Rodina LIVINGSearch results (1079): For sale » All categories » Prešov region

Nový inzerát [ID:3_285056]

Today 10:09 am

Ruská Volová
10.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:7_285056]

Today 10:09 am

Ruská Volová
10.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:284395461719]

Today 1:54 am

Vernár
840.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:284717353603]

Today 1:54 am

Ždiar
28.800 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:23142]

Yesterday 3:24 pm

Humenné
33.000 EUR

Add to My Living

Nový inzerátFlat, 27 m², fully refurbished, plot is fenced [ID:430862-430862]

Yesterday 12:59 pm

Veľká Lomnica/Kežmarok
72.000 EUR

Holiday apartment, Sale, Kežmarok, Slovakia

floor:2/3, quiet neighborhood, barrier-free access, balcony, loft, duplex apartment, trouble-free parking, alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004314-18-000219]

Yesterday 10:30 am

Veľký Šariš

Administratívna budova s.č.442, p.č.1194/15, Veľký Šariš Umiestnenie stavby Administratívna budova, súp.č.442, sa nachádza v zástavbe prevádzkových objektov a rodinných domov na ulici Staničnej, na pozemku, parcelné číslo 1194/15, katastrálne územie Veľký Šariš, obec Veľký Šariš. Pozemky sú rovinaté, prístup na ne je po miestnych komunikaciach. Dispozičné riešenie Administratívna budova je dvojpodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.15/2). Do Administratívnej budovy sa vstupuje z severovýchodnej strany. Vstup do 1.NP (prízemie) je cez jednokrídlové dvere do zádveria. Zo zádveria sa vstupuje do chodby so schodiskom, kotolne pod schodiskom, hygienického zariadenia a skladovacích priestorov. Skladovacie priestory sú prístupné aj samostatnými dvojkrídlovými dverami z juhozápadnými strany. Za skladový mi priestormi sa nachádzajú obytné priestory samostatne prístupné z juhozápadnými strany (príloha č.6). Na 2.NP (poschodie) sa vstupuje dvojramenným schodiskom z prízemia do chodby (príloha č.7). Z chodby sú prístup- né WC pre mužov a ženy, kuchynka, sklad a štyri kancelárie. Z juhozápadnej strany sa k Administratívnej budove pristaval (1993) objekt Dielne, ktorý nie je dokončený. Stavebnotechnické riešenie Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžna stenová murovaná sústava z pálenej tehly do hrúbky 400 mm. Stropy sú z prefabrikovaných panelov rovinným podhľadom. Strecha je plochá, krytina strechy je z natavovaných as-faltových pásov. Stavba má bleskozvod. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vnútorné deliace konštrukcie sú z tehál. Vnútorné schodisko je dvojramenné betónové s našlapnou vrstvou z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú vápenné, v hygienických priestoroch sú keramické obklady. Podlahy sú zhotovené podľa účelu miestností. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí striekaný brizolit. Vnútorné rozvody - vodovod - z plastového potrubia rozvody studenej a teplej vody - kanalizácia - novodurové potrubie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - plynofikácia - z oceľového potrubia v roku 2010 - vykurovanie (vlastná plynová kotolňa) - teplovodné s oceľovými radiátormi Vnútorné vybavenie - neoverené Technické vybavenie Administratívna budova je napojená na rozvod vody, kanalizácie, elektrickej energie a zemného plynu z verejných rozvodov. Rozostavaná dielňa s.č.1490, p.č.1194/18 Umiestnenie stavby Rozostavaná dielňa, súp.č.1490, sa nachádza na pozemku, parcelné číslo 1194/18, katastrálne územie Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, ako prístavba k Administratívnej budove z juhozápadnej strany (príloha č.15/5,6). Dispozičné riešenie Rozostavaná dielňa je dvojpodlažná nepodpivničená stavba. Do dielne sa vstupuje z severozápadnej strany. V 1.NP (prízemí) bol plánovaný sklad s výťahom (príloha č.6) - nezrealizované. Na 2.NP (poschodie) boli plánované dielne (príloha č.7). Dielne boli k Administratívnej budove pristavané v roku 1993. Z juhozápadnej strany sa k Administratívnej budove pristaval (1993) objekt Dielne, ktorý nie je dokončený. Stavebnotechnické riešenie Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí pozdĺžna stenová murovaná sústava z pórobetónových kvádrov hrúbky 400 mm. Stropy sú z pre- fabrikovaných panelov rovinným podhľadom. Strecha je jednoplášťová plochá, krytina strechy je z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové s tepelnoizolačným zasklením. Vonkajšie povrchové úpravy nie je možné zisti, sú zakryté reklamnými banerni. Dielňa na opravu strojov HOP), s.