Rodina LIVINGAdvertiser's offer (47): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0004163-17-000022]

2 months ago

Veľké Kapušany
321.200 EUR

Dátum konania dražby: 03.11.2017 09:45 Miesto dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 350000.00,- EUR Najnižšie podanie: 321200.00,- EUR Minimálne prihodenie: 10000.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 49000.00,- EUR Prvá obhliadka: 17.10.2017 16:00; pred ubytovňou so súpisným č. 59 na sídlisku P.O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Druhá obhliadka: 27.10.2017 16:30; pred ubytovňou so súpisným č. 59 na sídlisku P.O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Veľké Kapušany, katastrálne územie: Veľké Kapušany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2759, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 1673 o výmere 673 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej aj ako „Pozemok“), ubytovňa so súpisným číslom 59 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1673 o výmere 673 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej aj ako „Dom“), ktorá pozostáva z: bytu č. 1, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5103/187839, bytu č. 2, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5036/187839, bytu č. 3, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5911/187839, bytu č. 4, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5103/187839, bytu č. 5, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5036/187839, bytu č. 6, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5911/187839, bytu č. 7, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5103/187839, bytu č. 8, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5036/187839, bytu č. 9, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5911/187839, bytu č. 10, nachádzajúceho sa na 3. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 7186/187839, bytu č. 11, nachádzajúceho sa na 3. p., vchod 1, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 7386/187839, bytu č. 12, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 6050/187839, bytu č. 13, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5036/187839, bytu č. 14, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5912/187839, bytu č. 15, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 6050/187839, bytu č. 16, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5036/187839, bytu č. 17, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5912/187839, bytu č. 18, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 6050/187839, bytu č. 19, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5036/187839, bytu č. 20, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5912/187839, bytu č. 21, nachádzajúceho sa na 3. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 6882/187839, bytu č. 22, nachádzajúceho sa na 3. p., vchod 2, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 8112/187839, bytu č. 23, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5335/187839, bytu č. 24, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 4686/187839, bytu č. 25, nachádzajúceho sa na prízemí, vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5226/187839, bytu č. 26, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5335/187839, bytu č. 27, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 4686/187839, bytu č. 28, nachádzajúceho sa na 1. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5226/187839, bytu č. 29, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5335/187839, bytu č. 30, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 4686/187839, bytu č. 31, nachádzajúceho sa na 2. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 5226/187839, bytu č. 32, nachádzajúceho sa na 3. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 6627/187839, bytu č. 33, nachádzajúceho sa na 3. p., vchod 3, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a k pozemku parc. registra „C“ č. 1644/68, evidovanom na liste vlastníctva č. 2759, pre k.ú. Veľké Kapušany, o výmere 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 6761/187839. Opis predmetu dražby: Ubytovňa so súp. č. 59 na parcele č. 1673 katastrálne územie Veľké Kapušany.Ubytovňa sa nachádza v katastrálnom území obce Veľké Kapušany, v širšom centre mesta. Lokalita, v ktorej je umiestnená, je vhodná na bývanie aj ubytovanie. V meste Veľké Kapušany sa nachádza základná sieť obchodov a služieb. Do užívania bola ubytovňa daná v roku 1964 a prístavba v roku 2006.Dispozičné riešenie sa predpokladá:Ubytovňa je podpivničená stavba s tromi nadzemnými podlažiami. Nachádza sa tu 33 bytových jednotiek.V I. PP sa nachádzajú pivnice, práčovne, kotolne, kočikárne, sušiarne, chodby a schodiská.Zastavaná plocha I. PP je 626,06 m2. V I. až III. NP sa nachádzali trojizbové byty.Zastavaná plocha I. NP je 637,81 m2.Zastavaná plocha II. NP je 629,69 m2.Zastavaná plocha III. NP je 629,69 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Pôvodne bola stavba v liste vlastníctva zapísaná ako obytný blok. Podľa aktuálneho listu vlastníctva je stavba zapísaná ako ubytovňa. Podľa vonkajšej obhliadky je možné konštatovať, že stavba prešla rekonštrukciou. Je zateplená, sú vymenené okná za plastové, na streche je nová strešná krytina. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je popísaný na základe miestnej obhliadky a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru a výstavbe predmetu dražby. Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia, je však na ňom badať známky poškodenia cudzím zavinením.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000021]

