Rodina LIVINGAdvertiser's offer (67): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0004163-18-000115]

6 days ago

Brezno
189.000 EUR

Dátum konania dražby: 14.12.2018 10:30 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 48200,- EUR Najnižšie podanie: 189000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 28.11.2018 12:45; stretnutie záujemcov je pred Administratívnou budovou so súp. č. 2115 v Brezne (areál sa nachádza: v smere z mesta Brezno na Pohronskú Pohorelú, v tesnej blízkosti pred obcou Michalová). Druhá obhliadka: 05.12.2018 12:00; stretnutie záujemcov je pred Administratívnou budovou so súp. č. 2115 v Brezne (areál sa nachádza: v smere z mesta Brezno na Pohronskú Pohorelú, v tesnej blízkosti pred obcou Michalová). Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Brezno, katastrálne územie: Brezno, zapísané v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2807, a to konkrétne: sklad olejov so súpisným číslom 1582 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ohrievareň so súpisným číslom 1583 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, administratívna budova so súpisným číslom 2115 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, bufet, soc. zariadenie so súpisným číslom 2263 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, šatne ženy so súpisným číslom 2264 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pilnica so súpisným číslom 2265 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 6862/3 o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/1 o výmere 30589 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/2 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/3 o výmere 1029 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/4 o výmere 1649 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/5 o výmere 1479 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/6 o výmere 264 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/7 o výmere 100 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/8 o výmere 45 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/10 o výmere 81 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/11 o výmere 79 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 6862/15 o výmere 95 m², druh pozemku: vodné plochy Opis predmetu dražby: 1.Stavba: Pilnica so súp. č. 2265 - časť halaPOPIS STAVBYJedná sa o výrobnú halu píly so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3, ktorá bola vybudovaná v roku 1952, v roku  1998 bola k hale zrealizovaná prístavba kovovej nosnej konštrukcie s drevenou výplňou a strechou - sedlovou pokrytou pozinkovaným plechom. V čase obhliadky bola hala drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez technológie odpojená od ELI a vodovodu. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi zanedbanom stave.Na základe zistenia pri obhliadke je hala mimo prevádzky už dlhšie obdobie s narušenou statikou neschopná ďalšej prevádzky.  Dispozičné riešenie:Zastavaná plocha PP je o výmere: 599,76 m2.Zastavaná plocha NP je o výmere: 818,88 m2.Technické riešenie:Hala je drevenej nosnej konštrukcie na betónových základoch so suterénom, v ktorom boli technologické zariadenia a základy pod strojmi, ktoré sa už v hale nenachádzajú.Zvislé nosné konštrukcie sú drevené, strešná konštrukcia je z priehradových väzníkov drevenej konštrukcie z hornej strany zadebnené doskami s lepenkovou krytinou.  Technický stav  haly bol v čase obhliadky zanedbaný, až nebezpečný pre ďalšiu prevádzku. 2.Stavba: Pilnica so súp. č.  2265 - časť murovaná POPIS STAVBYJedná sa o prízemnú murovanú stavbu so súp. č. 2265 vybudovanú na parcele č. 6862/3.Stavba bola vybudovaná v roku 1952, v roku 1990 bola k stavbe zrealizovaná prístavba garáže pre nákladné automobily.V čase obhliadky bola budova murovanej konštrukcie so sedlovou strechou mimo prevádzky bez technológie, odpojená od ELI a vodovodu.Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými výplňovými konštrukciami, bez dverí  -  je potrebná jej okamžitá rekonštrukcia. Dispozičné riešenie:Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Budova, kde boli pôvodne umiestnené sklady, šatne, brusiareň, strojovňa a dielňa, ako aj v prístavbe z roku 1990 - garáž pre nákladné auto, boli v čase obhliadky uzamknuté, zneprístupnené. Zastavaná plocha NP je o výmere: 326,15 m2.Technické riešenie:Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál a pórobetónových tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie sú realizované zo stropných železobetónových prefabrikovaných panelov.Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou, ktorá bola v čase obhliadky vo veľkom rozsahu poškodená. Strecha je sedlová pokrytá plechovou krytinou čiastočne poškodenou. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi pozinkovanej konštrukcie s vývodom na terén. Vnútorné dvere v jednotlivých podlažiach sú hladké na báze dreva, osadené do kovových zárubní, v čase obhliadky boli zdemontované. Podlahy sú s betónovými potermi.  Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické - poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia - odpojené od vody. Ohrev TÚV v budove by mal byť so zdemontovaným ohrievačom.ÚVK je nefunkčné - poškodené. Zdroj tepla je zdemontovaný. Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.3. Stavba: Administratívna budova so súp. č. 2115 POPIS STAVBYStavba bola vybudovaná v roku 1950. V čase obhliadky je administratívna budova drevenej konštrukcie mimo prevádzky  bez zariadenia, odpojená od ELI, vodovodu.Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi  výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, voľne prístupná. Vstup do budovy je z bočnej strany cez závetrie. Dispozičné riešenie:Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.V 1.NP administratívnej budovy, sú poškodené priestory bývalých kancelárií, chodieb a soc. zariadení.Zastavaná plocha NP je o výmere: 100,48 m2.Technické riešenie:Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi   z pozinkovaného plechu (poškodené). Podlahy v budove sú plávajúce laminátové poškodené. Rozvody ELI v budove boli  svetelné, v čase obhliadky poškodené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia, odpojené od vody. ÚVK v objekte nie je riešené. Budova má možnosť napojenia na inžinierske siete: vodovod, NN. Budova bola v čase obhliadky čiastočne poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.4. Stavba: Ohrievareň so súp. č. 1583POPIS STAVBYJedná sa o budovu ohrievarne v nepriaznivom počasí. Stavba bola vybudovaná v roku 1979. V čase obhliadky bola budova  ohrievarne drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI. Na základe zistenia pri obhliadke je budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi  výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do budovy, ktorá má jednu miestnosť je z čelnej strany. Zastavaná plocha NP je o výmere: 20,40 m2.Technické riešenie:Budova je založená na betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové konštrukcie sú drevené. Podlahy v budove sú drevené palubové. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky  poškodené, odpojené. Vykurovanie nie je riešené.Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.5. Stavba: Budova bufet a soc. zariadenie so súp. č. 2263POPIS STAVBYV čase obhliadky a podľa zistenia znalcom pri obhliadke bola budova bufetu nevyužívaná (mimo prevádzky) a  poškodená. Začiatok užívania je rok 1971.Zastavaná plocha NP je o výmere: 79,53 m2.Technické riešenie:Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic. Strešná konštrukcia je vybudovaná so žb. stropných panelov. Strecha na budove je pultová pokrytá plechovou pozinkovanou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic. Vonkajšia povrchová úprava je pôvodná, čiastočne poškodená z brizolitovej škrabanej omietky. Steny vnútorných priestorov sú poškodené povrchovo upravené štukovou omietkou. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do kovových zárubní (poškodené). Podlahy sú pôvodné z keramickej dlažby na cementový poter. Rozvody ELI      a vody v budove v čase obhliadky boli odpojené.6.Stavba: Šatne ženy so súp. č. 2264POPIS STAVBYJedná sa o budovu šatní so súp. č. 2264. Budova bola vybudovaná v roku 1956. V čase obhliadky bola budova šatní  drevenej konštrukcie mimo prevádzky bez zariadenia odpojená od ELI, vodovodu. Na základe zistenia pri obhliadke je  budova mimo prevádzky už dlhšie obdobie s poškodenými a chýbajúcimi výplňovými konštrukciami (oknami a dverami), neuzamknutá, nestrážená, neoplotená, voľne prístupná. Vstup do oceňovanej budovy je z čelnej strany cez zádverie. Dispozičné riešenie:Budova pozostáva z jedného nadzemného podlažia.V 1.NP budovy, sú poškodené priestory bývalých šatní a soc. zariadení.Zastavaná plocha NP je o výmere: 81,60 m2.Technické riešenie:Budova je založená na ž.betónových základových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvorí drevená konštrukcia zvislých stien a stropov, krovu so sedlovou strechou pokrytou plechovou pozinkovanou krytinou. Povrchová úprava vonkajších povrchov je náter. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené dvojité, čiastočne zdemontované a rozbité. Zvislé výplňové konštrukcie sú drevené. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi a žľabmi z pozinkovaného plechu                   (poškodené). Podlahy v budove  tvorí cementový poter. Rozvody ELI v budove boli svetelné, v čase obhliadky poškodené, odpojené. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia odpojené od vody. ÚVK v budove nie je  riešené.Budova bola v čase obhliadky poškodená s chýbajúcimi konštrukciami, nevyužívaná, mimo prevádzky.7.    Stavba: Sklad olejov so súp. č. 1582Budova skladu olejov so súp. č. 1582 sa nachádza na p.č. 6862/8. V čase obhliadky sa v areáli už nenachádzala.  

