Rodina LIVINGAdvertiser's offer (55): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0004163-16-000080]

3 weeks ago

Muráň
32.300 EUR

Dátum konania dražby: 06.09.2016 14:30 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul. č. 8, 974 01 Banská Bystrica Cena podľa znaleckého posudku: 32300.00,- EUR Najnižšie podanie: 32300.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000.00,- EUR Prvá obhliadka: 12.08.2016 11:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 172 v obci Muráň Druhá obhliadka: 02.09.2016 11:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 172 v obci Muráň Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Revúca, obec Muráň, katastrálne územie Muráň, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Revúca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 511, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným č. 172 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 443/2 o výmere 670 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 443/1 o výmere 932 m2, druh pozemku: záhrady pozemok parcely registra „C“ č. 443/2 o výmere 670 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „predmet  dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 172 sa nachádza v katastrálnom území Muráň, na pozemku parc. č. 443/2. Nehnuteľnosť je čiastočne podpivničená. Má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1957. Dispozičné riešenie sa predpokladá:V podzemnom podlaží sa nachádza: pivnica, kotolňa. V I. nadzemnom podlaží sa nachádza: schodište, chodba, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a dve izby.  V podkroví sa nachádzajú dve izby a chodba. Zastavaná plocha I. PP je 90,13 m2.Zastavaná plocha I. NP je 108,27 m2.Zastavaná plocha podkrovia je 30,32 m2.Celková zastavaná plocha je 228,72 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá: Predmet dražby má manzardovú strechu s krytinou z AZC šablón. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované hr. 400 mm so stropmi zo železobetónu. Vonkajšia omietka je brizolitová so soklom z prírodného lomového kameňa. Okná sú drevené dvojité s vonkajšími plastovými roletami do ulice. Vnútorná omietka je vápenná hladká. V rodinnom dome na I. NP sú drevené dvere v drevených zárubneiach a na I. PP a podkroví sú dyhované dvere v oceľových zárubniach. Podlahy na I. PP tvorí v jednej miestnosti keramická dlažba a v ostatných miestnostiach cementový poter. Podlahy v izbách a kuchyni na I. NP sú palubové a v kúpeľni je keramická dlažba. V kúpeľni sa nachádza vaňa, umývadlo a WC, pričom batérie sú kohútikové. V kúpeľni a okolo šporáka sa nachádza keramický obklad stien. Kuchynská linka je z prírodného dreva, drez je smaltovaný. V kuchyni sa nachádza kachľová pec a plynový šporák na propán bután. Kúrenie rodinného domu je klasické s panelovými radiátormi. Zdrojom tepla je kotol na tuhé palivo VIADRUS. TÚV je pripravovaná jednak valcom na tuhé palivo pre vaňu a dvomi malými elektrickými prietokovými ohrievačmi pre umývadlo a dres v kuchyni. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, odkanalizovaný je do obecnej kanalizácie. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. Životnosť rodinného domu bola znalcom odhadnutá na 100 rokov. 2. Garáž bez súpisného číslaAko prístavba k rodinnému domu je postavená garáž.  Obvodové murivo je murované hrúbky 300 mm. Strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Stropná konštrukcia je drevená trámčeková s podhľadom. Vonkajšia omietka je betónová hrubá, zatiaľ čo vnútorná omietka je hladká vápenná. Garážové vráta sú drevené otvárané. V garáži je  svetelná a motorická elektroinštalácia. Stavba bola daná do užívania v roku 1957.  Zastavaná plocha garáže je 26,46 m2 3. Hospodárska budova bez súpisného číslaHospodárska budova je samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie nachádzajúca sa za rodinným domom.  Obvodové  murivo  je  murované hrúbky 300 mm. Strop je drevený trámový bez podhľadu. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón na latách. Vonkajšia omietka  je vápenná hrubá. Podlaha je z časti cementový poter a z časti udusaná hlina. Stavba bola daná do užívania v roku 1957.  Životnosť stavby bola znalcom odhadnutá na 60 rokov.Zastavaná plocha I. NP hospodárskej budovy je 46,29 m2 Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000020]