č.1488 p.č.1194/16 Umiestnenie stavby Dielňa na opravu strojov (HOP) sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3). Dispozičné riešenie Dielňa (HOP) je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.16/4) pôdorysného tvaru "L". Časť objektu sa vy- užíva ako dielňa na opravu poľnohospodárskych strojov, časť ako skladovacie priestory a časť ako prevádzkové priestory s vlastnou kotolňou. Stavebnotechnické riešenie Budova je založená (predpokladám) na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou, nie je podpivničená. Nosná obvodová konštrukcia objektu je murovaná z pálenej tehly hrúbky 450 mm, vnútorné steny hr. 300 mm. V časti kancelárie je vytvorené podlažie bez prístupu (len rebríkom). Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové väzníky a oceľové valcované nosníky v nízkom sklone. Strešná krytina je pozink. plechu spádovaná k okapom v pozdĺžnych stranách. Výplne otvorov - okná v opravárenskej časti sú nové plastové s tepelnoizolačným zasklením, v skladovej časti oceľové s jednoduchým zasklením vrátane oceľových mreží, presvetlenie zo zadnej strany skladovej časti je sklobetónovými tvárnicami. Vnútorné dvere kancelárií s príslušenstvom sú drevené hladké, ostatné dvere a vráta sú plechové. Podlahy sú betónové. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenno-cementové štukové. Oceľový prístrešok č.1, p.č.1194/20 Umiestnenie stavby Oceľový prístrešok č.1 sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3), pred ľavou časťou Dielne na opravu strojov HOP (príloha č.16/1,2). Prístrešok č.1 nebol kolaudovaný, preto nie je vedený na LV a katas- trálnej mape. Dispozičné riešenie Oceľový prístrešok č.1 je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.10; 16/2), pristavaná z juhozápadnej časti k Dielni (HOP). Objekt sa využíva ako kryté skladovacie a pracovné priestory. Stavebnotechnické riešenie Prístrešok je založený (predpokladám) na základových betónových pätkách. Nosná konštrukcia je oceľová, čias- točne je opláštená trapézovým plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových oceľových nosníkov, kryti- na je z trapézového plechu. Pultová strechu so spádom od Dielne (HOP). Podlahu je z cestných betónových pa- nelov. Oceľový prístrešok č.2, p.č.1194/20 Umiestnenie stavby Oceľový prístrešok č.2 sa nachádza v severozápadnej časti areálu (príloha č.3), pred pravou časťou Dielne na opravu strojov HOP (príloha č.16/1,3). Prístrešok č.2 nebol kolaudovaný, preto nie je vedený na LV a katastrálnej mape. Dispozičné riešenie Oceľový prístrešok č.2 je jednopodlažná nepodpivničená stavba (príloha č.10; 16/3), pristavaná z juhozápadnej časti k Dielni (HOP). Objekt sa využíva ako kryté skladovacie a pracovné priestory. Stavebnotechnické riešenie Prístrešok je založený (predpokladám) na základových betónových pätkách. Nosná konštrukcia je oceľová, čias- točne je opláštená trapézovým plechom. Strecha je pultová z oceľových priehradových oceľových nosníkov, krytina je z trapézového plechu. Pultová strechu so spádom od Dielne (HOP). Podlahu je z cestných betónových pa- nelov.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004314-18-000220]

Yesterday 10:30 am

Pusté Pole

Aktuálne pripravujeme predaj tejto nehnuteľnosti formou dražby a to Rodinný dom v obci: Pusté Pole. Ďalšie podrobné informácie o nehnuteľnosti zverejníme už v najbližšej dobe, preto sledujte túto dražbu.V prípade záujmu o túto nehnuteľnosť alebo pre bližšie informácie kontaktujte zodpovedného makléra na t.č. 02 / 322 02 731 alebo email: schmidt@platitsaoplati.sk.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0003214-18-000339]

Yesterday 10:01 am

Humenné
59.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:21051]

Yesterday 9:55 am

Fintice
36 EUR/ m²

Add to My Living
Next page