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000113]

3 weeks ago

Šarovce
13.500 EUR

Dátum konania dražby: 27.11.2018 14:15 Miesto dražby: salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 13500,- EUR Najnižšie podanie: 13500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR Prvá obhliadka: 09.11.2018 15:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 23, v obci Šarovce. Druhá obhliadka: 22.11.2018 15:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 23, v obci Šarovce. Predmet dražby: A) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Šarovce, katastrálne územie: Veľké Šarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 372, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 23 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 259/2 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, hospodárska budova so súpisným číslom 493 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 259/3 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. registra „C“ č. 257/2 o výmere 501 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. registra „C“ č. 259/1 o výmere 1499 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. registra „C“ č. 259/2 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. registra „C“ č. 259/3 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „predmet dražby 1“)aB) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Šarovce, katastrálne územie: Veľké Šarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1179, a to konkrétne: pozemok parc. registra „C“ č. 1811 o výmere 1058 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 23, katastrálne územie Veľké Šarovce Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Do užívania bol daný v roku 1920. Rodinný dom je napojený na elektrickú inštaláciu, plynovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, s možnosťou napojenia na vodovod.  Dispozičné riešenie:I. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, sklad so studňou.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 201,56 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má obvodové nosné steny murované prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je  vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité, okenice sú drevené, chodba má jednoduché drevené okná. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach a kuchyni veľkoplošné parkety, ostatné podlahy sú prevažne keramické, v sklade je dusaná hlina. Vykurovanie je krbovou vložkou na tuhé palivo. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, sporák na plyn. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a dve smaltované umývadlá. Osadený je bojler na teplú vodu, výtokové armatúry nerezové pákové 2x a nerezové jednoduché, záchod je splachovací s umývadlom. V kúpeľni ešte prebiehajú rekonštrukčné práce. V prednej izbe sú tiež realizované rekonštrukčné práce. Zadná izba je bez možnosti využitia, lebo bola značne poškodená. Preto bol prístup do nej zamurovaný. Rodinný dom je postupne pomaly rekonštruovaný. Garáž pre osobné motorové vozidláJe jednopodlažná, nepodpivničená. Murovaná je z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 30 cm. Strecha je pultová, drevená trámová s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie a vnútorné omietky sú hrubé vápennocementové. Podlaha je z cementového poteru. Strop je s rovným podhľadom. Garáž nie je pravidelne udržiavaná. Dispozične je riešená ako garážový priestor pre osobný automobil s montážnou jamou. Do užívania bola daná v roku 1975.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 16,04 m2. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Hospodárska budova so súpisným číslom 493Je prízemná, nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Murovaná je z pálených a nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Strecha je sedlová z drevených trámov s krytinou z pálenej škridle. Garážová časť má pultovú strechu.  Stropy sú drevené trámčekové bez podhľadu. Vonkajšie a vnútorné omietky sú vápennocementové. Podlaha je betónová. Dvere sú drevené, vráta plechové. Elektrická inštalácia je svetelná. Osadená je montážna jama. Nosné murivo je bez izolácie, základy sú betónové a kamenné. Budova je dlhodobo bez využitia, čo sa prejavilo na jej technickom stave, viditeľné je poškodenie strechy.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 124,52 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000114]

