Rodina LIVINGSearch results (1766): For sale » All categories » Košice region

[ID:RE0003226-16-001850]

3 years ago

Budimír
2.800.000 EUR

TUreality ponúka na predaj pozemok v Budimíri s rozhodnutím pre občiansku vybavenosť o ploche 100 000m2. Pozemok je rovinatý, má výhodnú polohu, bez inžinierskych sietí. V prípade potreby možnosť zmeny územného plánu. V prípade požiadavky dobudovania IS sa cena navýši podľa nákladov. Možnosť predaja v celku, alebo variabilne po častiach, podľa želania klienta. Cena 28 eur / m2. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať: Tel.:0907 296 427, slivka@tureality.sk

Add to My Living

combined construction type

Add to My Living
Lots for Sale in Košice - mestská časť Barca, Barca, district of Košice IV

Estate agency GARANT REAL.SK s.r.o. with the seat in the municipality Prešov offers lots intended for sale located in the municipality Košice - mestská časť Barca, district Košice IV. The property is located in the land register Barca. Region belongs to territorially administrative complex Košický kraj. The cost of the sale 69,50 EUR. The area is 31309 m2. Probable use of the lot is . The gas is disposable. The electricity is disposable. Concerning reservation and visitations, please, contact our estate agent: Udičová Dagmar on the phone number +421907030623.

Add to My Living

[ID:RE0005051-13-000035]

4 years ago

Košická Belá
1.900.000 EUR

HOTEL DAM je nadštandardný komplex, ktorý nájdete 18 km od Košíc - metropoly východného Slovenska, druhého najväcšieho mesta na Slovensku a len 20 minút cesty autom od medzinárodného letiska Košice. Nachádza sa na úpätí Košického lesa vo východnej casti Slovenského Rudohoria na trase cesty vedúcej z Košíc do Margecian s pokracovaním do Spišského regiónu a Vysokých Tatier. Hotel ponúka široké spektrum možností pre firmy aj rodiny. Hotel má kapacitu 110 lôžok a celkovo 3000 m2 podlahovej plochy.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:20625]

Yesterday 7:24 am

Trebišov
1.900.000 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000080]