1 month ago

Beladice
235.000 EUR

Miesto opakovanej dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 313000,- EUR Najnižšie podanie: 235000,- EUR Minimálne prihodenie: 20000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 500,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Zlaté Moravce, obec: Beladice, katastrálne územie: Beladice, zapísané v evidencii Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 189, a to konkrétne: stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/12 o výmere 251 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/13 o výmere 267 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, stavba – sklad so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/14 o výmere 195 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, stavba – predajňa autosúčiastok so súpisným číslom 374 s prísl. postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 31/15 o výmere 328 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 26/4 o výmere 2327 m², druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra “C“ č. 31/1 o výmere 2750 m², druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra “C“ č. 31/5 o výmere 1419 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 31/12 o výmere 251 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 31/13 o výmere 267 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok  parcely registra “C“ č. 31/14 o výmere 195 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 31/15 o výmere 328 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Opis predmetu opakovanej dražby: 1.Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/15, kat. ú. BeladiceJedná sa o objekt dvojpodlažnej stavby pôvodne predajne autosúčiastok, ktorá v prízemnej časti pokračuje prevádzkovo neprepojenými priestormi dielní, skladu motorov a pneumatík. V čase výstavby rýchlostnej komunikácie RI stavba zmenila charakter účelu využitia na motel. Stavba je osadená do rovinatého terénu. Stavba bola daná do užívania v roku 1998. Dispozičné riešenie:V prízemnej časti sú dva bary, sociálne zariadenia a na poschodí je niekoľko miestností - izieb a sociálne zariadenia. Poschodie je prístupné tromi schodiskami. Objekt dielní sa skladá z dvoch priestorov. Jeden priestor sa nachádza na par. C KN č. 31/15 v pokračovaní stavby motela ako samostatný objekt a druhá časť dielní sa nachádza na par. C KN č. 31/13. Nie sú prevádzkovo prepojené. Stavba svojou dispozíciou poskytuje možnosť aj iného využitia – napr. ako reštauračné zariadenie, s obytným podkrovím a podobne. Z hľadiska konštrukčného riešenia je len malá možnosť dispozičných zmien oproti súčasnému dispozičnému riešeniu. Zastavaná plocha nadzemného podlažia je 328, 95 m2.Zastavaná plocha podkrovného podlažia je 221,82 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Betónové základy majú vodorovnú aj zvislú izoláciu proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo oboch podlaží je z tehál o hr. 40 cm. Vonkajšie omietky sú vápenné hladké dvojvrstvové. Stropy sú betónové montované alebo monolitické s omietnutým podhľadom, rovné. Strop poschodia je drevený s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s ťažkou pálenou škridlou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú dvojvrstvové vápenné hladké, vnútorné keramické obklady sú vyhotovené  všade v hygienických priestoroch kúpeľní, v kuchyni, všade vo WC a v kúpeľniach na oboch podlažiach.  Schody sú drevené. Dvere sú hladké plné a presklené z dreveného masívu osadené do oceľových zárubní. Podlahy miestností: v prízemí je keramická dlažba, na poschodí je kombinácia dlažby (sociálne priestory izieb, galéria) a xylolit - bukas. Vykurovanie je ústredné, kotol na zemný plyn zn. DESTILA OCELOT v kotolni prízemia. Radiátory sú oceľové panelové. Rozvod teplej a studenej vody je zavedený do kuchyne, spoločných sociálnych priestorov a kúpeľní každej izby na poschodí. Kanalizácia je zvedená do verejnej kanalizácie, prípojka vody je z verejnej siete. NN sústava je 220/380 V na ističe, zemná. Zavedený je zemný plyn. Popis konštrukcií a vybavenia:Základy tvoria betónové pásy a pätky zo železobetónu s izoláciou, murivo obvodového plášťa a pozdĺžneho nosného systému je murované z pálených tehál v skladobnej hrúbke 45 cm. Stropy sú vyhotovené v časti dielní na par. C KN č. 31/13. Zastrešenie je sedlovým krovom v časti pod poschodím motela na par. C KN č. 31/15 a pultovou strechou s oceľovými priehradovými nosníkmi a krytinou z azbestocementových vlnoviek na par. C KN č. 31/13. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky sú klasické vápenné hladké, fasádne omietky sú vápenné hladké, dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú drevené zdvojené. Podlahy sú z cementového poteru, v sociálnych priestoroch je dlažba. Vykurovanie je oceľovými registrami, možnosť lokálneho temperovania priestorov kachľami. Je tu bleskozvod.   2.Stavba so súp. č. 374, na parc. CKN č. 31/14, kat. ú. BeladiceJedná sa o oceľovú konštrukciu. Nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy. Ide o stavbu skladu motorov a autobaterií. Je to stavba nepodpivničená, prízemná bez povaly. Základy tvoria betónové pätky okolo oceľových stĺpov. Krov je sedlový tvorený oceľovými priehradovými väzníkmi, je pokrytý azbestocementovými vlnovkami. Klampiarske konštrukcie sú                 z pozinkovaného plechu. Podlaha  je hrubá betónová, bez vrát.  Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Stavba bola daná do užívania v roku 1998.Zastavaná plocha je 191,70 m2.  Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/13, kat. ú. BeladiceStavba je určená pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení. Stavba je murovaná z tehál, tvárnic a blokov. Stavba bola daná do užívania v roku 1998.Zastavaná plocha je 266,40 m2.4.Stavba so súp. č. 374, na parc. C KN č. 31/12, kat. ú. BeladiceJedná sa o prízemnú, nepodpivničenú stavbu haly skladu so sedlovou strechou. Postavená bola v roku 1998. Ide prakticky o prázdny objekt skladu pneumatík bez deliacich konštrukcií.Základy sú z betónových pásov. Nosné murivo je murované z tehál hr. 40 cm. Zastrešenie tvoria železobetónové väzníky.  Strecha je pokrytá azbestocementovými vlnovkami. Omietky vnútorné sú vápenné hladké, vonkajšie sú vápenné hladké, podlaha je z dilatovaného monolitického betónu. Okná sú oceľové jednoduché, vráta sú oceľové dvojkrýdlové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stavba je vybavená rozvodom svetelného a motorického prúdu. Je tu bleskozvod.Zastavaná plocha je 232,50 m2. Stavby na pozemkoch parc. č. 31/12, 13, 14 sú využívané ako dielne, haly, skladovacie priestory- iné využitie vzhľadom na  polohu a konštrukčné riešenie sa nepredpokladá. V prípade potreby je možné vnútorné priestory hál deliacimi konštrukciami rozdeliť na menšie priestory. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Terasa na parc. CKN č. 31/1, k.ú. BeladiceIde o prestrešenie vonkajšieho letného sedenia pri moteli na par. CKN č. 31/1, riešené je ako drevená nosná konštrukcia s prestrešením s krytinou z ťažkej pálenej škridly typu BRAMAC. Začiatok užívania je rok 2005.Zastavaná plocha je 32,84 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000017]