3 weeks ago

Považská Bystrica
45.100 EUR

Dátum konania dražby: 29.11.2018 09:45 Miesto dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 45100.00,- EUR Najnižšie podanie: 45100.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR Prvá obhliadka: 07.11.2018 11:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 1207, na ulici Hliny 30 v Považskej Bystrici. Druhá obhliadka: 28.11.2018 11:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 1207, na ulici Hliny 30 v Považskej Bystrici. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Považská Bystrica, obec: Považská Bystrica, katastrálne územie: Považská Bystrica, zapísané v evidencii Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1043, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 1207 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3343/52 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 3343/52 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,(ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 1207, katastrálne územie Považská Bystrica Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažná podpivničená budova s plochou strechou sedlového tvaru. Bol daný do užívania v roku 1975. Prvé podzemné podlažie je osadené na spodnú úroveň terénu, prvé nadzemné podlažie na hornú úroveň svahovitého terénu. Konštrukčný systém stavby tvorí priečne murovaný dvojtrakt. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu, kanalizácie a plynovodu. Pozostáva z priestorov na bývanie a garáže pre osobný automobil. Viac ako polovica podlahovej plochy stavby je využívaná na bývanie. Je súčasťou radovej zástavby obdobných rodinných domov. Dispozičné riešenie:1. podzemné podlažie tvorí: závetrie, zádverie so schodiskom a technickou miestnosťou, dva sklady, kotolňa, práčovňa a garáž pre osobný automobil. Z väčšieho skladu je výstup k zadným vonkajším schodom.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 76,10 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskom, izba, kuchyňa s loggiou a kúpeľňa s WC. Z izby je výstup do záhrady.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 70,70 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskovým priestorom, dve izby s loggiami a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 70,70 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné obvodové murivo je z pálených tehál skladobnej hrúbky 37,5cm. Vnútorné nosné murivo je z pálených tehál skladobnej hrúbky 25cm. Deliace konštrukcie sú z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropy sú oceľobetónové s rovným podhľadom. Zastrešenie tvorí plochá strecha jednoplášťová zateplená, krytina strechy je falcovaný pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie atiky, strešné žľaby, strešné zvody, vonkajšie hrany loggií, okenné parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky nadzemných podlaží sú brizolitové. Na čelnej fasáde 1. podzemného podlažia je keramický remienkový obklad. Schody sú monolitické oceľobetónové, bez povrchovej úpravy, na 2. nadzemnom podlaží je kovový rebrík s výstupom na strechu. Vstupné dvere sú hladké plné obložené z vonkajšej strany dreveným latovaním. Vnútorné dvere na 1. podzemnom podlaží sú hladké drevené osadené do kovových zárubní. Okná na 1. podzemnom podlaží sú drevené zdvojené a drevené dvojité, v práčovni doplnené vnútorným zasklením zo sklobetónových tvárnic. Okná na nadzemných podlažiach sú plastové zasklené izolačným dvojsklom, vo vedľajších priestoroch a jedno okno v obývacej izbe je drevené zdvojené. Podlahy na 1. podzemnom podlaží sú podľa druhu priestoru drobná keramická dlažba a cementový poter. Podlahy na nadzemných podlažiach na chodbách a loggiách je drobná keramická dlažba, vo vedľajších priestoroch je pôvodný podkladový betón. Dokončenie dlažieb je odhadované na 50%. Podlahy v hlavných miestnostiach nadzemných podlaží tvorí drevená palubovka, vo väčšine priestorov len vo forme podkladových trámov v piesku, dokončené na 50%. Ústredné vykurovanie je teplovodné nefunkčné, vyhrievacie telesá sú oceľové článkované radiátory, dokončené na 50%. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, nefunkčná. V hygienických priestoroch je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z pozinkovaného a plastového potrubia, dokončené na 50%. Rozvod plynu z oceľového potrubia je na 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží. Vráta do garáže sú otváravé plné plechové zateplené polystyrénom. Kanalizačná stúpačka je z liatinového potrubia. Zdroj vykurovania je stacionárny plynový kotol. V kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky cca 1,50m. Na 1. podzemnom podlaží je elektrický rozvádzač so staršími poistkovými automatmi. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000112]

