Rodina LIVINGSearch results (1077): For sale » All categories » Prešov region

Nový inzerát [ID:23142]

Today 3:24 pm

Humenné
33.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátFlat, 27 m², fully refurbished, plot is fenced [ID:430862-430862]

Today 12:59 pm

Veľká Lomnica/Kežmarok
72.000 EUR

Holiday apartment, Sale, Kežmarok, Slovakia

floor:2/3, quiet neighborhood, barrier-free access, balcony, loft, duplex apartment, trouble-free parking, alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004314-18-000219]

Today 10:30 am

Veľký Šariš

Administratívna budova s.č.442, p.č.1194/15, Veľký Šariš Umiestnenie stavby Administratívna budova, súp.č.442, sa nachádza v zástavbe prevádzkových objektov a rodinných domov na ulici Staničnej, na pozemku, parcelné číslo 1194/15, katastrálne územie Veľký Šariš, obec Veľký Šariš. Pozemky sú rovinaté, prístup na ne je po miestnych komunikaciach. Dispozičné riešenie Administratívna budova je dvojpodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.15/2). Do Administratívnej budovy sa vstupuje z severovýchodnej strany. Vstup do 1.NP (prízemie) je cez jednokrídlové dvere do zádveria. Zo zádveria sa vstupuje do chodby so schodiskom, kotolne pod schodiskom, hygienického zariadenia a skladovacích priestorov. Skladovacie priestory sú prístupné aj samostatnými dvojkrídlovými dverami z juhozápadnými strany. Za skladový mi priestormi sa nachádzajú obytné priestory samostatne prístupné z juhozápadnými strany (príloha č.6). Na 2.NP (poschodie) sa vstupuje dvojramenným schodiskom z prízemia do chodby (príloha č.7). Z chodby sú prístup- né WC pre mužov a ženy, kuchynka, sklad a štyri kancelárie. Z juhozápadnej strany sa k Administratívnej budove pristaval (1993) objekt Dielne, ktorý nie je dokončený. Stavebnotechnické riešenie Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžna stenová murovaná sústava z pálenej tehly do hrúbky 400 mm. Stropy sú z prefabrikovaných panelov rovinným podhľadom. Strecha je plochá, krytina strechy je z natavovaných as-faltových pásov. Stavba má bleskozvod. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vnútorné deliace konštrukcie sú z tehál. Vnútorné schodisko je dvojramenné betónové s našlapnou vrstvou z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné, v hygienických priestoroch sú keramické obklady. Podlahy sú zhotovené podľa účelu miestností. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí striekaný brizolit. Vnútorné rozvody - vodovod - z plastového potrubia rozvody studenej a teplej vody - kanalizácia - novodurové potrubie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - plynofikácia - z oceľového potrubia v roku 2010 - vykurovanie (vlastná plynová kotolňa) - teplovodné s oceľovými radiátormi Vnútorné vybavenie - neoverené Technické vybavenie Administratívna budova je napojená na rozvod vody, kanalizácie, elektrickej energie a zemného plynu z verejných rozvodov. Rozostavaná dielňa s.č.1490, p.č.1194/18 Umiestnenie stavby Rozostavaná dielňa, súp.č.1490, sa nachádza na pozemku, parcelné číslo 1194/18, katastrálne územie Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, ako prístavba k Administratívnej budove z juhozápadnej strany (príloha č.15/5,6). Dispozičné riešenie Rozostavaná dielňa je dvojpodlažná nepodpivničená stavba. Do dielne sa vstupuje z severozápadnej strany. V 1.NP (prízemí) bol plánovaný sklad s výťahom (príloha č.6) - nezrealizované. Na 2.NP (poschodie) boli plánované dielne (príloha č.7). Dielne boli k Administratívnej budove pristavané v roku 1993. Z juhozápadnej strany sa k Administratívnej budove pristaval (1993) objekt Dielne, ktorý nie je dokončený. Stavebnotechnické riešenie Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžna stenová murovaná sústava z pórobetónových kvádrov hrúbky 400 mm. Stropy sú z pre- fabrikovaných panelov rovinným podhľadom. Strecha je jednoplášťová plochá, krytina strechy je z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vonkajšie povrchové úpravy nie je možné zisti, sú zakryté reklamnými banerni. Dielňa na opravu strojov HOP), s.č.1488 p.č.1194/16 Umiestnenie stavby Dielňa na opravu strojov (HOP) sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3). Dispozičné riešenie Dielňa (HOP) je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.16/4) pôdorysného tvaru "L". Časť objektu sa vy- užíva ako dielňa na opravu poľnohospodárskych strojov, časť ako skladovacie priestory a časť ako prevádzkové priestory s vlastnou kotolňou. Stavebnotechnické riešenie Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou, nie je podpivničená. Nosná obvodová konštrukcia objektu je murovaná z pálenej tehly hrúbky 450 mm, vnútorné steny hr. 300 mm. V časti kancelárie je vytvorené podlažie bez prístupu (len rebríkom). Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové väzníky a oceľové valcované nosníky v nízkom sklone. Strešná krytina je pozink. plechu spádovaná k okapom v pozdĺžnych stranách. Výplne otvorov - okná v opravárenskej časti sú nové plastové s tepelnoizolačným zasklením, v skladovej časti oceľové s jednoduchým zasklením vrátane oceľových mreží, presvetlenie zo zadnej strany skladovej časti je sklobetónovými tvárnicami. Vnútorné dvere kancelárií s príslušenstvom sú drevené hladké, ostatné dvere a vráta sú plechové. Podlahy sú betónové. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenno-cementové štukové. Oceľový prístrešok č.1, p.č.1194/20 Umiestnenie stavby Oceľový prístrešok č.1 sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3), pred ľavou časťou Dielne na opravu strojov HOP (príloha č.16/1,2). Prístrešok č.1 nebol kolaudovaný, preto nie je vedený na LV a katas- trálnej mape. Dispozičné riešenie Oceľový prístrešok č.1 je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.10; 16/2), pristavaná z juhozápadnej časti k Dielni (HOP). Objekt sa využíva ako kryté skladovacie a pracovné priestory. Stavebnotechnické riešenie Prístrešok je založený (predpokladám) na základových betónových pätkách. Nosná konštrukcia je oceľová, čias- točne je opláštená trapézovým plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových oceľových nosníkov, kryti- na je z trapézového plechu. Pultová strechu so spádom od Dielne (HOP). Podlahu je z cestných betónových pa- nelov. Oceľový prístrešok č.2, p.č.1194/20 Umiestnenie stavby Oceľový prístrešok č.2 sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3), pred pravou časťou Dielne na opravu strojov HOP (príloha č.16/1,3). Prístrešok č.2 nebol kolaudovaný, preto nie je vedený na LV a katastrálnej mape. Dispozičné riešenie Oceľový prístrešok č.2 je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.10; 16/3), pristavaná z juhozápadnej časti k Dielni (HOP). Objekt sa využíva ako kryté skladovacie a pracovné priestory. Stavebnotechnické riešenie Prístrešok je založený (predpokladám) na základových betónových pätkách. Nosná konštrukcia je oceľová, čias- točne je opláštená trapézovým plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových oceľových nosníkov, krytina je z trapézového plechu. Pultová strechu so spádom od Dielne (HOP). Podlahu je z cestných betónových pa- nelov.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004314-18-000220]