3 months ago

Bratislava - Ružinov
146.000 EUR

Dátum konania dražby: 09.10.2017 13:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 146000.00,- EUR Najnižšie podanie: 146000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 500.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 22.09.2017 09:00; pred stavbou so súpisným číslom 3974 na ulici Za Tehelňou č. 6 v Bratislave, miestna časť Trnávka. Druhá obhliadka: 04.10.2017 11:15; pred stavbou so súpisným číslom 3974 na ulici Za Tehelňou č. 6 v Bratislave, miestna časť Trnávka. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA – m. č. Ružinov, katastrálne územie: Trnávka, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1006, a to konkrétne: stavba so súpisným číslom 3974 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 17015/149 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 17015/42 o výmere 197 m², druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 17015/149 o výmere 149 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava, mestská časť Ružinov, miestna časť Trnávka, cca 11 km od historického centra Bratislavy na ulici Za Tehelňou 3974/6. V miestnej časti je možnosť napojenia na všetky verejné inžinierske siete, okrem kanalizácie. Dopravné napojenie do centra Bratislavy je prostredníctvom MHD, cca 20 min. resp. autom 15 min. v závislosti od aktuálnej dopravnej situácie. Predmet dražby pozostáva z pôvodnej stavby (rodinného domu), ktorá bola pravdepodobne daná do užívania v roku 1949. Od roku 2000 sa realizovala prístavba a rekonštrukcia pôvodnej časti stavby. Prístavba k stavajúcemu sa rodinnému domu bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu zo dňa 04.06.2002. Prístavba k rodinnému domu spočívala v čiastočnom odstránení pôvodnej vedľajšej stavby a vo vybudovaní nového zadného traktu smerom do dvora. Dispozičné riešenie sa predpokladá:V 1.NP sa nachádzajú: kuchyňa, štyri izby, kúpeľňa, WC, vstupné zádverie, veranda a spojovacia chodba. Zastavaná plocha 1. NP (1949) je 79,86 m2.Zastavaná plocha 1. NP (2002) je 48,43 m2.Celková zastavaná plocha 1. NP je 128,29 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy predmetu dražby sú pásové, betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, murivo je tehlové o hrúbke 300 mm. Priečky predmetu dražby sú tehlové o hrúbke 100 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom opatrená novou tepelnou izoláciou na oboch častiach predmetu dražby. Vnútorná úprava stropov je sadrokartónovými doskami, vnútorné steny sú pokryté vápennou štukovou omietkou, ktorá je nová v celom rozsahu. Podlahové konštrukcie v pôvodnej časti boli v celosti vybúrané a nahradené novými podlahami v skladbe štrkopiesok o hrúbke 150 mm, podkladový betón, izolácia Hydrobit proti zemnej vlhkosti, tepelná izolácia a cementový poter na oboch častiach predmetu dražby (stará i nová časť). Krovová časť na pôvodnom predmete dražby je drevená, hambálková s krytinou škridlicovou a nad prístavbou je strecha pultová, krytina je z lepenkového šindľa. Tvar strechy nad pôvodnou častou zostal nezmenený a nad prístavbou je strecha pultová so sklonom 10 stupňov. Klampiarske konštrukcie sú nové z pozinkovaného plechu, žľaby, zvody a vonkajšie parapety. Podlahy obytných miestností sú pokryté položeným kobercom, keramické dlažby sa nachádzajú v kuchyni, kúpeľni, WC, verande a na chodbe. Dvere sú osadené do lisovaných oceľových zárubní, dverné krídla sú rôzneho prevedenia, prevažne hladké a dýhované, plné. Dve okná na pôvodnej časti sú drevené dvojité s doskovým ostením a štyri okná sú nové s izolačným dvojsklom. Elektroinštalácia je nová 400/230 V, rozvádzač je na ističe avšak bez ochrany bleskozvodom. V predmete dražby bol osadený nový rozvod vody z pozinkovaných rúr pre teplú a studenú vodu a nový rozvod plynu. Zdroj TÚV je z prietokového plynového ohrievača umiestneného v kúpeľni. Vykurovanie je lokálne prostredníctvom plynových pecí Gamat. Kanalizácia je nová z rúr PVC zapojená do nádvornej dvojkomorovej žumpy. Kuchyňa je zariadená plynovým sporákom s elektrickou rúrou, smaltovým drezom, kuchynskou linkou na báze dreva, batéria je obyčajná. Okolo sporáku je čiastočný keramický obklad. Kúpeľňa je zariadená sprchovacím boxom bez vane. Samostatné WC – typ combi s umývadlom a keramickým obkladom stien. Predmet dražby je v priemernom technickom stave. Konštrukčné závady, ktoré by mohli výrazne ovplyvňovať alebo obmedzovať užívanie predmetu dražby neboli zistené. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú žiadne vonkajšie znaky statických ani iných porúch a výraznejších poškodení, ktoré by ovplyvňovali celkovú životnosť predmetu dražby. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000080]