3 weeks ago

Hranovnica
44.000 EUR

Dátum konania dražby: 29.11.2018 17:15 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov Cena podľa znaleckého posudku: 44000,- EUR Najnižšie podanie: 44000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 06.11.2018 13:30; pred bytovým domom 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507 na ulici Budovateľská v Hranovnici. Druhá obhliadka: 27.11.2018 13:30; pred bytovým domom 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507 na ulici Budovateľská v Hranovnici. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poprad, obec: Hranovnica, katastrálne územie: Hranovnica, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1731, a to konkrétne: byt č. 1 nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507, vchod: 0, na ulici Budovateľská v Hranovnici (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1571/10 o výmere 282 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 8092/55866 (ďalej len ako „predmet dražby I“), priestor č. 2 – 1 nachádzajúci sa na prízemí Domu postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1571/10 o výmere 282 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 1588/55866 (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Byt č. 1 sa nachádza na 1. p. bytového domu 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507 na ulici Budovateľská v Hranovnici. Predmet dražby sa nachádza v Dome, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce Hranovnica. Hranovnica je vzdialená od okresného mesta Poprad cca 9 km. Obec je spojená s mestom autobusovou dopravou. Dom je súčasťou zástavby obytných domov. Dom bol daný do užívania v roku 1975. Dom nie je podpivničený ale v I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a garáže (strana od ulice). Dom je murovaný so železobetónovými stužujúcimi vencami. Deliace priečky v Dome sú murované. Dom je zastrešený sedlovou strechou pokrytou plechovou krytinou. Dom je odkanalizovaný do obecnej kanalizácie a napojený na miestny rozvod vody a plynu. Vchod Domu je čistý a dobre udržiavaný. Dispozičné riešenie: Byt číslo 1 pozostáva z chodby, kúpeľne, WC, kuchyne, komory, šatníka, pivnice, štyroch izieb a balkónu o výmere cca 3,50 m2 (nezarátava sa do podlahovej plochy bytu). Celková podlahová plocha bytu je 79,38 m2 (z toho výmera pivnice je 3,97 m2). Technicko – konštrukčné riešenie:  V predmete dražby I bola realizovaná rekonštrukcia. Omietky sú vápenné. Okná sú plastové s predokennými vnútornými žalúziami. Zárubne sú oceľové. Dvere sú drevené, z mäkkého dreva. Podlahy v obytných miestnostiach sú nové a jedná sa o drevené parkety, v ostatných miestnostiach sa nachádzajú keramické dlažby. V kúpeľni, WC a okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V kúpeľni sa nachádza umývadlo a vaňa. WC je samostatné. Batérie sú pákové. Zariaďovacie predmety predmetu dražby I sú nové a štandardné. Kuchynská linka je nová na báze dreva s granitovým drezom. Šporák je plynový bez odsávača pár. Predmet dražby I je vykurovaný vlastným plynovým kotlom umiestneným v kuchyni. Ohrev pitnej vody je taktiež zabezpečený kotlom. Radiátory sú panelové.  2.  Garáž sa nachádza na prízemí bytového domu 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507 na ulici Budovateľská v Hranovnici. V predmete dražby II je k dispozícii rozvod elektroinštalácie. Garážová brána do predmetu dražby II je plechová a otváravá.  Celková podlahová plocha garáže je 16,12 m2 Predmet dražby sa nachádza vo veľmi dobrom v stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000111]

3 weeks ago

Šoporňa
62.400 EUR

Dátum konania dražby: 27.11.2018 15:00 Miesto dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 62400.00,- EUR Najnižšie podanie: 62400.00,- EUR Minimálne prihodenie: 600.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 09.11.2018 12:30; pred domom so súpisným číslom 355, na Vážskej ulici v Šoporni Druhá obhliadka: 22.11.2018 12:30; pred domom so súpisným číslom 355, na Vážskej ulici v Šoporni Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta obec: Šoporňa, katastrálne územie: Šoporňa, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 204, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 355 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 732/4 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 732/1 o výmere 272 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 732/4 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 732/5 o výmere 53 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Opis predmetu dražby: Dom je postavený na rovinatom pozemku na Vážskej ulici č. 355 v katastrálnom území Šoporňa. Dom bol postavený v roku 1960, v roku 1979 a 2011 boli prevedené prístavby k rodinnému domu. V roku 1998 bol rodinný dom plynofikovaný. Dom je samostatne stojaci v zástavbe podobných rodinných domov, nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne: plyn, elektro, kanalizácia, voda. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Prízemie tvorí: 2 x izba, 1x izba s kuchynským kútom, zádverie, WC, kúpeľňa a schodiskový priestor.Zastavaná plocha prízemia je 102,45 m2. Podkrovie tvorí:  schodisko, kúpeľňa s WC, obývacia hala a 2x izba. Zastavaná plocha prízemia je 102,44 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Dom bol prízemný, nepodpivničený, s neobytným podkrovím. V súčasnom období sa prevádza prístavba a nadstavba rodinného domu. Dom je založený na betónových základoch. Murivo je murované z tehly plnej pálenej hrúbky 30- 45 cm. Strop nad prízemím bude drevený trámový spevnený oceľobetónovou doskou, nad podkrovím bude zavesený sadrokartónový strop do klieštin. Zastrešenie je dreveným krovom so sedlovou strechou (prevedené 2011) a novou ťažkou krytinou (BRAMAC). Prevedené sú aj klampiarske konštrukcie t.j. zvody z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové (pôvodný stav, realizované budú nové omietky so zateplením na báze umelých látok). Vnútorné omietky budú vápenné štukové.Prízemie: na prízemí sú 3 obytné izby, v obývacej izbe bude kuchynský kút (kuchynská linka na báze dreva dl. 3,0 m, nerezový drez, plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, keramický obklad v linke – linka nie je osadená vrátane zabudovaných spotrebičov), schodiskový priestor (schodisko neprevedené – bude z tvrdého dreva, bez podstupníc), kúpeľňa (umývadlo, sprchový kút, pákové batérie, keramický obklad a keramická dlažba – neprevedené), zádverie.V obytných izbách budú laminátové veľkoplošné parkety (nie sú prevedené) v ostatných bude keramická dlažba (neprevedené). Dvere budú dyhované v drevenej zárubni (neprevedené). Okná budú plastové – (neprevedené). Prevedené bude UK, panelové radiátory, plynový kotol s ohrevom TUV v kúpeľni (neprevedené).V dome bola prevedená inštalácia zemného plynu (r. 1998, v roku 2011 bude prevedená rekonštrukcia). Rozvod studenej a teplej vody – prízemie, podkrovie (neprevedené). Na ohrev teplej vody bude slúžiť plynový kotol. Odkanalizovanie rodinného domu je prevedené do verejnej kanalizácie. Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu, vo dvore je aj studňa. Elektrická prípojka je káblová zemná (2011). Rozvodnica je ističová. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 120/2011, ktorý vypracoval Ing. Jozef Zárecký, Hrnčiarovce nad Parnou. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000110]