Today 10:30 am

Pusté Pole

Aktuálne pripravujeme predaj tejto nehnuteľnosti formou dražby a to Rodinný dom v obci: Pusté Pole. Ďalšie podrobné informácie o nehnuteľnosti zverejníme už v najbližšej dobe, preto sledujte túto dražbu.V prípade záujmu o túto nehnuteľnosť alebo pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného makléra na t.č. 02 / 322 02 731 alebo email: schmidt@platitsaoplati.sk.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0003214-18-000339]

Today 10:01 am

Humenné
59.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:21051]

Today 9:55 am

Fintice
36 EUR/ m²

Add to My Living
Flats for Sale in Prešov, district of Prešov

Estate agency GARANT REAL.SK s.r.o. with the seat in the municipality Prešov offers flats intended for sale located in the municipality Prešov, district Prešov. The property is located in the land register PRESOV. Region belongs to territorially administrative complex Prešovský kraj. The cost of the sale 67.000,00 EUR. This building is in good estate. The schema of this flat is 2+1. Well, there are two rooms and isolated kitchen. The flat is panel. The flat is in the private ownership. Floor area of the flat is 53 m2. Concerning reservation and visitations, please, contact our estate agent: Cmarová Lucia on the phone number +421907030693.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:260683896143]

Yesterday 11:54 pm

Potoky
13.900 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:279226785526]

Yesterday 11:54 pm

Vladiča
11.800 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:5_284842091224]

Yesterday 11:54 pm

Nižná Jedľová
17.900 EUR

Add to My Living
Next page