4 months ago

Muráň
21.200 EUR

Dátum konania opakovanej dražby: 26.01.2018 15:45 Miesto opakovanej dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 28200,- EUR Najnižšie podanie: 21200,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Revúca, obec: Muráň, katastrálne územie: Muráň, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 511, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným č. 172 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 443/2 o výmere 670 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 443/1 o výmere 932 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 443/2 o výmere 670 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 172, katastrálne územie MuráňPredmet dražby je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Dom bol daný do užívania v roku 1957. Dispozičné riešenie:V I. PP sa nachádzajú pivnice a kotolňa.Zastavaná plocha 1. PP je 90,13 m2. V I. NP sa nachádzajú tieto miestnosti: schodište, chodba, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a dve izby.Zastavaná plocha 1.NP je 108,27 m2. V podkroví sa nachádzajú dve izby a chodba.Zastavaná plocha podkrovia je 30,32 m2. Technické a konštrukčné riešenie: Predmet dražby má manzardovú strechu s krytinou z AZC šablón. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované hr. 400 mm. Stropy sú železobetónové. Vonkajšia omietka je brizolitová so soklom z prírodného lomového kameňa. Okná sú drevené dvojité s vonkajšími plastovými roletami do ulice. Vnútorná omietka je vápenná hladká. V rodinnom dome sú drevené dvere a drevené zárubne v I. NP. V I. PP a podkroví sú dyhované dvere v oceľových zárubniach. Podlahy v I. PP sú v jednej miestnosti keramická dlažba a v ostatných miestnostiach je cementový poter. Podlahy v izbách a kuchyni v I. NP sú palubové. V kúpeľni je keramická dlažba. V podkroví sú kobercové podlahy. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a WC. Batérie sú kohútikové. V kúpeľni a okolo sporáka sa nachádza keramický obklad stien. Kuchynská linka je z prírodného dreva. Drez je smaltovaný. V kuchyni sa nachádza kachľová pec a plynový sporák na propán bután. Kúrenie rodinného domu je klasické s panelovými radiátormi. Zdrojom tepla je kotol na tuhé palivo VIADRUS. TÚV v kúpeľni je pripravovaná jednak valcom na tuhé palivo pre vaňu a dvomi malými elektrickými prietokovými ohrievačmi pre umývadlo a dres v kuchyni. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, odkanalizovaný je do obecnej kanalizácie. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. 2. GarážAko prístavba k rodinnému domu je postavená garáž.  Obvodové murivo je murované hrúbky 300 mm. Strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Stropná konštrukcia je drevená trámčeková s podhľadom. Vonkajšia omietka je betónová hrubá. Vnútorná omietka je hladká vápenná. Garážové vráta sú drevené otvárané. V garáži je svetelná a motorická elektroinštalácia. Stavba bola daná do užívania v roku 1957. Zastavaná plocha garáže je 26,46 m2. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Hospodárska budovaIde o samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie, nachádzajúci sa za rodinným domom na parcele č. 443/2.  Obvodové  murivo  je  murované hrúbky 300 mm. Strop je drevený trámový bez podhľadu. Strecha je sedlová. Krytina je z AZC šablón na latách. Vonkajšia omietka je vápenná hrubá. Podlaha je z časti cementový poter, z časti udusená hlina. Stavba bola daná do užívania v roku 1957.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 46,29 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000020]

