Rodina LIVINGSearch results (7461): For sale » House » All localities

Odporúčame

TOP ponukaTownhouse/row house, Černicová, 144 m², plot is fenced [ID:624]

Bratislava - Nové Mesto/Bratislava III
280.000,-EUR

angle – mild gradient, quiet neighborhood, cellar, garage, shops, public transport, nursery school, kindergarten , school, playground, doctor, pharmacy, post office, bank

Add to My Living

TOP ponukaDetached house, Holubyho, 304 m², plot is fenced [ID:603]

Bratislava - Staré Mesto/Bratislava I
1.080.000,-EUR

angle – flat, quiet neighborhood

Add to My Living
Family house, Sale, Komárno, Slovakia

quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, alarm system, security door, telephone connection/line

Add to My Living
Family house, Sale, Komárno, Slovakia

quiet neighborhood, barrier-free access, loft, duplex apartment, unfurnished , alarm system, security door, telephone connection/line, brick construction type

Add to My Living

[ID:BBZH6]

1 month ago

Hontianske Tesáre
3.900 EUR

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000301]

1 month ago

Sobrance
3.990 EUR

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000020]

4 months ago

Hrachovište
4.500 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 6000,- EUR Najnižšie podanie: 4500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 1300,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hrachovište, katastrálne územie: Hrachovište, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným č. 298 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 410 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 559 o výmere 671 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – obytná časťPredmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce na rovinatom teréne. Rodinný dom má dva samostatné vstupy z bočnej strany pozemku – do obytnej časti a hospodárskej časti. Rodinný dom je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1937. Dispozičné riešenie:1. NP: kuchyňa a 1 izba.Zastavaná plocha 1. NP je 52,20 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy domu sú betónové základové pásy v kombinácii s kamenným lôžkom. Zvislé obvodové konštrukcie sú murované z kameňa a nepálených tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm. Deliace steny tvorí nepálená tehla. Priečky domu sú o hr. 100-150 mm. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strechu domu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, rovnako ako aj parapety. Okná na obvodovej konštrukcii sú drevené dvojité. Vchodové dvere sú drevené v drevenej zárubni, zatiaľ čo interiérové dvere sú drevené hladké plné alebo presklené osadené do oceľových zárubní. Podlahy v dome sú z keramickej dlažby v časti kuchyne a v ďalšej časti kuchyne a izbe sú laminátové podlahy. Predpokladá sa, že v dome sa nachádzajú rozvody TI podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod) zistených na obhliadke. Rodinný dom je bez sociálneho zariadenia – kúpeľne a WC. Vykurovanie je zabezpečené lokálne – v kuchyni sporákom na tuhé palivá a v izbe kozubom s uzavretým ohniskom na tuhé palivo. 2. Rodinný dom súpisné číslo 298, kat. územie Hrachovište – hospodárska časťIde o prízemný objekt bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a so sedlovým krovom. Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke nad 1 m bez zvislej izolácie. Základy sú bez podmurovky, iba zo základových pásov. Zvislá nosná konštrukcia na 1.NP je murovaná z kameňa / nepálenej tehly a tvárnic. Strechu tvorí sedlový drevený krov s valbou do ulice. Strešná krytina je pálená škridlová. Klampiarske konštrukcie v predmete dražby nie sú. V dome nie sú inžinierske siete. Bol daný do užívania v roku 1937.Zastavaná plocha 1.NP je 14,5 m2. Predmet dražby je v stave vyžadujúcom si rekonštrukčné práce.

Add to My Living

[ID:RE0004314-16-000287]

Year ago

Vrbnica
4.700 EUR

Dražba pozemku v obci Vrbnica Pozemok: (2766 m2) Zastavané plochy a nádvoria - pozemok rovinatý v zastavanom území obce Vrbnica, ktorý pozostáva zo štyroch parciel s celkovou výmerou 2766 m2.

Add to My Living

[ID:RE0003214-18-000199]

3 months ago

Michalovce
4.900 EUR

Add to My Living
Next page