5 months ago

Nižný Hrabovec
125.500 EUR

Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove Cena podľa znaleckého posudku: 193000,- EUR Najnižšie podanie: 125500,- EUR Minimálne prihodenie: 500,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 40000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Nižný Hrabovec, katastrálne územie: Nižný Hrabovec, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 911, a to konkrétne: administratívna budova so súpisným číslom 448 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. registra „C“ č. 236/1 o výmere 201 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, garáže bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavené na pozemku parc. registra „C“ č. 236/2 o výmere 214 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/1 o výmere 4493 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/2 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/4 o výmere 600 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/5 o výmere 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 235/6 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 236/1 o výmere 201 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 236/2 o výmere 214 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.DÁTUM DRAŽBY A OBHLIADOK SO ZÁUJEMCAMI STANOVÍME PO DOHODE SO ZÁUJEMCOM Opis predmetu opakovanej dražby: 1.Administratívna budova súpisné číslo 448, katastrálne územie Nižný HrabovecAdministratívna budova stojí v súbore so stavbou garáží. Stavba nie je podpivničená, je prízemná s podkrovím a leží na parcele CKN číslo 236/1, v k.ú. Nižný Hrabovec. Budova bola podľa predloženej dokumentácie daná do užívania v roku 1988 a v roku 2012 bola rekonštruovaná. Dispozičné riešenie:V I. NP sa nachádzajú tieto miestnosti: administratívne priestory, kuchyňa, výdajňa jedál, kotolňa, priestory hygieny a galéria sortimentu.Zastavaná plocha 1. NP je 211,68 m2. V podkroví sa nachádza služobný byt s dispozíciou hromadného ubytovania (5x izba, kúpeľňa s WC a kuchyňa).Zastavaná plocha podkrovia je 211,68 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Budova má sedlovú strechu. Krytina je pálená BRAMAC. Klampiarske výrobky sú plastové. Obvodové murivo je murované so  zateplením, omietka je silikátová. Okná sú plastové. Areál je podľa predložených podkladov napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie a plynu.2.Garáže pre osobné motorové vozidláAko prístavba k hlavnej stavbe - vedľa administratívnej budovy na parcele CKN č. 236/2 sú postavené garáže. Garáže majú sedlovú strechu. Krytina je pálená BRAMAC. Garážové brány sú rolovacie. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1988 a v roku 2013 bola rekonštruovaná.Zastavaná plocha 1. NP je 328,15 m2.  PozemkyK pozemkom sú privedené všetky inžinierske siete a je k nim prístup po spevnej komunikácii. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a z ohodnotenia nehnuteľnosti predloženom k žiadosti o poskytnutie úveru.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000015]

5 months ago

Banská Bystrica
60.000 EUR

Dátum konania dražby: 27.04.2017 10:00 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici. Cena podľa znaleckého posudku: 60000,- EUR Najnižšie podanie: 60000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 04.04.2017 16:00; pred obytným domom so súpisným číslom 1606, na ulici 29. augusta č. 4 v Banskej Bystrici. Druhá obhliadka: 20.04.2017 16:00; pred obytným domom so súpisným číslom 1606, na ulici 29. augusta č. 4 v Banskej Bystrici. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Banská Bystrica, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5337, a to konkrétne: byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. p. obytného domu, so súpisným číslom 1606, vchod: 4, na ulici 29. augusta 4 v Banskej Bystrici (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1066/1, o výmere 958 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba, nie je evidovaný na liste vlastníctva), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 626/30302 (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Byt č. 3, v obytnom dome s. č. 1606, na pozemku p. č. 1066/1, k. ú. Banská Bystrica (ul. 29. augusta č. 4) Predmet dražby sa nachádza na 1.p. (2.NP) obytného domu na ulici 29. augusta č. 4 v zastavanom území mesta Banská Bystrica, v strede obytného útvaru daného do užívania v roku 1959. Dopravné spojenie s centrom je mestskou autobusovou dopravou do 10 min. Obytný dom je udržiavaný, v dobrom stavebno – technickom stave, jeho opotrebenie je primerané veku. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Predpokladá sa, že byt č. 3 pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa chápe: kuchyňa, WC, kúpeľňa, predsieň a pivnica, ktorej plocha sa zarátava do podlahovej plochy bytu. Celková podlahová plocha bytu č. 3 s príslušenstvom sa predpokladá na 62,58 m2 (vrátane výmery pivničnej kobky o výmere 6,38 m2). Predpokladá sa, že k bytu prislúcha balkón o výmere cca 1,72 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Obytný domObytný dom je podpivničený a má 4 nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádzajú pivnice, práčovne, žehliarne a spoločné priestory. Na 1.NP sú obchodné priestory a na ostatných podlažiach (2. – 4.NP) sa nachádzajú byty.  Ide o radový murovaný bytový dom. Základy domu tvoria základové pásy s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Stropy v obytnom dome sú železobetónové tak ako schody, ktoré sú pokryté nášľapnou vrstvou z PVC. Krov obytného domu je drevený s valbovou strechou a škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obytný dom je celoplošne zateplený a omietky sú na báze umelých látok. Okná v spoločných častiach obytného domu sú plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú taktiež plastové, profily s presklením, ostatné dvere v spoločných priestoroch sú plné a hladké. Vnútorné omietky v obytnom dome sú vápenné hladké. Obytný dom je napojený na verejné inžinierske siete – voda, kanalizácia, plyn, elektro a tel. prípojku. V obytnom dome sa nenachádza výťah. Obytný dom bol daný do užívania na základe „Potvrdenia vystaveného Spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 31.08.2010“ v roku 1959. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000009]