5 months ago

Beladice
234.750 EUR

Dátum konania opakovanej dražby: 25.10.2017 16:00 Miesto opakovanej dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 313000.00,- EUR Najnižšie podanie: 234750.00,- EUR Minimálne prihodenie: 20000.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 500.00,- EUR Prvá obhliadka: 06.10.2017 11:30; stretnutie záujemcov je na Nitrianskej ulici pred stavbou so súpisným číslom 374 v Beladiciach. Druhá obhliadka: 23.10.2017 11:30; stretnutie záujemcov je na Nitrianskej ulici pred stavbou so súpisným číslom 374 v Beladiciach. Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Beladice, katastrálne územie: Beladice, zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 189, a to konkrétne: stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/12 o výmere 251 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/13 o výmere 267 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/14 o výmere 195 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, stavba – predajňa autosúčiastok so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/15 o výmere 328 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 26/4 o výmere 2327 m², druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra “C“ č. 31/1 o výmere 2750 m², druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra “C“ č. 31/5 o výmere 1419 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 31/12 o výmere 251 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 31/13 o výmere 267 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok  parcely registra “C“ č. 31/14 o výmere 195 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 31/15 o výmere 328 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Opis predmetu opakovanej dražby: 1.Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/15, kat. ú. BeladiceJedná sa o objekt dvojpodlažnej stavby pôvodne predajne autosúčiastok, ktorá v prízemnej časti pokračuje prevádzkovo neprepojenými priestormi dielní, skladu motorov a pneumatík. V čase výstavby rýchlostnej komunikácie RI stavba zmenila charakter účelu využitia na motel. Stavba je osadená do rovinatého terénu. Stavba bola daná do užívania v roku 1998. Dispozičné riešenie:V prízemnej časti sú dva bary, sociálne zariadenia a na poschodí je niekoľko miestností - izieb a sociálne zariadenia. Poschodie je prístupné tromi schodiskami. Objekt dielní sa skladá z dvoch priestorov. Jeden priestor sa nachádza na par. C KN č. 31/15 v pokračovaní stavby motela ako samostatný objekt a druhá časť dielní sa nachádza na par. C KN č. 31/13. Nie sú prevádzkovo prepojené. Stavba svojou dispozíciou poskytuje možnosť aj iného využitia – napr. ako reštauračné zariadenie, s obytným podkrovím a podobne. Z hľadiska konštrukčného riešenia je len malá možnosť dispozičných zmien oproti súčasnému dispozičnému riešeniu. Zastavaná plocha nadzemného podlažia je 328, 95 m2.Zastavaná plocha podkrovného podlažia je 221,82 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Betónové základy majú vodorovnú aj zvislú izoláciu proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo oboch podlaží je z tehál o hr. 40 cm. Vonkajšie omietky sú vápenné hladké dvojvrstvové. Stropy sú betónové montované alebo monolitické s omietnutým podhľadom, rovné. Strop poschodia je drevený s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s ťažkou pálenou škridlou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú dvojvrstvové vápenné hladké, vnútorné keramické obklady sú vyhotovené  všade v hygienických priestoroch kúpeľní, v kuchyni, všade vo WC a v kúpeľniach na oboch podlažiach.  Schody sú drevené. Dvere sú hladké plné a presklené z dreveného masívu osadené do oceľových zárubní. Podlahy miestností: v prízemí je keramická dlažba, na poschodí je kombinácia dlažby (sociálne priestory izieb, galéria) a xylolit - bukas. Vykurovanie je ústredné, kotol na zemný plyn zn. DESTILA OCELOT v kotolni prízemia. Radiátory sú oceľové panelové. Rozvod teplej a studenej vody je zavedený do kuchyne, spoločných sociálnych priestorov a kúpeľní každej izby na poschodí. Kanalizácia je zvedená do verejnej kanalizácie, prípojka vody je z verejnej siete. NN sústava je 220/380 V na ističe, zemná. Zavedený je zemný plyn. Popis konštrukcií a vybavenia:Základy tvoria betónové pásy a pätky zo železobetónu s izoláciou, murivo obvodového plášťa a pozdĺžneho nosného systému je murované z pálených tehál v skladobnej hrúbke 45 cm. Stropy sú vyhotovené v časti dielní na par. C KN č. 31/13. Zastrešenie je sedlovým krovom v časti pod poschodím motela na par. C KN č. 31/15 a pultovou strechou s oceľovými priehradovými nosníkmi a krytinou z azbestocementových vlnoviek na par. C KN č. 31/13. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky sú klasické vápenné hladké, fasádne omietky sú vápenné hladké, dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú drevené zdvojené. Podlahy sú z cementového poteru, v sociálnych priestoroch je dlažba. Vykurovanie je oceľovými registrami, možnosť lokálneho temperovania priestorov kachľami. Je tu bleskozvod.   2.Stavba so súp. č. 374, na parc. CKN č. 31/14, kat. ú. BeladiceJedná sa o oceľovú konštrukciu. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy. Ide o stavbu skladu motorov a autobaterií. Je to stavba nepodpivničená, prízemná bez povaly. Základy tvoria betónové pätky okolo oceľových stĺpov. Krov je sedlový tvorený oceľovými priehradovými väzníkmi, je pokrytý azbestocementovými vlnovkami. Klampiarske konštrukcie sú                 z pozinkovaného plechu. Podlaha  je hrubá betónová, bez vrát.  Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Stavba bola daná do užívania v roku 1998.Zastavaná plocha je 191,70 m2.  Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/13, kat. ú. BeladiceStavba je určená pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení. Stavba je murovaná z tehál, tvárnic a blokov. Stavba bola daná do užívania v roku 1998.Zastavaná plocha je 266,40 m2.4.Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/12, kat. ú. BeladiceJedná sa o prízemnú, nepodpivničenú stavbu haly skladu so sedlovou strechou. Postavená bola v roku 1998. Ide prakticky o prázdny objekt skladu pneumatík bez deliacich konštrukcií.Základy sú z betónových pásov. Nosné murivo je murované z tehál hr. 40 cm. Zastrešenie tvoria železobetónové väzníky.  Strecha je pokrytá azbestocementovými vlnovkami. Omietky vnútorné sú vápenné hladké, vonkajšie sú vápenné hladké, podlaha je z dilatovaného monolitického betónu. Okná sú oceľové jednoduché, vráta sú oceľové dvojkrýdlové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stavba je vybavená rozvodom svetelného a motorického prúdu. Je tu bleskozvod.Zastavaná plocha je 232,50 m2. Stavby na pozemkoch parc. č. 31/12, 13, 14 sú využívané ako dielne, haly, skladovacie priestory- iné využitie vzhľadom na  polohu a konštrukčné riešenie sa nepredpokladá. V prípade potreby je možné vnútorné priestory hál deliacimi konštrukciami rozdeliť na menšie priestory. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Terasa na parc. CKN č. 31/1, k.ú. BeladiceIde o prestrešenie vonkajšieho letného sedenia pri moteli na par. CKN č. 31/1, riešené je ako drevená nosná konštrukcia s prestrešením s krytinou z ťažkej pálenej škridly typu BRAMAC. Začiatok užívania je rok 2005.Zastavaná plocha je 32,84 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000017]

Half year ago

Nižný Hrabovec
100.000 EUR

Dátum konania opakovanej dražby: 19.12.2017 13:15 Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove Cena podľa znaleckého posudku: 193000.00,- EUR Najnižšie podanie: 100000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 500.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 20000.00,- EUR Prvá obhliadka: 27.11.2017 09:30; pred administratívnou budovou so súpisným číslom 488 v obci Nižný Hrabovec. Druhá obhliadka: 13.12.2017 13:15; pred administratívnou budovou so súpisným číslom 488 v obci Nižný Hrabovec. Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Nižný Hrabovec, katastrálne územie: Nižný Hrabovec, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 911, a to konkrétne: administratívna budova so súpisným číslom 448 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 236/1 o výmere 201 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, garáže bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavené na pozemku parc. registra „C“ č. 236/2 o výmere 214 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/1 o výmere 4493 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/2 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/4 o výmere 600 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/5 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/6 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 236/1 o výmere 201 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 236/2 o výmere 214 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.DÁTUM DRAŽBY A OBHLIADOK SO ZÁUJEMCAMI STANOVÍME PO DOHODE SO ZÁUJEMCOM Opis predmetu opakovanej dražby: 1.Administratívna budova súpisné číslo 448, katastrálne územie Nižný HrabovecAdministratívna budova stojí v súbore so stavbou garáží. Stavba nie je podpivničená, je prízemná s podkrovím a leží na parcele CKN číslo 236/1, v k.ú. Nižný Hrabovec. Budova bola podľa predloženej dokumentácie daná do užívania v roku 1988 a v roku 2012 bola rekonštruovaná. Dispozičné riešenie:V I. NP sa nachádzajú tieto miestnosti: administratívne priestory, kuchyňa, výdajňa jedál, kotolňa, priestory hygieny a galéria sortimentu.Zastavaná plocha 1. NP je 211,68 m2. V podkroví sa nachádza služobný byt s dispozíciou hromadného ubytovania (5x izba, kúpeľňa s WC a kuchyňa).Zastavaná plocha podkrovia je 211,68 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Budova má sedlovú strechu. Krytina je pálená BRAMAC. Klampiarske výrobky sú plastové. Obvodové murivo je murované so  zateplením, omietka je silikátová. Okná sú plastové. Areál je podľa predložených podkladov napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie a plynu.2.Garáže pre osobné motorové vozidláAko prístavba k hlavnej stavbe - vedľa administratívnej budovy na parcele CKN č. 236/2 sú postavené garáže. Garáže majú sedlovú strechu. Krytina je pálená BRAMAC. Garážové brány sú rolovacie. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1988 a v roku 2013 bola rekonštruovaná.Zastavaná plocha 1. NP je 328,15 m2.  PozemkyK pozemkom sú privedené všetky inžinierske siete a je k nim prístup po spevnej komunikácii. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a z ohodnotenia nehnuteľnosti predloženom k žiadosti o poskytnutie úveru.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000009]