2 weeks ago

Košice - Juh
1.690.000 EUR

Dátum konania dražby: 17.07.2018 13:30 Miesto dražby: salónik v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 1690000,- EUR Najnižšie podanie: 1690000,- EUR Minimálne prihodenie: 3000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 49000,- EUR Prvá obhliadka: 25.06.2018 08:00; pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach. Druhá obhliadka: 13.07.2018 08:00; pred budovou so súpisným číslom 2066, na Rozvojovej ulici č. 2 v Košiciach. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice -Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 14379, a to konkrétne: budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, budova so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, hala so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, garáž so súp. číslom 2066 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, studňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/17 o výmere 2690 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/68 o výmere 597 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/69 o výmere 1074 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/70 o výmere 1067 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/71 o výmere 743 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/72 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/73 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/85 o výmere 70 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/87 o výmere 11269 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/91 o výmere 299 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 449/584 o výmere 253 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/585 o výmere 102 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/586 o výmere 97 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/587 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/588 o výmere 26 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/589 o výmere 27 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/590 o výmere 243 m2, druh pozemku: ostatné plochy, pozemok parcely registra „C“ č. 449/591 o výmere 1401 m2, druh pozemku: ostatné plochy. Opis predmetu dražby: 1.Garáž so súp. č. 2066, na parc. č. 449/73Ide o vedľajšiu stavbu radových garáží pre 4 osobné automobily umiestnenú v severnej časti areálu Steel Trans na parcele             č. 449/73. V čase ohodnocovania bola stavba nevyužívaná, v minulosti slúžila ako garáž pre osobné automobily a ako sklad PHM.Dispozičné riešenie:Jedná sa o prízemnú stavbu štyroch radových garáží prístupných cez garážové vráta otváracie z plného plechu.Zastavaná plocha je 73,89 m2. Technické riešenie:-- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly hrúbky nad 15 do 30 cm;- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú železobetónové - monolitická doska z hornej strany spádovaná;- Strecha - krytina je na plochých strechách, z asfaltových privarovaných pásov; klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)- Úpravy vonkajších povrchov - škrabaný brizolit- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkyNa základe prehlásenia vlastníka bola stavba garáže vybudovaná v roku 1992.Vzhľadom na použité materiály, technický stav a stav údržby sa základná životnosť odhaduje na 60 rokov. 2.Administratívna budova so súp. č. 2066, na p. č. 466/68 Budova na základe prehlásenia vlastníka a odborného posúdenia znalca pri obhliadke bola vybudovaná v roku 1994.V čase obhliadky bola administratívna budova mimo prevádzky s vybúranými priečkami odpojená od ELI, vodovodu a bez pripojenia zemného plynu. Budova je od roku cca. 2015 mimo prevádzky, s neukončenou rekonštrukciou.Vstup do budovy je z prednej severozápadnej časti areálu firmy Steel Trans od spevnenej plochy z úrovne terénu. Dispozičné riešenie: Budova pozostáva z dvoch nadzemných podlaží.V 1.NP a 2.NP administratívnej budovy, kde boli pôvodne kancelárie, spoločné priestory chodieb, soc. zariadení, je vybúraný otvorený priestor bez priečok a bez usporiadanej dispozície.Zastavaná plocha I. NP je 586,16 m2.Zastavaná plocha II. NP je 586, 16 m2. Technické riešenie objektu :Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s dvomi priečnymi loďami v rozpätí 2x 6 m, v pozdĺžnom smere v module s obvodovými sendvičovými pórobetónovými panelmi predsadenými pred skelet, priečkami a výplňovým murivom z pálených tehál, ktoré boli v čase obhliadky zdemolované na cca 90 %. Povrchová úprava vonkajších povrchov je z brizolitovej omietky. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, čiastočne zdemontované a rozbité, percento dokončenosti je cca na 60 %.Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri sú murované z pórobetónových tvárnic a z pálených tehál, ktoré sú prevažne vybúrané. Vodorovné nosné konštrukcie nad všetkými podlažiami sú realizované zo stropných žb. prefabrikovaných panelov. Vertikálna komunikácia je zabezpečená žb. betónovým monolitickým schodiskom s povrchom z nástupníc   a podstupníc z podlahoviny PVC.Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou, ktorá nebola v čase obhliadky ukončená.Strecha je plochá, pokrytá živičnou krytinou, čiastočne poškodenou s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený už spomínanými zvodmi zaústenými do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie.Vstupné dvere do budovy sú hliníkové presklené, s poškodenou výplňou. Vnútorné dvere v jednotlivých podlažiach sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní, v čase obhliadky boli dvere zdemontované.Podlahy v budove sú s vybúranými potermi bez finálnej povrchovej úpravy. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické.Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia, pričom sú odpojené od vody. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z PVC potrubia, napojená je na verejnú kanalizáciu. Ohrev TÚV v budove bol zabezpečený ohrievačom (ktorý je zdemontovaný).ÚVK v objekte je riešené ako ústredné s rozvodmi z oceľového potrubia, radiátormi plechovými rebrovými, ktoré boli v čase obhliadky nefunkčné - poškodené. Zdroj tepla je zdemontovaný.Budova má možnosť napojenia na inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, NN prípojku a plynovú prípojku.Budova bola v čase obhliadky čiastočne rekonštruovaná v štádiu prevedených búracích prác s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky. Životnosť budovy je predpokladaná na 60 rokov. 