Half year ago

Oborín
139.500 EUR

Miesto opakovanej dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice. Cena podľa znaleckého posudku: 186000,- EUR Najnižšie podanie: 139500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Oborín, katastrálne územie: Oborín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 513, a to kontrétne: rodinného domu so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavenom na pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, viacúčelovej budovy - bazénu so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/24 o výmere 969 m², druh pozemku: ostatné plochy, pozemku parc. registra „C“ č. 493/25 o výmere 494 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/32 o výmere 481 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parc. registra „C“ č. 493/53 o výmere 326 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“) Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, s prístavbou do zadnej časti dvora, postavený na parc. č. 493/32, k. ú. Oborín.Predmet dražby je umiestnený pri miestnej asfaltovej komunikácií na okraji obce Oborín vzdialenej cca. 150 m od štátnej komunikácie II. triedy, ktorá prechádza obcou. Obec Oborín sa nachádza v Košickom kraji a je vzdialená 30 km od okresného mesta Michalovce. V obci je k dispozícii autobusová doprava.Pôvodná časť predmetu dražby bola daná do užívania v roku 1992. Vroku 2006 bola zrealizovaná a ukončená prístavba k pôvodnej časti predmetu dražby (zadná časť), ktorá je čiastočne podpivničená.Dispozičné riešenie: 1. PP (suterén pod stavbou z roku 1992) dispozične pozostáva z chodby, ktorá je v strede rozdelená nosnou stenou, dvoch skladov, hobby miestnosti, kotolne, práčovne, technicej miestnosti s ohrievačom TÚV a chodby s vonkajším vchodom do zadnej časti dvora.1. PP (suterén pod stavbou z roku 2006) dispozične pozostáva z vínnej pivnice, ktorá je prístupná schodmi od garáže.   Zastavaná plocha 1. PP z roku 1992 je 161,77 m2. Zastavaná plocha 1. PP z roku 2006 je 36,46 m2.Zastavaná plocha 1. PP spolu je 198,23 m2. 1. NP (prízemie stavby z roku 1992) dispozične pozostáva zo zádveria s halou, schodiska do podkrovia a suterénu, prednej obývacej izby, pracovne (izby), kúpeľne, WC s umývadlom, kuchyne s jedálňou, špajze a chodby s východom do obytnej haly prístavby.  1. NP (prízemie stavby z roku 2006) dispozične pozostáva z obytnej haly, izby, chodby, cez ktorú je prístupná ďalšia izba, sauna a kúpeľňa. Z obytnej haly je vstup do ďalšej haly, veľkej garáže s dvomi garážovými výsuvnými bránami s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie, kuchyne, skladu, izby a schodišťa do suterénu. Cez garáž sa vstupuje do zadnej časti dvora, ktorý je prestrešený a oplaštený Lexanom s bazénom.Zastavaná plocha 1. NP z roku 1992 je 201,86 m2. Zastavaná plocha 1. NP z roku 2006 je 374,28 m2.Zastavaná plocha 1. NP spolu je 576,14 m2 1. podkrovie (stavba z roku 1992) dispozične pozostáva z chodby, 4 izieb, kúpeľne s WC. Loggia je prístupná z dvoch izieb (orientovaná na severozápadnú svetovú stranu, do ulice). Prístup do podkrovia je zabezpečený z 1. NP stavby z roku 1992.Zastavaná plocha 1. podkrovia z roku 1992 je 172,14 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:  Pôvodná stavba predmetu dražby (1992) je obdĺžnikového tvaru, samostatne stojaca s podpivničením pod cca. 3/4 zastavanej plochy a  podkrovím nad  cca. 3/4 zastavanej  plochy predmetu dražby.   Základy predmetu dražby sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Nosné murivo suterénu pôvodnej časti predmetu dražby a prístavby je z monolitického betónu so zvislou izoláciou proti vode s tehlovou obmurovkou. Murivo 1.NP a podkrovia pôvodnej časti predmetu dražby je murované z tehál o hrúbke 45 cm so zateplením fasády polystyrénom o hrúbke 80 mm a s finálnou povrchovou úpravou fasády minerálnou škrabanou omietkou. Murivo prístavby je z tvárnic Ytong o hrúbke 37,50 cm. Priečky v predmete dražby sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom a prízemím je monolitický, železobetónový, strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom – sadrokartónovým, opratreným dekoráciou s polystyrénových líšt, strop v kúpeľni je obložený keramickým obkladom. Krov nad predmetom dražby je drevený, sedlový s vikierom s krytinou z asfaltových vlnoviek Onduline na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchové úpravy stien sú vápenné štukové v kombinácií s obkladom – kamenným a dreveným. Vonkajšie fasádne omietky sú minerálne, škrabané na zateplení. Podlahy obytných miestností v 1.NP predmetu dražby sú plávajúce, laminátové, podlahy v kuchyni pôvodnej časti a prístavby, v hale a zádverí sú z keramickej dlažby. V podkroví sa taktiež nachádzajú plávajúce laminátové podlahy. Podlahy jednotlivých miestností v suteréne sú z keramickej dlažby. Vchodové dvere do predmetu dražby sú drevené s izolačným dvojsklom. Okná v 1.NP a v podkroví predmetu dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom, v suteréne sú okná drevené, zdvojené s dvojitým zasklením.ELI v 1.NP a v suteréne predmetu dražby je riešená rozvodmi 220 a 380 V s elektrickým ističovým rozvádzačom, v podkroví sú rozvody ELI 220 V. Vykurovanie predmetu dražby je ústredné, teplovodné s oceľovými rozvodmi a radiátormi (rebrové, liatinové). Zdrojom tepla je aj 2 x kotol - plynový, stacionárny a 1x kotol na tuhé palivo.Ohrev TÚV je zásobníkovým elektrickým ohrievačom, umiestneným v technickej miestnosti v suteréne. V prízemí predmetu dražby (1992) je umiestnená kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, umývadlom v pulte a samostatnou sprchou. V prízemí vedľa kúpelne je umiestnené samostatné WC s umývadlom. Steny kúpeľne a WC sú s povrchom z keramického obkladu do výšky po strop, podlaha je pokrytá keramickou dlažbou.V prístavbe predmetu dražby (2006) je umiestnená samostatná kúpelňa s WC vybavená umývadlom, rohovou vaňou a samostatnou sprchou. Povrchové úpravy stien sú z keramických obkladov do výšky stropu, podlaha je z keramickej dlažby. V podkroví predmetu dražby (1992), v pôvodnej časti, je umiestnená ďalšia kúpeľňa vybavená plechovou smaltovanu vaňou, 2 x umývadlom v pulte, samostatnou sprchou a kombinovaným WC. Steny a strop kúpeľne s WC sú z keramického obkladu, podlaha  je pokrytá keramickou dlažbou. V predmete dražby sú umiestnené dve kuchyne v prízemí pôvodnej časti a v prístavbe. Kuchyňa v pôvodnej časti 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou. V kuchyni v časti predmetu dražby z roku 1992 sa nachádza nerezový drez, so stojankovou kuchynskou batériou, sporákom s keramickou platňou a elektrickou rúrou, digestor. Podlaha v kuchyni je pokrytá keramickou dlažbou. Kuchyňa v prístavbe 1.NP (2006) je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou, nerezovým drezom so stojankovou kuchynskou batériou, samostatným zásobníkovým ohrievačom TÚV, plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. V prístavbe predmetu dražby, v hale, je umiestnený teplovzdušný kozub s krbovou vložkou a sauna.V prístavbe predmetu dražby (2006) sú umiestnené garáže vybavené 2 x garážovými výsuvnými bránami s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie, podlaha garáže z terazzo dlažby.Predmet dražby je  napojený na  verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je zrealizovaná do domovej čističky odpadových vôd a následne do zbernej  železo – betónovej nádrže s využitím na polievanie záhrady.  2. Viacúčelová budova – bazén so súpisným číslom 180 s príslušenstvom, postavená na parc. č. 493/53, k. ú. Oborín. Viacúčelovú budovu – bazén tvorí opláštenie a prestrešenie, ktoré bolo spolu s bazénom dané do užívania v roku 2008.Dispozičné riešenie: Viacúčelová budova dispozične pozostáva z jednej miestnosti so sociálnou časťou - sprcha, bidet, pisoár, závesný plynový turbo kotol na vykurovanie a ohrev TÚV a samostatného bazéna.Zastavaná plocha opláštenia a prestrešenia je 198,58 m2.Objem bazéna je 60m3.  Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy opláštenia a prestrešenia sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kovová stĺpová konštrukcia s čiastočnou murovanou výplňou z juhovýchodnej strany. Strecha je z kovových valcovaných profilov s kovovým roštom, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vonkajšie povrchy sú z minerálnej škrabanej omietky a náteru kovových konštrukcií. Vnútorné povrchy sú upravené náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z terazzo dlažby s vodorovnou izoláciou. Vykurovanie opláštenia a prestrešenia je zabezpečené ústredným vykurovaním prostredníctvom plechových, panelových radiátorov a kotlom ústredného vykurovania – turbo kotol plynový, závesný Junkers. V opláštení a prestrešení sú k dispozícii vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja, rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu a kúpeľne, rozvody elektroinštalácie, len svetelná – poistkové automaty a rozvody plynu. Prestrešenie a opláštenie je naviac pokryté aj viackomorovými izolačnými doskami Lexan. Bazén je železo – betónovej konštrukcie s keramickým obkladom a technológiou. Príslušenstvo Predmetu držby tvorí najmä: 1. Garáž, k.ú. Oborín. Garáž sa nachádza severovýchodne od pôvodnej časti predmetu dražby (1992). Garáž je jednopodlažná a prístupná z prednej časti dvora cez garážové otváracie vráta drevenej konštrukcie. Z garáže je umožnený prechod do pôvodnej časti predmetu dražby cez medzipodestu na úrovni 1. PP a 1. NP.Dispozičné riešenie: Garáž dispozične pozostáva z jednej miestnosti.Zastavaná plocha garáže je 49,92 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy garáže sú bez podmurovky, postavené iba na základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov o hrúbke nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie (stropy) sú s podbitím krovu. Strecha a krov sú pultové. Krytina strechy na krove je z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie (žľaby, zvody, prieniky) sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit a úpravy vnútorných povrchov sú vápenné, štuková omietka. Okná na garáži sú zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy sú z terazzo dlažby. V garáži je zabezpečená vodorovná izolácia. V garáži sa nachádzajú vnútorné rozvody elektroinštalácie, elektroinštalácia je len svetelná. 2. Tenisový kurt Tenisový kurt tvorí betónová plocha nachádzajúca sa vedľa predmetu dražby z roku 2006 a viacúčelovej budovy - bazéna v juhozápadnej časti dvora. Betónová plocha je hrubá do 100 mm. Tenisový kurt bol daný do užívania v roku 2006.Zastavaná plocha tenisového kurtu je 320 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000006]