Half year ago

Oborín
139.500 EUR

Miesto opakovanej dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice. Cena podľa znaleckého posudku: 186000,- EUR Najnižšie podanie: 139500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Oborín, katastrálne územie: Oborín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 513, a to kontrétne: rodinného domu so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavenom na pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, viacúčelovej budovy - bazénu so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/24 o výmere 969 m², druh pozemku: ostatné plochy, pozemku parc. registra „C“ č. 493/25 o výmere 494 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“) Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, s prístavbou do zadnej časti dvora, postavený na parc. č. 493/32, k. ú. Oborín.Predmet dražby je umiestnený pri miestnej asfaltovej komunikácií na okraji obce Oborín vzdialenej cca. 150 m od štátnej komunikácie II. triedy, ktorá prechádza obcou. Obec Oborín sa nachádza v Košickom kraji a je vzdialená 30 km od okresného mesta Michalovce. V obci je k dispozícii autobusová doprava.Pôvodná časť predmetu dražby bola daná do užívania v roku 1992. Vroku 2006 bola zrealizovaná a ukončená prístavba k pôvodnej časti predmetu dražby (zadná časť), ktorá je čiastočne podpivničená.Dispozičné riešenie: 1. PP (suterén pod stavbou z roku 1992) dispozične pozostáva z chodby, ktorá je v strede rozdelená nosnou stenou, dvoch skladov, hobby miestnosti, kotolne, práčovne, technicej miestnosti s ohrievačom TÚV a chodby s vonkajším vchodom do zadnej časti dvora.1. PP (suterén pod stavbou z roku 2006) dispozične pozostáva z vínnej pivnice, ktorá je prístupná schodmi od garáže.   Zastavaná plocha 1. PP z roku 1992 je 161,77 m2. Zastavaná plocha 1. PP z roku 2006 je 36,46 m2.Zastavaná plocha 1. PP spolu je 198,23 m2. 1. NP (prízemie stavby z roku 1992) dispozične pozostáva zo zádveria s halou, schodiska do podkrovia a suterénu, prednej obývacej izby, pracovne (izby), kúpeľne, WC s umývadlom, kuchyne s jedálňou, špajze a chodby s východom do obytnej haly prístavby.  1. NP (prízemie stavby z roku 2006) dispozične pozostáva z obytnej haly, izby, chodby, cez ktorú je prístupná ďalšia izba, sauna a kúpeľňa. Z obytnej haly je vstup do ďalšej haly, veľkej garáže s dvomi garážovými výsuvnými bránami s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie, kuchyne, skladu, izby a schodišťa do suterénu. Cez garáž sa vstupuje do zadnej časti dvora, ktorý je prestrešený a oplaštený Lexanom s bazénom.Zastavaná plocha 1. NP z roku 1992 je 201,86 m2. Zastavaná plocha 1. NP z roku 2006 je 374,28 m2.Zastavaná plocha 1. NP spolu je 576,14 m2 1. podkrovie (stavba z roku 1992) dispozične pozostáva z chodby, 4 izieb, kúpeľne s WC. Loggia je prístupná z dvoch izieb (orientovaná na severozápadnú svetovú stranu, do ulice). Prístup do podkrovia je zabezpečený z 1. NP stavby z roku 1992.Zastavaná plocha 1. podkrovia z roku 1992 je 172,14 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:  Pôvodná stavba predmetu dražby (1992) je obdĺžnikového tvaru, samostatne stojaca s podpivničením pod cca. 3/4 zastavanej plochy a  podkrovím nad  cca. 3/4 zastavanej  plochy predmetu dražby.   Základy predmetu dražby sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Nosné murivo suterénu pôvodnej časti predmetu dražby a prístavby je z monolitického betónu so zvislou izoláciou proti vode s tehlovou obmurovkou. Murivo 1.NP a podkrovia pôvodnej časti predmetu dražby je murované z tehál o hrúbke 45 cm so zateplením fasády polystyrénom o hrúbke 80 mm a s finálnou povrchovou úpravou fasády minerálnou škrabanou omietkou. Murivo prístavby je z tvárnic Ytong o hrúbke 37,50 cm. Priečky v predmete dražby sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom a prízemím je monolitický, železobetónový, strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom – sadrokartónovým, opratreným dekoráciou s polystyrénových líšt, strop v kúpeľni je obložený keramickým obkladom. Krov nad predmetom dražby je drevený, sedlový s vikierom s krytinou z asfaltových vlnoviek Onduline na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchové úpravy stien sú vápenné štukové v kombinácií s obkladom – kamenným a dreveným. Vonkajšie fasádne omietky sú minerálne, škrabané na zateplení. Podlahy obytných miestností v 1.NP predmetu dražby sú plávajúce, laminátové, podlahy v kuchyni pôvodnej časti a prístavby, v hale a zádverí sú z keramickej dlažby. V podkroví sa taktiež nachádzajú plávajúce laminátové podlahy. Podlahy jednotlivých miestností v suteréne sú z keramickej dlažby. Vchodové dvere do predmetu dražby sú drevené s izolačným dvojsklom. Okná v 1.NP a v podkroví predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom, v suteréne sú okná drevené, zdvojené s dvojitým zasklením.ELI v 1.NP a v suteréne predmetu dražby je riešená rozvodmi 220 a 380 V s elektrickým ističovým rozvádzačom, v podkroví sú rozvody ELI 220 V. Vykurovanie predmetu dražby je ústredné, teplovodné s oceľovými rozvodmi a radiátormi (rebrové, liatinové). Zdrojom tepla je aj 2 x kotol - plynový, stacionárny a 1x kotol na tuhé palivo.Ohrev TÚV je zásobníkovým elektrickým