Rodina LIVINGSearch results (146): For sale » Non-residential » Košice region

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000121]

Today 8:07 am

Markušovce

Cena podľa znaleckého posudku: 257000,- EUR Najnižšie podanie: 257000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 30000,- EUR Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Spišská Nová Ves, obec: Markušovce, katastrálne územie: Markušovce, zapísaných v evidencii Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1081, a to konkrétne: kotolňa, laboratóriá so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1450 o výmere 509 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, administratívna budova so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1452 o výmere 197 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, budova skladu so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1453 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, dielňa, montážna hala so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1454 o výmere 961 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, roztr. priem. splaškov so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1455 o výmere 96 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, dielňa, sklad so súpisným číslom 256 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1456 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, sklad technických plynov so súpisným číslom 679 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 1449/2 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1449/1 o výmere 4034 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1449/2 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1450 o výmere 509 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1451 o výmere 438 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. reg. „C“ č. 1452 o výmere 197 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1453 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1454 o výmere 961 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1455 o výmere 96 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1456 o výmere 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 1458 o výmere 93 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, pozemok parc. reg. „C“ č. 1465 o výmere 947 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, pozemok parc. reg. „C“ č. 1466 o výmere 434 m2, druh pozemku: ostatné plochy.  Opis predmetu dražby:

Add to My Living

Restaurants, Považská, 315 m², partly refurbished [ID:5509]

2 days ago

Košice - Západ/Košice II
149.900 EUR

brick construction type

Add to My Living

[ID:17_285036084713]

1 week ago

Jaklovce
62.900 EUR

Add to My Living

[ID:17_281589330517]

1 week ago

Smolník
29.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004841-18-000696]

2 weeks ago

Košice - Staré Mesto
650.000 EUR

Add to My Living

Office space, Žižkova, 126 m², new development [ID:KEPT-96-455684]

2 weeks ago

Košice - Juh/Košice IV
239.700 EUR

Offices, Žižkova, Sale, Košice - Juh, Slovakia

plot is fenced, floor:1/5, quiet neighborhood, barrier-free access, elevator, loggia, loft, duplex apartment, unfurnished , alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living

Office space, Tajovského, 215 m² [ID:449718]

2 weeks ago

Košice - Staré Mesto/Košice I
360.000 EUR

Add to My Living

Garages, Brezová, 18 m² [ID:455939]

2 weeks ago

Spišská Nová Ves
13.000 EUR

Add to My Living

Office space, Žriedlová, 1188 m² [ID:456063]

2 weeks ago

Košice - Staré Mesto/Košice I
720.000 EUR

Add to My Living
Next page