3.Budova so súp. č. 2066 na p. č. 449/69Jedná sa o dvojloďovú budovu v priečnom smere, v pozdĺžnom smere modul 7 x 6,0 m vybudovanú na parc. č. 449/69.Budova bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1992.Dispozičné riešenie: Budova bola v čase obhliadky mimo prevádzky, zrekonštruovaná s vytvorením priestorov: dve jedálne, výdajňa stravy, šatne pre zamestnancov so sociálnymi zariadeniami, archív vo vytvorenom medzipodlaží, garáže a kotolňa so samostatným vstupom v severozápadnej časti budovy.Zastavaná plocha I. NP je 1.047,96 m2.Prevažné využitie budovy je garážovanie a údržba vozidiel. Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodnej strany pozemku cez chodbu do jedálne, šatní a do garáží, ktoré majú osadené výsuvné garážové vráta a podlahu priemyselnú pancierovú. V čase obhliadky je budova nevyužívaná (mimo prevádzky).Technické riešenie objektu :Budova je založená na železobetónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí žb. prefabrikovaný skelet, osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov. Strešná konštrukcia je vybudovaná so žb. stropných panelov, rebrovaných na žb. nosníkoch, z hornej strany z tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami (oplechovania atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pálených tehál.Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2008-2009 z minerálnej omietky na zateplení. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vonkajších dažďových žľabov a zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Podlahy vnútorných priestorov sú z keramickej dlažby, podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z priemyselnej pancierovej podlahy. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením, v čase obhliadky boli odpojené.Budova bola v čase obhliadky rekonštruovaná s výmenou garážových vrát a s rekonštrukciou podláh vnútorných priestorov. Exteriér budovy je zateplený s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.4.Budova so súp. č. 2066 na p.č. 449/70Jedná sa o budovu garáží a opravárenskej haly so súp. č. 2066 vybudovanú na parc. č. 449/70. Podľa zistenia bola budova garáží vybudovaná a daná do užívania v roku 1992.Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora.V roku 2008-2009 bola na objekte garáží zrealizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov so zateplením fasády a výmenou garážových brán s el. pohonom s dostavaním dvoch kancelárií a skladu.V čase obhliadky bolo zistené, že od roku 2016 je budova garáží nevyužívaná (mimo prevádzky).Zastavaná plocha I. NP je 1.047,96 m2.Technické riešenie objektu :Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode.Zvislé nosné konštrukcie objektu tvorí žb. prefabrikovaný skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť objektu je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov z vonkajšej strany je zateplený. Strešná konštrukcia garáží je vybudovaná so žb. stropných panelov osadených na žb. nosníkoch, z hornej strany s tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá krytinou Fatrafol s klampiarskymi konštrukciami (oplechovania atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic.Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2008-2009 z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou.Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vonkajších žľabov a dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Vchod do jednotlivých priestorov garáže je cez výsuvné segmentové vráta s el. ovládaním. Vnútorné dvere sú plné hladké, osadené do kovových zárubní.Podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z priemyselnej betónovej podlahoviny na cementový poter. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením, v čase obhliadky bola ELI odpojená.Exteriér budovy je s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.Po posúdení stavebno technického stavu objektu, kvality použitých stavebných materiálov, prevedenia kompletnej rekonštrukcie a spôsobu užívania budovy je jej životnosť stanovená odborným odhadom na 70 rokov.5.Skladová hala so súp. č.2066 na p. č. 449/71Jedná sa o halu pre účel skladovania. Skladová hala bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1992. Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora. V čase obhliadky bola budova garáží nevyužívaná (mimo prevádzky).Zastavaná plocha I. NP je 745,38 m2. Technické riešenie:Budova je založená na železobetónových základových pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí oceľový skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Strešná konštrukcia skladu je vybudovaná z trapezového plechu bez zateplenia uloženého na kovových priehradových väzníkoch. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava je pôvodná z hladkej omietky, jedna stena je s poškodenou zvetralou fasádnou omietkou. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené hladkou omietkou.Vchod do jednotlivých priestorov skladu je cez otváracie plechové vráta. Podlahy skladu sú zhotovené z cementového poteru.Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné, v čase obhliadky boli odpojené.Budova bola v čase obhliadky v pôvodnom stave.Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov. 6.Čerpacia stanica vodovodu na p. č. 449/72Prízemná stavba čerpacej stanice bola vybudovanú na parc. č. 449/72. Podľa zistenia bola čerpacia stanica vybudovaná a daná do užívania v roku 1992, v roku 2007 bola rekonštruovaná so zateplením fasády - krytina fatrafol, s rekonštrukciou vnútorných priestorov.Vstup do budovy je cez plastové dvere, plné z celoobvodovým kovaním v časti od spevnenej plochy dvora. V čase obhliadky bola budova čerpacej stanice mimo prevádzky. Technické riešenie:Budova je založená na železobetónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo so zateplením a vonkajšou povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Strešná konštrukcia je pultová s krytinou fatrafol. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené hladkou omietkou. Podlahy sú zhotovené z keramickej dlažby. Rozvody ELI sú svetelné a motorické, v čase obhliadky boli odpojené. Údržba stanice bola ku dňu obhliadky dobrá  zodpovedajúca jej veku v dobrom technickom stave.Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov. Zastavaná plocha je 15,71 m2.  PozemkyPozemky sú rovinaté s možnosťou napojenia na siete vody, kanalizácie, plynu, elektriny.Celková výmera pozemkov je 20.068 m2. 

Add to My Living

[ID:RE0004652-16-000134]

Year ago

Košice - Juh
1.650.000 EUR

Add to My Living

construction – panel construction type

Add to My Living
Administratívna budova s halou a skladom, Duklianska ul., Sp.Nová Ves

garage, central heating

Add to My Living
Next page