ohrievačom, umiestneným v technickej miestnosti v suteréne. V prízemí predmetu dražby (1992) je umiestnená kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, umývadlom v pulte a samostatnou sprchou. V prízemí vedľa kúpelne je umiestnené samostatné WC s umývadlom. Steny kúpeľne a WC sú s povrchom z keramického obkladu do výšky po strop, podlaha je pokrytá keramickou dlažbou.V prístavbe predmetu dražby (2006) je umiestnená samostatná kúpelňa s WC vybavená umývadlom, rohovou vaňou a samostatnou sprchou. Povrchové úpravy stien sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V podkroví predmetu dražby (1992), v pôvodnej časti, je umiestnená ďalšia kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, 2 x umývadlom v pulte, samostatnou sprchou a kombinovaným WC. Steny a strop kúpeľne s WC sú z keramického obkladu, podlaha  je pokrytá keramickou dlažbou. V predmete dražby sú umiestnené dve kuchyne v prízemí pôvodnej časti a v prístavbe. Kuchyňa v pôvodnej časti 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou. V kuchyni v časti predmetu dražby z roku 1992 sa nachádza nerezový drez, so stojankovou kuchynskou batériou, sporákom s keramickou platňou a elektrickou rúrou, digestor. Podlaha v kuchyni je pokrytá keramickou dlažbou. Kuchyňa v prístavbe 1.NP (2006) je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou, nerezovým drezom so stojankovou kuchynskou batériou, samostatným zásobníkovým ohrievačom TÚV, plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. V prístavbe predmetu dražby, v hale, je umiestnený teplovzdušný kozub s krbovou vložkou a sauna.V prístavbe predmetu dražby (2006) sú umiestnené garáže vybavené 2 x garážovými výsuvnými bránami s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie, podlaha garáže z terazzo dlažby.Predmet dražby je  napojený na  verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je zrealizovaná do domovej čističky odpadových vôd a následne do zbernej  železo – betónovej nádrže s využitím na polievanie záhrady.  2. Viacúčelová budova – bazén so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavená na parc. č. 493/53, k. ú. Oborín. Viacúčelovú budovu – bazén tvorí opláštenie a prestrešenie, ktoré bolo spolu s bazénom dané do užívania v roku 2008.Dispozičné riešenie: Viacúčelová budova dispozične pozostáva z jednej miestnosti so sociálnou časťou - sprcha, bidet, pisoár, závesný plynový turbo kotol na vykurovanie a ohrev TÚV a samostatného bazéna.Zastavaná plocha opláštenia a prestrešenia je 198,58 m2.Objem bazéna je 60m3.  Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy opláštenia a prestrešenia sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kovová stĺpová konštrukcia s čiastočnou murovanou výplňou z juhovýchodnej strany. Strecha je z kovových valcovaných profilov s kovovým roštom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšie povrchy sú z minerálnej škrabanej omietky a náteru kovových konštrukcií. Vnútorné povrchy sú upravené náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z terazzo dlažby s vodorovnou izoláciou. Vykurovanie opláštenia a prestrešenia je zabezpečené ústredným vykurovaním prostredníctvom plechových, panelových radiátorov a kotlom ústredného vykurovania – turbo kotol plynový, závesný Junkers. V opláštení a prestrešení sú k dispozícii vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja, rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu a kúpeľne, rozvody elektroinštalácie, len svetelná – poistkové automaty a rozvody plynu. Prestrešenie a opláštenie je naviac pokryté aj viackomorovými izolačnými doskami Lexan. Bazén je železo – betónovej konštrukcie s keramickým obkladom a technológiou. Príslušenstvo Predmetu držby tvorí najmä: 1. Garáž, k.ú. Oborín. Garáž sa nachádza severovýchodne od pôvodnej časti predmetu dražby (1992). Garáž je jednopodlažná a prístupná z prednej časti dvora cez garážové otváracie vráta drevenej konštrukcie. Z garáže je umožnený prechod do pôvodnej časti predmetu dražby cez medzipodestu na úrovni 1. PP a 1. NP.Dispozičné riešenie: Garáž dispozične pozostáva z jednej miestnosti.Zastavaná plocha garáže je 49,92 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy garáže sú bez podmurovky, postavené iba na základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov o hrúbke nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie (stropy) sú s podbitím krovu. Strecha a krov sú pultové. Krytina strechy na krove je z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie (žľaby, zvody, prieniky) sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit a úpravy vnútorných povrchov sú vápenné, štuková omietka. Okná na garáži sú zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy sú z terazzo dlažby. V garáži je zabezpečená vodorovná izolácia. V garáži sa nachádzajú vnútorné rozvody elektroinštalácie, elektroinštalácia je len svetelná. 2. Tenisový kurt Tenisový kurt tvorí betónová plocha nachádzajúca sa vedľa predmetu dražby z roku 2006 a viacúčelovej budovy - bazéna v juhozápadnej časti dvora. Betónová plocha je hrubá do 100 mm. Tenisový kurt bol daný do užívania v roku 2006.Zastavaná plocha tenisového kurtu je 320 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000004]