3 weeks ago

Spišský Štvrtok
135.000 EUR

Dátum konania dražby: 29.11.2018 18:00 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Beliér, na Jarkovej 1 v Prešove Cena podľa znaleckého posudku: 135000,- EUR Najnižšie podanie: 135000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 06.11.2018 12:45; pred rodinným domom so súp.č. 338 na ulici Zelená 338/32 v Spišskom Štvrtku. Druhá obhliadka: 27.11.2018 12:45; pred rodinným domom so súp.č. 338 na ulici Zelená 338/32 v Spišskom Štvrtku. Predmet dražby: a) Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levoča, obec: Spišský Štvrtok, katastrálne územie: Spišský Štvrtok, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 253, a to konkrétne: dom so súpisným číslom 338 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 432/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 432/2 je evidovaný na liste vlastníctva č. 746), hospodárska budova so súpisným číslom 651 s príslušenstvom, postavená na pozemkoch parcely registra „C“ č. 433/3 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 433/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 746) a č. 433/4 o výmere 17 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 433/4 je evidovaný na liste vlastníctva č. 28), garáž so súpisným číslom 652 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 432/3 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele č. 432/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 746), (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levoča, obec: Spišský Štvrtok, katastrálne územie: Spišský Štvrtok, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 746, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 431 o výmere 148 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, pozemok parcely registra „C“ č. 432/1 o výmere 207 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 432/2 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 432/3 o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 433/1 o výmere 239 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 433/3 o výmere 13 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“), Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 338, Zelená ulica č. 32, katastrálne územie Spišský ŠtvrtokPredmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Rodinný dom je samostatne stojaca stavba, v súčasnosti nevyužívaná na rodinné bývanie, ani udržiavaná. Podľa prehlásenia vlastníka rodinného domu bol ten užívaný od roku 1985. V roku 2008 bol rodinný dom modernizovaný. Predmet dražby je čiastočne podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Orientácia obytných miestností je na sever, západ a juh. Objekt je napojený na miestny rozvod vody, kanalizácie a plynu. Poloha, v ktorej sa rodinný dom nachádza je vhodná na výstavbu rodinných domov vzhľadom na tiché prostredie a zároveň vyhovujúcu dostupnosť do mesta. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. V obci sa nachádza materská škola, základná škola, ambulancia pre deti, dorast a dospelých, stomatologická ambulancia, pohostinstvo, reštaurácia, lekáreň a potravinársky obchod. Uvedená lokalita patrí medzi vyhľadávané lokality na výstavbu rodinných domov, kde záujem vychádza z mesta Poprad. Dispozičné riešenie:1.PP: pivnica.Zastavaná plocha 1.PP je 29,99 m2. 1.NP: zádverie, chodba, schodište, obývacia hala, pracovňa, kúpeľňa, práčovňa, komora a izba.Zastavaná plocha 1.NP je 106,79 m2. 2.NP: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, komora a tri izby.Zastavaná plocha 2.NP je 106,79 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Rodinný dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Nachádzajú sa tu zvislé nosné konštrukcie - v I.PP sú z monolitického betónu hr. 400 mm, v I. a II.NP sú murované hr. 350 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 250 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové, zatiaľ čo strecha je sedlová s pálenou krytinou. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy pozostávajú zo škrabaného brizolitu so soklom z kabrincov. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnych zariadeniach, práčovni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná v dome sú plastové. Dvere sú dyhované, položené v oceľových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, ostatné podlahy sú keramické dlažby. V kúpeľni v I.NP je sprchovaní kút a WC, v práčovni sa nachádza vaňa a umývadlo. V II.NP sa nachádza samostatné WC s umývadlom - zrekonštruované. Všetky vodovodné batérie v rodinnom dome sú nové, čiastočne pákové, čiastočne klasické. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené kotlom na tuhé palivo Viadrus U 22 a elektrickým kotlom Protherm. Ohrev pitnej vody bol zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody. Kuchynská linka je na báze dreva s nerezovým drezom. Sporák sa v rodinnom dome nenachádza. 2. Hospodárska budovaHospodárska budova je samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Objekt je murovaný s hrúbkou muriva 250 mm. Strecha je sedlová s pálenou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stropná konštrukcia je drevená trámčeková s podhľadom. Vonkajšia aj vnútorná omietka je hladká vápenná. Okná sú jednoduché, dvere zvlakové. V budove je svetelná elektroinštalácia. Podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti bola stavba daná do užívania v roku 1995.Zastavaná plocha 1.NP hospodárskej budovy je 30,39 m2. 3. GarážVedľa rodinného domu je postavená garáž. Je to samostatne stojaci objekt osadený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo je murované, hrúbky 250 mm. Strecha je pultová s krytinou z trapézového plechu. Klampiarske konštrukcie na objekte nie sú. Stropná konštrukcia je drevená trámčeková s podhľadom. Vonkajšia omietka je brizolitová. Vnútorná omietka je hladká vápenná. Garážové vráta sú plechové otváravé. V garáži je svetelná elektroinštalácia. Stavba bola podľa prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti daná do užívania v roku 1985.Zastavaná plocha 1.NP garáže je 19,17 m2. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:AltánokNa pozemku p.č. 432/1 sa ako prístavba k rodinnému domu nachádza drevený altánok bez vonkajších obvodových stien. Strecha je pultová, pokrytá plechovou krytinou. Podlaha je z betónovej dlažby. Altánok bol daný do užívania v roku 2008.Zastavaná plocha 1.NP altánku je 11,66 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000108]

