Rodina LIVINGSearch results (7149): For sale » House » All localities

Odporúčame

TOP ponukaDetached house, Na Sitine, 280 m², new development [ID:665]

Bratislava - Karlova Ves/Bratislava IV
499.500,-EUR

plot is fenced, angle – flat, garage, plastic windows, shops, public transport

Add to My Living

TOP ponukaDetached house, L. Dérera, 280 m², original condition [ID:554]

Bratislava - Nové Mesto/Bratislava III
380.000,-EUR

plot is fenced, quiet neighborhood, brick construction type, central heating, shops, public transport, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office, bank

Add to My Living

[ID:119906]

Half year ago

Malacky
75 EUR/ m²

Add to My Living

House, Palúčanská, 108 m² [ID:154142]

2 weeks ago

Liptovský Mikuláš
139 EUR

Add to My Living
Cottage, Chalmová, Sale, Prievidza, Slovakia

trouble-free parking, unfurnished , local heating

Add to My Living
Cottage, Chalmová, Sale, Prievidza, Slovakia

trouble-free parking, furnished, local heating

Add to My Living

[ID:RE0004652-17-000551]

Half year ago

Detva
3.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000020]

2 months ago

Hrachovište
4.500 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 6000,- EUR Najnižšie podanie: 4500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 1300,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hrachovište, katastrálne územie: Hrachovište, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným č. 298 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 559 o výmere 671 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – obytná časťPredmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce na rovinatom teréne. Rodinný dom má dva samostatné vstupy z bočnej strany pozemku – do obytnej časti a hospodárskej časti. Rodinný dom je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1937. Dispozičné riešenie:1. NP: kuchyňa a 1 izba.Zastavaná plocha 1. NP je 52,20 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy domu sú betónové základové pásy v kombinácii s kamenným lôžkom. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z kameňa a nepálených tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm. Deliace steny tvorí nepálená tehla. Priečky domu sú o hr. 100-150 mm. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strechu domu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, rovnako ako aj parapety. Okná na obvodovej konštrukcii sú drevené dvojité. Vchodové dvere sú drevené v drevenej zárubni, zatiaľ čo interiérové dvere sú drevené hladké plné alebo presklené osadené do oceľových zárubní. Podlahy v dome sú z keramickej dlažby v časti kuchyne a v ďalšej časti kuchyne a izbe sú laminátové podlahy. Predpokladá sa, že v dome sa nachádzajú rozvody TI podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod) zistených na obhliadke. Rodinný dom je bez sociálneho zariadenia – kúpeľne a WC. Vykurovanie je zabezpečené lokálne – v kuchyni sporákom na tuhé palivá a v izbe kozubom s uzavretým ohniskom na tuhé palivo. 2. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – hospodárska časťIde o prízemný objekt bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a so sedlovým krovom. Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke nad 1 m bez zvislej izolácie. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislá nosná konštrukcia na 1.NP je murovaná z kameňa / nepálenej tehly a tvárnic. Strechu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie v predmete dražby nie sú. V dome nie sú inžinierske siete. Bol daný do užívania v roku 1937.Zastavaná plocha 1.NP je 14,5 m2. Predmet dražby je v stave vyžadujúcom si rekonštrukčné práce.

Add to My Living
Next page