Half year ago

Tvrdošovce
24.000 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 32000,- EUR Najnižšie podanie: 24000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Tvrdošovce, katastrálne územie: Tvrdošovce, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 537, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 1333 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3366/23 o výmere 554 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 3366/23 o výmere 554 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 3366/55 o výmere 596 m2, druh pozemku: záhrady,(ďalej len ako „Nehnuteľnosť“) Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 1333 s príslušenstvom, postavený na parc. č. 3366/23 v k.ú. Tvrdošovce, na ulici Sládkovičova 30. Tvrdošovce je obec na Slovensku, ktorá leží 15 km severozápadne od Nových Zámkov, na hlavnej trase Nové Zámky – Bratislava. Prístup k predmetu dražby je po mestskej komunikácii. Dopravné spojenie s centrom obce je do 10 min. V obci je v dosahu autobusová a vlaková doprava. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli zaznamenané. Charakter terénu nehnuteľnosti a jej blízkeho okolia je rovinatý. Predmet dražby je samostatne stojaci rodinný dom s príslušenstvom. Predmet dražby má jedno nadzemné podlažie a neobytné podkrovie. Predmet dražby je umiestnený na území zástavby rodinných domov v okrajovej časti obce. Dom bol daný do užívania na základe potvrdenia obce Tvrdošovde v roku 1955, prístavba predmetu dražby v roku 1985. Na predmete dražby boli vykonávané postupne rekonštrukčné práce a stavbené úpravy spojené s výmenou niektorých prvkov dlhodobej životnosti a väčšiny prvkov krátkodobej životnosti. V roku 1990 bola na rodinnom dome vykonaná rozsiahla rekonštrukcia – oprava strechy a dokončenie prístavby kuchyne. V roku 2008 – výmena pôvodných okien za plastové, výmena vchodových dverí, nové omietky, vybudovanie novej kuchyne. Predmet dražby bol pôvodne napojený na verejný plyn (momentálne je odpojený od odberu), kanalizáciu do žumpy, vodu – verejná, verejnú elektrinu.Dispozičné riešenie: V I. nadzemnom podlaží (I. NP), prízemí, sa nachádzajú: 3 obytné miestnosti, kuchyňa, kúpeľňa s WC, predsieň, špajza a schody do neobytného podkrovia.Hlavný vstup do domu je na južnej fasáde domu z dvornej časti pozemku.Zastavaná plocha I. NP je 111,76 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:  Základy predmetu dražby sú pravdepodobne zo zmiešaného kamenného a betónového materiálu. Nosné murivo je zrealizované z nepálenej tehly o hrúbke 40 – 50 cm. Novo vybudované steny prístavby sú z pálenej tehly. Stropy v predmete dražby sú drevené s rovným omietnutým podhľadom. Podlahy sú 1 x palubovka; ostatné miestnosti majú cementový poter; kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC sú pokryté keramickou dlažbou. Strechu tvorí drevený valbový krov s krytinou – pálená škridla jednodrážková. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Parapety sú tiež z pozinkovaného plechu. Okná sú z časti plastové s izolačným dvojsklom, s plastovými roletami a z časti pôvodné drevené zdvojené. Vonkajšie omietky predmetu dražby sú vápennocementové, hrubé bez obkladov fasády. Vstupné dvere do predsiene z dvora sú plastové (osadené v roku 2008). Vnútorné dvere sú drevené (laminát) hladké plné. V kuchyni sa nachádza 4 ročná kuchynská linka a kúpeľňa s WC prešli rekonštrukciou. Kúrenie je lokálne, v obývacej izbe je krb s potrubným rozvodom teplého vzduch do ostatných izieb. Do predmetu dražby je zavedená svetelná a motorická elektroinštalácia. Zásobovanie vodou je z verejného vodovodu. Ohrev TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom umiestneným v kúpeľni. Predmet dražby je odkanalizovaný do žumpy (8 m3). K predmetu dražby prislúcha vŕtaná studňa o hĺbke 18 m. Predmet dražby je zhotovený zo štandardných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému štandardu a veku jednotlivých častí. Predmet dražby je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť rodinného domu je znalcom stanovená na 100 rokov. Predmet dražby má v dome viditeľnú vlhkosť muriva.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Sklad postavený na parc. č. 3366/23, k. ú. TvrdošovceSklad sa nachádza tesne vedľa predmetu dražby, ale nie je s ním technicky a funkčne prepojený. Bol daný do užívania v roku 2008.Zastavaná plocha skladu je 12 m2.Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000004]

Half year ago

Lučenec
22.500 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 29900,- EUR Najnižšie podanie: 22500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Byt č. 143 nachádzajúci sa na 7. p. bytového domu so súpisným číslom 2900, vchod: 17, na ul. Rúbanisko III v Lučenci (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 7202/11 o výmere 1696 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 5414) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 73/9599, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7559, okres Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Byt č. 143 v bytovom dome súp. č. 2900, ul. Rúbanisko III 17, k.ú. LučenecPredmet opakovanej dražby sa nachádza na 7. poschodí v panelovom bytovom dome, ktorý má suterén a 8 nadzemných podlaží. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1988. V suteréne bytového domu sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory, v nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú na každom podlaží 4 dvoj a trojizbové byty. Vstup do  predmetu opakovanej dražby je riešený cez hlavný vstup z úrovne terénu do bytového domu a cez vnútorné spoločné schodisko k predmetu opakovanej dražby umiestnenému na 7. poschodí s možnosťou zvislej dopravy osobným výťahom. K predmetu opakovanej dražby patrí aj pivnica, ktorá je umiestnená v suteréne bytového domu.  Dispozičné riešenie sa predpokladá:Byt č. 143 pozostáva zo štyroch obytných miestnosti  a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, samostatné WC a pivnica umiestnená v suteréne bytového domu. Celková podlahová plocha bytu č. 143 je 68,53 m2 (bez podlahovej plochy pivnice o výmere 4,50 m2). Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Konštrukčný systém bytového domu je stenový panelový  s plochou jednoplášťovou strechou zateplenou so živičnou krytinou. Klampiarske  konštrukcie strechy sú z atiky, zatiaľ čo parapety bytového domu sú pozinkované s povrchovou úpravou. Vnútorná  zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným železobetónovým schodiskom s povrchovou úpravou z liateho terazza s výťahom. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete.Predmet opakovanej dražby je vykurovaný z centrálnej kotolne ústredným vykurovaním. Byt je rekonštruovaný s bežným  štandardom vybavenia. Okná predmetu opakovanej dražby sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Dvere bytu sú hladké, plné a presklené na báze dreva. Vchodové dvere do bytu sú dyhované do kovovej zárubne. Steny bytu sú s  povrchovými úpravami, a to štukovými omietkami a maľbami.  Kúpeľňa je rekonštruovaná s keramickými obkladmi stien  do výšky 1,50 m, plastovou rohovou vaňou a WC kombi je samostatné bez umývadla. Podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. Ohrev TÚV je riešený rozvodom z centrálnej kotolne v sídlisku. Kuchyňa je taktiež rekonštruovaná, s kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským plynovým sporákom s elektrickou rúrou a nerezovým drezom so stojankovou batériou. V kuchynskej zostave je zabudovaná aj automatická práčka. Stena za kuchynskou linkou je obložená doskou na báze dreva. Podlaha v kuchyni a v obytných miestnostiach je plávajúca laminátová. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-17-000005]