3 weeks ago

Bušince
13.500 EUR

Dátum konania dražby: 30.11.2018 14:00 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 13500,- EUR Najnižšie podanie: 13500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR Prvá obhliadka: 07.11.2018 15:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 159 na ulici Lučenecká 159 v obci Bušince, okres Veľký Krtíš. Druhá obhliadka: 28.11.2018 15:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 159 na ulici Lučenecká 159 v obci Bušince, okres Veľký Krtíš. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Bušince, katastrálne územie: Bušince, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 73, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 159 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 303 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 303 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 304 o výmere 452 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 305 o výmere 493 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 159, Lučenecká ulica č. 159, katastrálne územie Bušince Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Rodinný dom je samostatne stojaca stavba, v súčasnosti využívaná na rodinné bývanie, prístupná po spevnenej komunikácii. Predmet dražby je čiastočne podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Je odpojený od odberu elektrickej energie a plynu. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1930. Orientácia obytných miestností je na východ a západ. Obec má základnú infraštruktúru – vodovod, plynofikáciu, elektrické siete, skládku odpadu. Obec je pripojená na železničnú sieť jedinou traťou regionálneho významu. Nachádza sa tam všeobecná lekárka, gynekologický lekár, detská lekárka, stomatológ a aj lekáreň. Dispozičné riešenie: 1. PP: dve pivnice.Zastavaná plocha 1.PP je 69,19 m2. 1. NP: zádverie, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, komora a tri izby.Zastavaná plocha 1. NP je 137,49 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Rodinný dom je založený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie v I. PP sú z monolitického betónu hr. 450 mm, v I. NP sú murované z hlinených tehál hr. 450 mm – sú na nich viditeľné praskliny. Vnútorné priečky sú murované z hlinených tehál hr. 250 mm, zatiaľ čo stropné konštrukcie sú drevené trámové s podbitím na rákos. Strecha je sedlová s krytinou z AZC šablón na latách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy tvorí škrabaný brizolit a vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, vnútorné povrchy stien tvoria maľby, ktoré sú opotrebované. V kúpeľni a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná domu sú drevené dvojité, dvere sú drevené, osadené v obložkových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú palubové, ostatné podlahy sú keramické dlažby, v komore je cementový poter. V kúpeľni v I. NP sa nachádza WC a vaňa. Batérie v rodinnom dome sú čiastočne pákové, čiastočne klasické. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené kotlom na tuhé palivo Viadrus. Kuchynská linka je na báze dreva so smaltovaným drezom. Sporák v kuchyni je na tuhé palivo. V rodinnom dome sa nachádzajú dve gamatky a dve piecky na tuhé palivo. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukcie.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000109]

3 weeks ago

Štefanov
25.400 EUR

Dátum konania dražby: 27.11.2018 09:45 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 25400.00,- EUR Najnižšie podanie: 25400.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000.00,- EUR Prvá obhliadka: 09.11.2018 09:00; je pred rodinným domom so súp.č. 255 v Štefanove, okres Senica. Druhá obhliadka: 22.11.2018 09:00; je pred rodinným domom so súp.č. 255 v Štefanove, okres Senica. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senica, obec: Štefanov, katastrálne územie: Štefanov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 629, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 255 s príslušenstvom, postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 1012/3 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 1012/4 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavaná plochy a nádvoria a č. 1012/5 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 1012/1 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 1012/2 o výmere 349 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 1012/3 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 1012/4 o výmere 70 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 1012/5 o výmere 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 255, katastrálne územie Štefanov Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1945. Okolo roku 2000 bola zrealizovaná prístavba, ktorá vykazuje známky nedokončenosti z vonkajšej strany (chýbajúca časť vonkajšej omietky a dokončenie finálnej úpravy strechy). Hlavný objekt je v zásade v pôvodnom stave. Rodinný dom má dve podlažia – suterén a prvé nadzemné podlažie. Suterén je prístupný z dvornej časti, v čase obhliadky bol podľa informácie poskytnutej vlastníkom predmetu dražby vytopený, na základe čoho nedisponujeme údajmi o jeho technickom stave, dispozičnom riešení či výmere. Prvé nadzemné podlažie je tvorené dvoma časťami. Pôvodnú časť tvorí súbor miestností pre bývanie a prístavba tvorí prakticky ďalšiu bytovú jednotku. V obci sa nachádza základná občianska vybavenosť – obecný úrad, pošta, lekárska ambulancia, kultúrny dom, základná škola s materskou školou, obchody s potravinami a priemyselným tovarom. Predmet dražby sa nachádza v juhovýchodnej okrajovej časti obce v zástavbe rodinných domov, prístupný z miestnej asfaltovej komunikácie. Centrum obce je vzdialené asi 1 km severozápadne. Okresné mesto Senica je vzdialené asi 13 km. Dispozičné riešenie:1.PP (suterén): dispozičné riešenie z dostupných informácií nie je známe.1.NP (pôvodná časť): 3 izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa s WC a sklad – izba.1.NP (ďalšia bytová jednotka): 1 izba, chodba, kúpeľňa s WC – pôvodné miestnosti, kuchyňa, chodba a 2 izby – prístavba.Zastavaná plocha 1.NP je 222,82 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:V priebehu užívania boli vykonané úpravy, hlavne kúpeľní, podláh v niektorých miestnostiach a kuchyne. V roku 1995 bol zrealizovaný systém ústredného kúrenia, kedy boli inštalované plechové radiátory a kotol ústredného kúrenia na tuhé palivo. Okolo roku 2005 bola vykonaná rekonštrukcia kuchyne v pôvodnej časti, kedy bola inštalovaná nová linka a sporák. V ostatných rokoch bola vykonaná modernizácia prvkov krátkodobého užívania – výmena 4 ks pôvodných okien za plastové s izolačným dvojsklom v časti prístavby, kontaktný zatepľovací systém na časti fasády od ulice, v časti prístavby – laminátové podlahy v izbách, nové maľby v izbách, čiastočne nové keramické obklady v kúpeľni s WC a v kuchyni, keramická dlažba v chodbe, SDK podhľad v zadnej izbe, výmena dverných krídel do izieb, indukčná varná doska.V prvej kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 2395 mm, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou a el. sporák. Okolo linky je zrealizovaný keramický obklad, je tu aj pec na tuhé palivo. Podlaha je z PVC. V prvej kúpeľni s WC je položená keramická dlažba a keramický obklad do výšky 1221 mm. Nachádza sa tu plechová vaňa s keramickým obkladom a pákovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, elektrický bojler a splachovacie WC. V izbách je palubová podlaha a plechové radiátory. V druhej kuchyni je kuchynská linka dĺžky 3434 mm, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou. Okolo linky je zrealizovaný keramický obklad. Podlaha je z laminátovej plávajúcej podlahy. V druhej kúpeľni s WC je položená keramická dlažba a keramický obklad. Nachádza sa tu páková batéria, elektrický bojler a splachovacie WC. V ostatných izbách je laminátová plávajúca podlaha. Predmet dražby sa celkovo nachádza v nedostatočnom technickom a hygienickom stave, so zanedbanou údržbou.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000107]

