Rodina LIVINGSearch results (1178): For sale » All categories » Prešov region

Nový inzerát [ID:21902]

Today 9:42 am

Prešov
59.500 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0003214-18-000214]

Today 8:11 am

Humenné
39.990 EUR

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0003214-18-000215]

Today 8:11 am

Humenné
34.990 EUR

Add to My Living

balcony, cellar, trouble-free parking, number of bathrooms: 1, number of rest rooms: 1, unfurnished , individual room, brick construction type, plastic windows, parquet wood floor , central heating, cable tv, shops, public transport, doctor, pharmacy, post office, bank

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000060]

Today 7:45 am

Gánovce
162.000 EUR

Dátum konania dražby: 25.05.2018 13:00 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov. Cena podľa znaleckého posudku: 162000,- EUR Najnižšie podanie: 162000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 07.05.2018 08:00; pred kostolom Filice na ul. Filická č. 86, 058 01 v obci Gánovce – Filice. Druhá obhliadka: 18.05.2018 11:00; pred kostolom Filice na ul. Filická č. 86, 058 01 v obci Gánovce – Filice. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poprad, obec: Gánovce, katastrálne územie: Filice, zapísané v evidencii Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 233, a to konkrétne: rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 12/3 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 11/1 o výmere 1357 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, pozemok parc. reg. „C“ č. 12/1 o výmere 424 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 12/3 o výmere 105 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rozostavaná stavba (rodinný dom) bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 12/3 v kat. území Filice. Predmet dražby je samostatne stojaci rodinný dom. Nachádza sa na okraji obce Gánovce v tichom prostredí. Predmet dražby sa javí ako dokončený a využívaný na rodinné bývanie. Predmet dražby je postavený v mierne svahovitom teréne. Predmet dražby je podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2010.  Dispozičné riešenie sa predpokladá:V I.PP sa nachádza garáž, sklad, kotolňa, chodba, predsieň, WC, práčovňa a schodište, V I.NP sa nachádza kuchyňa, chodba, zádverie, kúpeľňa, WC, obývacia izba a izba. V II.NP sa nachádza chodba, kúpeľňa, WC, šatník a tri izby (z jednej izby je prístup na balkón). Zastavaná plocha I. PP je 103,70 m2.Zastavaná plocha I. NP je 107,90 m2.Zastavaná plocha II. NP je 103,70 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Predmet dražby má sedlovú strechu. Strešná krytina na predmete dražby je pálená. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody. Obvodové murivo predmetu dražby je murované. Vonkajšia omietka na predmete dražby je štruktúrovaná.Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000061]

