valec na ohrev vody na tuhé palivo. V predmete dražby sa nachádzajú dve kuchynské linky na báze dreva s nerezovým dresom. V obývacej izbe sa nachádza kozub s otvoreným ohniskom. V jednej kuchyni na nachádza plynový šporák bez odsávača pár. K predmetu dražby prislúcha aj kopaná studňa, ktorá je z betónových skruží s ručným čerpadlom. Studňa je hlboká 7 m a do užívania bola daná v roku 1988.    2. Dielňa so súpisným číslom 3860 s príslušenstvom, postavená na par. č. 396/2 v k.ú. Dlhá Lúka.Dielňa je postavená za rodinným domom. Jedná sa o samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo je murované hrúbky 250 mm. Strecha je sedlová s krytinou z trapézového plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stropná konštrukcia sa v dielni nenachádza. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná omietka je hladká vápenná. Podlaha je z terazzových dlaždíc. Dvere sú latované, okná sú drevené a zdvojené. V dielni je svetelná a motorická elektroinštalácia. Dielňa bola daná do užívania v roku 2010.Zastavaná plocha dielne je o výmere 31,01 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:34846]

2 days ago

Hermanovce
64.000 EUR

Add to My Living
Family house, Sale, Prešov, Slovakia

quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living

Nový inzerát [ID:3_283268461378]

3 days ago

Štrba
389.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:7_283268461378]

3 days ago

Štrba
389.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:7_281091831242]

3 days ago

Dúbrava
24.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:3_281091831242]

3 days ago

Dúbrava
24.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:3_284601478025]

3 days ago

Spišská Teplica
175.000 EUR

Add to My Living
Family house, Ľubotice, Sale, Prešov, Slovakia

plot is fenced, quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, unfurnished , alarm system, security door, telephone connection/line, ytong construction type, local heating

Add to My Living
Next page