1 month ago

Trstice
154.700 EUR

Miesto opakovanej dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 182000,- EUR Najnižšie podanie: 154700,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 20000,- EUR Prvá obhliadka: 08.10.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 892 v obci Trstice. Druhá obhliadka: 19.10.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 892 v obci Trstice. Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 964, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 729/3 o výmere 910 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 729/27 o výmere 1318 m², druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby”). Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom  so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/62 v k.ú. Trstice.  Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Trstice. Predmet dražby je samostatne stojaci rodinný dom, bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2003. Pozemok na ktorom sa  predmet dražby nachádza je rovinatého charakteru. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete vodovod, plynovod, elektrická sieť a kanalizácia do žumpy. Pozemok je oplotený. Predmet dražby je dopravne priamo napojený na komunikačný systém obce. Dopravné spojenie je možné aj autobusovou dopravou. Prístup k predmetu dražby je po spevnenej asfaltovej komunikácii. V lokalite nie sú žiadne rušivé vplyvy, ktoré by predmet dražby znehodnocovali. Dispozičné riešenie:1. NP dispozične pozostáva z krytého závetria, garáže, vstupnej haly, schodiska, komory, kuchyne s obývacou izbou a WC.2. NP dispozične pozostáva zo schodiska, chodby, kúpeľne s WC, 3 izieb, šatníka, pracovne a 2 loggií. Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 116 m2. Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 102,66 m2.  Technicko – konštrukčné riešenie:Predmet dražby je založený na základových pásoch z betónu B20 s izoláciou. Zvislý nosný systém nadzemných podlaží je z murovaných obvodových a vnútorných stien z tvárnic typu Porotherm o hrúbke 38 cm. Obvodové steny sú upravené kontaktným tepelnoizolačným systémom o hrúbke 5 cm s povrchovou úpravou tvorenou farebnou tenkovrstvou silikátovou omietkou. Povrchová úprava sokla je z dekoratívnej omietky Marmolit. Stropné konštrukcie sú z monolitického železobetónu B20. Strešná konštrukcia je drevená väznicová sústava so stredovými väznicami a krokvami. Strešná konštrukcia je uložená na obvodových vencoch. Krytina na streche je betónová, strešná krytina Bramac. Podkrovné priestory sú zateplené a upravené sadrokartónovým podhľadom. Súčasťou predmetu dražby je aj hromozvod. Výplne okenných otvorov tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom a vnútornými žalúziami. Strešné okná sú typu Velux. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z medeného plechu, vonkajšie parapety sú hliníkové. Nenosné konštrukcie - priečky sú murované a čiastočne montované sadrokartónové. Povrchové úpravy vnútorných stien tvoria vápenno cementové hladené omietky, v sociálnych zariadeniach na všetkých podlažiach je zrealizovaný keramický obklad. Povrchová úprava podláh v obývacích miestnostiach a v kuchyni je laminátová plávajúca podlaha. V kúpeľniach, WC a v garáži sa nachádza keramická dlažba. Vnútorné schodiská sú z monolitického betónu, povrchovú úpravu nástupníc tvorí tvrdé drevo. Vnútorné dvere sú plné alebo presklené a vsadené do drevených zárubní. Rozvod teplej aj studenej vody je z centrálneho zdroja. Vykurovanie predmetu dražby je samostatné s kombinovaným kotlom na plyn, ktorý sa nachádza na 1. NP. Vykurovanie objektu v  dome je riešené čiastočne ako podlahové /podkrovie/ v kombinácii s oceľovými doskovými radiátormi. Rozvod zemného plynu je zavedený v 1. NP.  Na 1. NP a 2. NP sú zrealizované rozvody TV a rádioantény pod omietkou. Zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach tvorí WC so zadnou nádržkou, sprchový kút, vaňa a umývadlo. Kuchyňa je bez zariaďovacích predmetov. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, plynu a elektro, kanalizácia je realizovaná do žumpy. Súčasťou predmetu dražby je aj kopaná studňa s hĺbkou 10 m a priemerom 600 mm. Studňa bola daná do užívania v roku 2004. 2. Garáž s letnou kuchyňou bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/3 v k.ú. Trstice.Garáž je prízemnou stavbou murovanou z pálených tehál. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Okná a dvere v garáži sú plastové, vráta sú plastové automatické. V garáži sa nachádzajú keramické podlahy. K dispozícii je osadený krb na tuhé palivo, elektrické vykurovacie konvektory, splachovací záchod, sprchovací kút a smaltované umývadlo s nerezovými výtokovými pákovými armatúrami. Stropy sú s rovným podhľadom. Strecha garáže je sedlová, krov je drevený s krytinou z pálenej škridle, omietky sú vápennocementové hladké. Zastavaná plocha garáže s letnou kuchyňou je o výmere 88,71 m2.  Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Záhradný altánok bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/3 v k.ú. Trstice.Záhradný altánok je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,50 x 3,40 m. Záhradný altánok sa nachádza v dvorovej časti za rodinným domom. Záhradný altánok má jedno nadzemné podlažie a sedlovú strechu. Krytina strechy je betónová a strešná krytina je značky Bramac. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z medeného plechu Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm a do výšky 1,10 m, ktoré prechádzajú do murovaných pilierov. Stropy sú trámové s podhľadom. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená tenkovrstvou omietkou. Podlaha je z keramickej dlažby. Záhradný altánok bol daný do užívania v roku 2004. Zastavaná plocha záhradného altánku je o výmere 18,70 m2.  2. Vinárska pivnica s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/27 v k.ú. Trstice.Vinárska pivnica je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,00 x 2,00 m. Vinárska pivnica sa nachádza v záhrade za rodinným domom. Vinárska pivnica je jednopodlažná s klenbovou strechou, čiastočne zapustená do terénu. Krytinu strechy tvorí asfaltový šindel. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm. Stropy sú klenbové s podhľadom, škárované murivo. Vonkajšia a vnútorná povrchová úprava stien je tvorená škárovaným murivom. Podlaha vo vinárskej pivnici je hrubá a betónová. Vo vinárskej pivnici je zavedený rozvod vody, technologické zariadenie pre automatické zavlažovanie a rozvody elektro. Zastavaná plocha vinárskej pivnice je o výmere 10,00 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000104]