Today 7:45 am

Zborov
47.300 EUR

Dátum konania dražby: 01.06.2018 10:45 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov. Cena podľa znaleckého posudku: 47300,- EUR Najnižšie podanie: 47300,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 16.05.2018 11:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 125 v obci Zborov. Druhá obhliadka: 30.05.2018 11:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 125 v obci Zborov. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Zborov, katastrálne územie: Zborov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 736, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 125 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 932/3 o výmere 502 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, garáž so súpisným číslom 693 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 932/7 o výmere 61 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 932/1 o výmere 1589 m², druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra „C“ č. 932/3 o výmere 502 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 932/6 o výmere 111 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 932/7 o výmere 61 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 125 s príslušenstvom, postavený na par. č. 932/3 v kat. území Zborov. Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý sa nachádza na okraji obce Zborov. V obci bývajú aj neprispôsobiví občania. V obci je možnosť napojenia na vodu, plyn a kanalizáciu. Predmet dražby je postavený v rovinatom teréne. Predmet dražby je podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1994. Dispozičné riešenie:V 1. PP sa nachádza chodba, kuchyňa, 3 pivnice a kotolňa.V 1.NP sa nachádza chodba, kuchyňa, komora a 2 izby.V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa s WC, 3 izby a 2 balkóny. Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 118,29 m2.Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 118,29 m2.Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 141,95 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Predmet dražby má sedlovú strechu so strešnou krytinou z AZC šablón. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované. Stropné konštrukcie sú železobetónové. Strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom. Schodište do podzemného podlažia je položené na železobetónovej doske s povrchom stupňov a podstupníc z teracovej dlažby. Schodište do podkrovia je tvorené oceľovou nosnou konštrukciou s drevenými stupňami bez podstupníc. Vonkajšia omietka na predmete dražby je brizolitová. Predmet dražby nie je izolovaný proti zemnej vlhkosti a je značne zavlhnutý vzhľadom na to, že je dlhšiu dobu nevyužívaný a nevykurovaný. Vnútorné omietky v predmete dražby sú vápenné. Okná sú drevené, zdvojené s predokennými žalúziami. Dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v podzemnom podlaží predmetu dražby sú čiastočne keramické dlažby a čiastočne majú cementový poter. Podlahy na prízemí sú čiastočne plávajúce a čiastočne parketové. Podlahy v podkroví sú plávajúce. V sociálnych zariadeniach sú k dispozícii keramické dlažby. Kuchynská linka v kuchyni je na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Šporák sa v kuchyni na 1. NP nenachádza. Kuchyňa v 1. PP je zanedbaná s kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom a plynovým šporákom. V 1. PP sa nachádza aj práčovňa s vaňou a keramickým obkladom stien. V 1. NP sa nachádza samostatné WC s umývadlom a keramickým obkladom stien. V kúpeľni v podkroví sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút a WC. Batérie v predmete dražby sú v prevažnej miere pákové. Predmet dražby je vykurovaný plynovým kotlom JUNKERS s ohrevom pitnej vody. Radiátory sú panelové. V obývacej izbe sa nachádza kozub bez krbovej vložky s uzavretým ohniskom. Predmet dražby je odkanalizovaný je do žumpy. Predmet dražby je napojený na rozvod vody z mestského rozvodu vody.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Garáž so súp. č. 693 s príslušenstvom, postavená na par. č. 932/7 v kat. území Zborov. Garáž je postavená ako samostatná stavba za rodinným domom. Garáž je osadená na základových pásoch. Obvodové murivo garáže je murované hrúbky 300 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s pultovou strechou. Krytina je z trapézového plechu s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Garážové vráta sú výklopné plechové. Vonkajšia omietka na garáži je brizolitová. Podlahy v garáži sú betónové a hrubé. Dvere sú zvlakové a okná sú jednoduché, resp. sa tam nachádza sklobetónová výplň otvorov. V garáži je svetelná aj motorická elektroinštalácia. Garáž bola daná do užívania v roku 1992. Zastavaná plocha garáže je o výmere 60,10 m2. Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000059]