Half year ago

Senné
29.850 EUR

Miesto opakovanej dražby: salónik na 1. posch. v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 39800,- EUR Najnižšie podanie: 29850,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Senné, katastrálne územie: Senné, tak ako sú zapísané v evidencií Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 850, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 2 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 169/4 o výmere 79 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 168/2 o výmere 50 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, pozemok parc. registra „C“ č. 169/1 o výmere 129 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 169/3 o výmere 13 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 169/4 o výmere 79 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 170/1 o výmere 554 m2, druh pozemku: Záhrady, pozemok parc. registra „C“ č. 170/3 o výmere 1649 m2, druh pozemku: Záhrady. Opis predmetu opakovanej dražby: Jedná sa o samostatne stojaci dom so súpisným č. 2 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Senné, umiestnený pri  miestnej asfaltovej komunikácií na okraji obce vzdialenej cca. 500 m od štátnej komunikácie II. triedy v smere Michalovce - Veľké Kapušany.Pôvodná, t.j. predná časť domu - bola na základe vyhlásenia vlastníka daná do užívania v roku 1965. V roku 2014 bola  zrealizovaná rekonštrukcia prízemia pôvodnej časti domu, prístavba k rodinnému domu v zadnej časti a nadstavba nad pôvodnou časťou a prístavbou domu na základe stavebného povolenia vydaného Obcou Senné.Dom je obdĺžnikového tvaru, samostatne stojaci bez podpivničenia  s podkrovím nad celou zastavanou plochou domu.  Dom je napojený na verejný rozvod ELI a verejný vodovod. Zemný plyn v blízkosti domu nie je riešený. Kanalizácia je navrhovaná do vlastnej žumpy.  Dispozičné riešenie:V prízemí s hlavným vchodom do domu (z bočnej juhovýchodnej strany cez závetrie) sa nachádzajú tieto miestnosti:  zádverie s halou a schodiskom vedúcim do podkrovia (ku dňu ohodnotenia bol vstup do podkrovia po rebríku, schody  nie sú zrealizované), predná izba, kúpeľňa s kotlom, kuchyňa s jedálňou s východom na budúcu terasu do zadnej časti dvora.Zastavaná plocha prízemia je 83,83 m2. V podkroví sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba s východom na loggiu nad vchodom, kúpeľňa s WC, izba zadná  s loggiou a izba predná. Zastavaná plocha podkrovia je 83,83 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy domu sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Obvodové murivo pôvodnej časti prízemia je murované z tehál hr. 45cm, murivo prístavby je z tvárnic Ytong hr. 37,50 cm, obvodové murivo nadstavby podkrovia je z tvárnic YTONG  hr. 37,50 cm. Priečky v dome sú vybudované z tehál.  Strop nad prízemím je monolitický železobetónový, strop nad podkrovým je drevený trámový s rovným podhľadom prevažne sadrokartónovým (v jednej izbe je strop z drevených paluboviek). Krov nad domom je drevený sedlový  s vikierom nad vchodom do domu s krytinou z pálenej škridly Tondach na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (ku dňu obhliadky boli osadené len háky – rozostavanosť 20%).Vnútorné povrchové úpravy stien sú vápenné štukové. Vonkajšie fasádne omietky tvorí jadrová omietka bez finálnej  škrabanej  omietky (rozostavanosť 50 %).Podlahy obytných miestností na 1.NP domu sú plávajúce a z keramickej dlažby, v podkroví sú plávajúce laminátové.          V ostatných miestnostiach sú podlahy navrhované z keramickej dlažby (ku dňu obhliadky nezrealizované). Dvere sú vnútorné drevené  rámové plné a presklené, osadené do obložkových zárubní (ku dňu obhliadky nezrealizované).Vchodové dvere do RD sú plastové s izolačným dvojsklom. Okná v dome sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. ELI  v 1.NP domu je riešená rozvodmi 220 a 380 V s el. ističovým rozvádzačom, v podkroví sú rozvody ELI 220 V.Vykurovanie je ústredné podlahové teplovodné a zdrojom tepla je kotol - elektrický, ktorý sa tu ku dňu obhliadky nenachádzal. Kúpeľňa s WC je umiestnená v prízemí a v podkroví s rozvodmi vody a kanalizácie bez vybavenia zariaďovacími predmetmi, v kúpeľni v 1.NP je provizórne osadené WC kombi. Steny kúpeľní sú s navrhovaným povrchom z keramického obkladu do výšky po strop, podlaha je z keramickej dlažby. Povrchové úpravy stien a podláh oboch kúpeľní ku dňu obhliadky neboli zrealizované.     Kuchyňa v 1.NP bola ku dňu ohodnotenia stavebne pripravená s keramickým obkladom steny za kuchynskou linkou bez vybavenia kuchynskou linkou na báze dreva a bez spotrebičov (sporák, drez a bez kuchynskej batérie). Podlaha v kuchyni  ku dňu obhliadky nebola zrealizovaná.V 1.NP v kuchyni sa nachádza sporák na tuhé palivo a v prednej izbe sa nachádzajú krbové kachle. Ohrev TÚV je riešený zásobníkovým el. ohrievačom, ktorý ku dňu obhliadky nebol zrealizovaný. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave rozostavanosti, bez vybavenia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000148]