1 month ago

Málinec
22.650 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 30200,- EUR Najnižšie podanie: 22650,- EUR Minimálne prihodenie: 300,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 974, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 7 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 111/1 o výmere 348 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 112 o výmere 217 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. reg. „C“ č. 114/1 o výmere 277 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 7, Tichá ulica 7/8, kat. územie MálinecPredmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Málinec, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov. Dom sa nachádza pri miestnej komunikácii na okraji obce, v lokalite s bežným hlukom, cca 500 m od stredu obce. Dom bol daný do užívania v roku 1969. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky  napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, v danej lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Hlavný vstup do 1. NP je zo zadnej bočnej strany dvora, z úrovne terénu cez zádverie, v ktorom sú predložené schody. Ku dňu obhliadky bol dom obývaný.  Dispozičné riešenie:1. NP: zádverie s predloženými schodmi, chodba, 2 izby, špajza, schody do pôjdneho priestoru, kuchyňa, jedáleň a kúpeľňa s ohrievačom TÚV.Zastavaná plocha 1. NP je 128,42 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Základy predmetu dražby sú betónové, bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1. NP je z pálených tehál hr. 40 - 50 cm,z vonkajšej strany s povrchovou úpravou zo škrabaného brizolitu bez zateplenia a v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako lokálne, s kachľami na tuhé palivo (2 ks). Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni. Rozvod vody v dome je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha domu je sedlová valbová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované, bez povrchovej úpravy. Sú tu aj žľaby, zvody a záveterné lišty. Okná v 1. NP sú pôvodné. Interiérové dvere v celom dome sú dyhované, na báze dreva, plné a zasklené, vymenené v roku 2013. Vchodové dvere do domu sú pôvodné drevené palubkové. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové, vymenené v roku  2013, podlahy príslušenstva sú z keramickej dlažby, rekonštruované v roku 2013. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V dome sa nachádza kuchyňa, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2013 a je zariadená štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom, plynovou varnou doskou, el. rúrou bez digestora, nerezovým drezom s pákovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. Plynofikácia a rozvod plynu v dome do kuchyne bol zrealizovaný v roku  1996, ktorý je v čase obhliadky odpojený od siete. Varenie bolo v čase obhliadky prepojené na PB fľaše. V dome sa nachádza kúpeľňa  rekonštruovaná v roku 2013, vybavená rohovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 2,0 m a podlaha je z keramickej dlažby. 2. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 111/3Hospodárska budova bez súpisného čísla je vybudovaná za rodinným domom zo severnej strany. Bola vybudovaná v roku 1969. Je to jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z časti murovanej, prevažne z drevených hranolov osadených do betónovej konštrukcie základov. Strecha hospodárskej budovy je sedlová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria žľaby a zvody, zrealizované z pozinkovaného plechu. Podlaha v hospodárskej budove je hrubá betónová. Povrchové vonkajšie úpravy majú impregnačný náter.Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 37,16 m2. 3. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 114/2Hospodárska budova bez súpisného čísla je vybudovaná v zadnej časti dvora zo severnej strany. Bola vybudovaná v roku  1969. Je to jednopodlažný objekt nosnej murovanej konštrukcie s murovanou podmurovkou na základových pásoch  betónovej monolitickej konštrukcie. Strecha hospodárskej budovy je sedlová, pokrytá pálenou jednodrážkovou  krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha v hospodárskej budove je hrubá betónová. Vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy sú z hrubej omietky.Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 49 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave. 

Add to My Living
Next page