Half year ago

Lučenec
22.500 EUR

Predmet dražby: Byt č. 143 nachádzajúci sa na 7. p. bytového domu so súpisným číslom 2900, vchod: 17, na ul. Rúbanisko III v Lučenci (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 7202/11 o výmere 1696 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 5414) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 73/9599, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7559, okres Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby:

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000148]

Half year ago

Gabčíkovo
72.150 EUR

Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, katastrálne územie: Gabčíkovo a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 246 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 969/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 3559, vedený Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 2958)(ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), pozemok parcely registra „C“ č. 969/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok parcely registra „C“ č. 969/2 o výmere 270 m2, druh pozemku: záhrady, zapísané na liste vlastníctva č. 2958, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom súp. č. 246, na parc. č. 969/3, kat. ú. Gabčíkovo Predmet dražby sa nachádza v centrálnej časti Podunajskej roviny, približne 10 km južne od Dunajskej Stredy a 3 km od vodného diela. Rodinný dom sa nachádza na ulici Pasienky v zástavbe rodinných domov, ktorý bol daný do užívania v roku 2001. Dom má dve nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Na 1. PP sú umiestnené: sklady, kotolňa, zásobáreň, chodba, schodisko.Zastavaná plocha 1.PP je: 108,11 m2. Na 1. NP sú umiestnené: chodba, izby, schodisko, kuchyňa, kúpeľňa, zásobáreň, garáž, WC.Zastavaná plocha 1.NP je: 130 m2. V podkroví sú umiestnené: chodba, izby, schodisko, kúpeľňa.Zastavaná plocha podkrovia je: 108,11 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Osadenie rodinného domu do terénu je zabezpečené zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové monolitické a izolácia domu proti zemnej vlhkosti je prevedená. Obvodové murivo a vnútorné nosné priečky sú z pálených tehál. Strop je železobetónový a drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha domu je sedlová pokrytá betónovými škridlami. Nosná konštrukcia strechy je drevená. Klampiarske konštrukcie sú prevedené. Výplňové konštrukcie sú drevené - okná sú zdvojené a dvere sú rámové s výplňou a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné na plynový kotol a na kotol tuhého paliva - biokotol. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Zdroj teplej vody je plynový zásobníkový ohrievač. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000144]