Half year ago

Gabčíkovo
72.150 EUR

Miesto opakovanej dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 96200,- EUR Najnižšie podanie: 72150,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, katastrálne územie: Gabčíkovo a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 246 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 969/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 3559, vedený Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 2958)(ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), pozemok parcely registra „C“ č. 969/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemok parcely registra „C“ č. 969/2 o výmere 270 m2, druh pozemku: záhrady, zapísané na liste vlastníctva č. 2958, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom súp. č. 246, na parc. č. 969/3, kat. ú. Gabčíkovo Predmet dražby sa nachádza v centrálnej časti Podunajskej roviny, približne 10 km južne od Dunajskej Stredy a 3 km od vodného diela. Rodinný dom sa nachádza na ulici Pasienky v zástavbe rodinných domov, ktorý bol daný do užívania v roku 2001. Dom má dve nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Na 1. PP sú umiestnené: sklady, kotolňa, zásobáreň, chodba, schodisko.Zastavaná plocha 1.PP je: 108,11 m2. Na 1. NP sú umiestnené: chodba, izby, schodisko, kuchyňa, kúpeľňa, zásobáreň, garáž, WC.Zastavaná plocha 1.NP je: 130 m2. V podkroví sú umiestnené: chodba, izby, schodisko, kúpeľňa.Zastavaná plocha podkrovia je: 108,11 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Osadenie rodinného domu do terénu je zabezpečené zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové monolitické a izolácia domu proti zemnej vlhkosti je prevedená. Obvodové murivo a vnútorné nosné priečky sú z pálených tehál. Strop je železobetónový a drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha domu je sedlová pokrytá betónovými škridlami. Nosná konštrukcia strechy je drevená. Klampiarske konštrukcie sú prevedené. Výplňové konštrukcie sú drevené - okná sú zdvojené a dvere sú rámové s výplňou a hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Vykurovanie je ústredné na plynový kotol a na kotol tuhého paliva - biokotol. Elektroinštalácia je svetelná a motorická, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Zdroj teplej vody je plynový zásobníkový ohrievač. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000144]

Half year ago

Kokava nad Rimavicou
36.800 EUR

Dátum konania dražby: 30.01.2017 15:00 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 36800,- EUR Najnižšie podanie: 36800,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 09.01.2017 14:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 675, Huta 48 v obci Kokava nad Rimavicou. Druhá obhliadka: 23.01.2017 14:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 675, Huta 48 v obci Kokava nad Rimavicou. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Kokava nad Rimavicou, katastrálne územie: Kokava nad Rimavicou, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4161, a to konkrétne: rodinný dom o súpisným číslom 675 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 9950/4 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 9950/7 o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 9950/10 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/3 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/4 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/5 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/6 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/7 o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/8 o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/9 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9950/10 o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/2 o výmere 55 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/3 o výmere 130 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/4 o výmere 197 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 9951/5 o výmere 240 m2, druh pozemku: záhrady, Opis predmetu dražby: Rodinný dom je postavený v obci Kokava nad Rimavicou, je zapísaný na liste vlastníctva ako rodinný dom. Dom je postavený v rovinatom teréne. Dom nie je podpivničený je s jedným nadzemným podlažím. Na dome bola začatá výstavba podkrovia, ale v čase znaleckej obhliadky nehnuteľnosti nebol vytvorený obytný priestor. Dom bol daný do užívania v roku 1960.Dispozičné riešenie:I. NP tvorí - chodba, hala, WC, kúpeľňa, kuchyňa, komora a dve izby. Za vchodom z vonku sa nachádza kotolňa.Zastavaná plocha je 107,10 m2.Technicko – konštrukčné riešenie:Rodinný dom má sedlovú strechu s novou plechovou krytinou. Klampiarske výrobky sa na rodinnom dome nenachádzajú. Zvislé konštrukcie sú murované. Vonkajšia omietka je vápenná hladká. Strop nad I.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné. Rodinný dom má plastové okná. V objekte sú oceľové zárubne. Dvere sú biele. Podlahy v hale a v obytných miestnostiach sú plávajúce. Ostatné podlahy sú keramické dlažby. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, sprchovací kút a umývadlo. WC je s umývadlom a keramickým obkladom stien. V kuchyni sa nachádza  kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom a plynovým šporákom s odsávačom pár. Radiátory v rodinnom dome sú panelové. Kúrenie je zabezpečené jednak kotlom na tuhé palivo a jednak kotlom na plyn, umiestneným v prístavbe k rodinnému domu. TÚV je pripravovaná elektrickým zásobníkovým ohrievačom na vodu. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody a plynu, odkanalizovaný je do žumpy. Rozvod elektroinštalácie bude zásuvkový a svetelný s poistkami. Príslušenstvo domu tvorí najmä:Hospodárska budovaNa pozemkoch KCN č. 9950/4 a č. 9950/7 je postavená hospodárska budova. V objekte sa nachádza letná kuchyňa a sklady. Je to prízemný objekt postavený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Obvodové steny sú murované, strop je drevený trámový čiastočne s podhľadom, čiastočne bez podhľadu. Strecha je sedlová s pálenou krytinou, bez klampiarskych konštrukcií. Podlahy sú betónové hrubé. V kuchyni sa nachádza šporák na tuhé palivo a umývadlo s rozvodom teplej a studenej vody. V objekte je svetelná a motorická elektroinštalácia. Budova bola daná do užívania v r. 1960.Zastavaná plocha je 51,12 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.  

Add to My Living
Next page