Today 7:45 am

Prešov
185.000 EUR

Dátum konania dražby: 01.06.2018 10:00 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov Cena podľa znaleckého posudku: 185000,- EUR Najnižšie podanie: 185000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 16.05.2018 14:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 12632 na ulici Pod kamennou baňou č. 71 v meste Prešov. Druhá obhliadka: 30.05.2018 14:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 12632 na ulici Pod kamennou baňou č. 71 v meste Prešov. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3948, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, garáž so súpisným číslom 12633 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/1 o výmere 548 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom so súp. č. 12632 s príslušenstvom, postavený na par. č. 6527/2 v kat. území Prešov. Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na ulici Pod kamennou baňou č. 71 v meste Prešov. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2005. Predmet dražby sa nachádza na rovinatom pozemku v časti samostatne stojacích rodinných domov. Predmet dražby je napojený na verejný rozvod ELI, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Predmet dražby je jednopodlažný bez podpivničenia s obytným podkrovím nad celou zastavanou plochou predmetu dražby. Dispozičné riešenie:V 1.NP sa nachádza zádverie, hala, obývacia izba, kuchyňa s jedálenským kútom, komora, kotolňa pod schodiskom, terasa prístupná z jedálne, WC, kúpeľňa a schodište do podkrovia.V 2.NP sa nachádza chodba atypického pôdorysu, 3 x izba, kúpeľňa s WC a balkón prístupný z dvoch izieb (orientovaný do zadnej časti dvora). Zastavaná plocha 1. NP je 124,94 m2.Zastavaná plocha 2. NP je 121,49 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy predmetu dražby sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. NP a podkrovia je murované z pálených tehál Porotherm o hr. 45 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej škrabanej omietky bez zateplenia. Priečky v predmete dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad prízemím je železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím je strop zateplený z drevených trámov, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom. Omietky sú vápenné a štukové. Vykurovanie predmetu dražby je riešené ako ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, v 1. NP a v podkroví je zabezpečené panelovými radiátormi typu Korad a plynovým závesným turbo kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v prízemí predmetu dražby pod schodiskom. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený kotlom ÚVK s vnútorným zásobníkom TÚV. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete, rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody v predmete dražby sú plastové. ELI v 1. NP je zabezpečená rozvodmi 220V a 380V, v podkroví je rozvod ELI 220 V napojený cez domový ističový rozvádzač umiestnený v zádverí predmetu dražby. Strecha predmetu držby je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac. Strecha je na latách zateplená. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované a kompletné. Parapety sú taktiež pozinkované. Okná na všetkých podlažiach predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. V 1. NP sa nachádza kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej dlažby. V 1. NP je umiestnené aj samostatné WC kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien vo WC sú z keramických obkladov. Podlaha je z keramickej dlažby. Kotolňa pod schodiskom v 1. NP je vybavená plynovým závesným turbo kotlom so zásobníkovým ohrievačom TÚV. Povrchové úpravy stien kotolne sú zo štukovej omietky, podlaha kotolne je z keramickej dlažby. Kúpeľňa umiestnená v podkroví je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej dlažby. Interiérové dvere v predmete dražby sú dyhované na báze dreva plné a presklené vložené do obložkových zárubní na báze dreva. Vchodové dvere do predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestnosti v 1. NP a v podkroví sú s povrchovou úpravou z plávajúcej laminátovej podlahy položenej na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1. NP a v podkroví sú z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, plynovým sporákom s varnou doskou zapustenou do pracovnej dosky s el. rúrou a s digestorom, plastovým drezom s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha kuchyne je z keramickej dlažby položenej na betónový poter, obklad steny za kuchynskou linkou je na báze dreva. V prízemí predmetu dražby je rozvod zemného plynu na kúrenie a varenie. K premetu dražby prislúcha aj kopaná studňa o hĺbke 8 m s elektrickým čerpadlom. 2. Garáž so súp. č. 12633 s príslušenstvom, postavená na par. č. 6527/3 v kat. území Prešov. Garáž bola daná do užívania v roku 2005. Garáž je murovanej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hrúbky 15-30 cm. Garáž je vybudovaná na betónových základových pásoch a betónovej podmurovke o výške do 50 cm, ktorá je z vonkajšej strany fasády obložená kamennou bridlicou. Povrchová úprava fasády je zrealizovaná škrabanou omietkou bez zateplenia, omietka z vnútornej strany je s povrchovou úpravou hladká omietka. Garáž má vodorovnú izoláciu proti vode. Strop garáže je drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová na hambálkovom krove a s krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované žľaby a zvody. Podlaha v garáži je z keramickej dlažby. Dvere z garáže do zadnej časti dvora sú plastové EURO, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú výsuvné segmentové s elektrickým pohonom. Zastavaná plocha garáže je 38,98 m2. Príslušenstvo domu tvorí najmä:1. Bazén Bazén je zakopaný pod úroveň terénu. Bazén je laminátový s prestrešením, t. j. posuvnou strechou z lexanu na ľahkej hliníkovej konštrukcií. Bazén je po záplavách v roku 2014 čiastočne poškodený (prasknuté dno bazéna s poškodenou izoláciou dna bazénu). Bazén bol daný do užívania v roku 2005. Objem bazéna je 99,19 m3. 2. Altánok Altánok je drevenej konštrukcie z drevených hranolov so sedlovou strechou pokrytou betónovou ťažkou krytinou na latovaní. Altánok bol daný do užívania v roku 2005. Zadnú stenu altánku tvorí oplotenie z lomového kameňa. Podlaha v altánku je z kamennej bridlice kladenej do betónu s vyšparovaním cementovou maltou. Zastavaná plocha altánku je 18,00 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:278332160221]

Today 6:57 am

Brekov
81.000 EUR

Add to My Living
Land – for living, Kanas, Sale, Prešov, Slovakia

quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living

Nový inzerát [ID:7_281998319963]

Yesterday 9:57 pm

Nová Lesná
39.300 EUR

Add to My Living
Next page