Year ago

Kokava nad Rimavicou
36.800 EUR

Dátum konania dražby: 30.01.2017 15:00 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 36800,- EUR Najnižšie podanie: 36800,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 09.01.2017 14:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 675, Huta 48 v obci Kokava nad Rimavicou. Druhá obhliadka: 23.01.2017 14:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 675, Huta 48 v obci Kokava nad Rimavicou. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Kokava nad Rimavicou, katastrálne územie: Kokava nad Rimavicou, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4161, a to konkrétne: rodinný dom o súpisným číslom 675 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 9950/4 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 9950/7 o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 9950/10 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/3 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/4 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/5 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/6 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/7 o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/8 o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/9 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/10 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/2 o výmere 55 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/4 o výmere 197 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/5 o výmere 240 m2, druh pozemku: záhrady, Opis predmetu dražby: Rodinný dom je postavený v obci Kokava nad Rimavicou, je zapísaný na liste vlastníctva ako rodinný dom. Dom je postavený v rovinatom teréne. Dom nie je podpivničený je s jedným nadzemným podlažím. Na dome bola začatá výstavba podkrovia, ale v čase znaleckej obhliadky nehnuteľnosti nebol vytvorený obytný priestor. Dom bol daný do užívania v roku 1960.Dispozičné riešenie:I. NP tvorí - chodba, hala, WC, kúpeľňa, kuchyňa, komora a dve izby. Za vchodom z vonku sa nachádza kotolňa.Zastavaná plocha je 107,10 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:Rodinný dom má sedlovú strechu s novou plechovou krytinou. Klampiarske výrobky sa na rodinnom dome nenachádzajú. Zvislé konštrukcie sú murované. Vonkajšia omietka je vápenná hladká. Strop nad I.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné. Rodinný dom má plastové okná. V objekte sú oceľové zárubne. Dvere sú biele. Podlahy v hale a v obytných miestnostiach sú plávajúce. Ostatné podlahy sú keramické dlažby. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, sprchovací kút a umývadlo. WC je s umývadlom a keramickým obkladom stien. V kuchyni sa nachádza  kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom a plynovým šporákom s odsávačom pár. Radiátory v rodinnom dome sú panelové. Kúrenie je zabezpečené jednak kotlom na tuhé palivo a jednak kotlom na plyn, umiestneným v prístavbe k rodinnému domu. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom na vodu. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody a plynu, odkanalizovaný je do žumpy. Rozvod elektroinštalácie bude zásuvkový a svetelný s poistkami. Príslušenstvo domu tvorí najmä:Hospodárska budovaNa pozemkoch KCN č. 9950/4 a č. 9950/7 je postavená hospodárska budova. V objekte sa nachádza letná kuchyňa a sklady. Je to prízemný objekt postavený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Obvodové steny sú murované, strop je drevený trámový čiastočne s podhľadom, čiastočne bez podhľadu. Strecha je sedlová s pálenou krytinou, bez klampiarskych konštrukcií. Podlahy sú betónové hrubé. V kuchyni sa nachádza šporák na tuhé palivo a umývadlo s rozvodom teplej a studenej vody. V objekte je svetelná a motorická elektroinštalácia. Budova bola daná do užívania v r. 1960.Zastavaná plocha je 51,12 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.  

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000145]

Year ago

Veľký Meder
31.900 EUR

Dátum konania dražby: 20.01.2017 13:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 31900.00,- EUR Najnižšie podanie: 31900.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000.00,- EUR Prvá obhliadka: 04.01.2017 09:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 888, na Mierovej ulici č. 5 vo Veľkom Mederi. Druhá obhliadka: 17.01.2017 09:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 888, na Mierovej ulici č. 5 vo Veľkom Mederi. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Veľký Meder, katastrálne územie: Veľký Meder, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4826, a to konkrétne: dom so súpisným číslom 888 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2649/1 o výmere 156 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, sklad so súpisným číslom 3674 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2649/2 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 2649/1 o výmere 156 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 2649/2 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 2649/3 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 2651/1 o výmere 397 m2, druh pozemku: záhrady. Opis predmetu dražby: Ide o nepodpivničený rodinný dom s 1 nadzemným podlažím a sedlovou strechou. Dom je situovaný v rovinatom teréne mesta Veľký Meder. Rodinný dom je napojený na vodovod, kanalizáciu, plyn a NN elektrický rozvod. Dom bol užívaný od roku 1948. Kompletná rekonštrukcia bola v roku 2013.Dispozičné riešenie:Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s prístavbou, nepodpivničený s 1 nadzemným podlažím a sedlovou strechou.             1.NP tvorí: zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, 3 x izba, kuchyňa s jedálňou, špajza a kotolňa.Zastavaná plocha je 139,88 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové, dom je bez podzemného podlažia, bez podmurovky s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie: 1.NP je murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 40 cm do 50 cm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC – hladká omietka. Stropy nad 1.NP sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krov je drevený väznicový. Krytina je pálená Tondach. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Murivo pristavaných častí je dodatočne zateplené polystyrénovými doskami hr. 80 mm. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z brizolitu (nezateplená fasáda od strany ulice a susedov). Vstupné dvere domu sú zhovené ako drevené. Interiérové dvere sú hladké plné alebo presklené. Okná: 1.NP sú drevené zdvojené s dvojvrstvovým zasklením a vonkajšími žalúziami. Podlahy: 1.NP sú prevažne plávajúce parkety a keramické dlažby. Vykurovanie domu je plynovým kotlom (umiestnenie v kotolni). Ako zdroj TÚV slúži zásobníkový ohrievač v kotolni. V rodinnom dome sa nachádza rozvod studenej a teplej vody - plastovým potrubím z centrálneho zdroja, rozvod potrubia kanalizácie z kuchyne a kúpeľne, svetelná a motorická elektroinštalácia.                V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia rozvodov vody a odtoku, nové plávajúce podlahy, nové drevené okná a dvere, nová kuchynská linka, prístavba k rodinnému domu (vstupná miestnosť – zádverie, špajza, kuchyňa a jedáleň), zhotovené bolo aj zateplenie časti objektu.Dom je zhotovený z pôvodných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému štandardu, veku jednotlivých častí. Základná životnosť rodinného domu je znalcom stanovená na 100 rokov. V rodinnom dome sú viditeľné stopy po zatekaní na stenách a strope v obytných miestnostiach. Príslušenstvo domu tvorí najmä:Prestrešenie - terasa pri vstupe do RD Je to drevená konštrukcia bez výplne stien, podlaha je z betónu a má pultovú strechu.Zastavaná plocha je 15,6 m2. Sklad so súp. č. 3674, na p. KCN č. 2649/2, k. ú. Veľký Meder Sklad bol postavený na základe vyjadrenia vlastníka v roku 1965. Ide o murovanú stavbu bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a pultovou strechou. Sklad je napojený na rozvod elektriny.Zastavaná plocha je 22,22 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.  

Add to My Living