Rodina LIVINGAdvertiser's offer (86): For sale » All categories » All localities

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000048]

Today 7:20 am

Zubrohlava
80.500 EUR

Dátum konania dražby: 24.04.2018 12:45 Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 80500.00,- EUR Najnižšie podanie: 80500.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 04.04.2018 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 262 na ulici Školská v obci Zubrohlava. Druhá obhliadka: 18.04.2018 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 262 na ulici Školská v obci Zubrohlava. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Námestovo, obec: Zubrohlava, katastrálne územie: Zubrohlava, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 809, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 262 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 14/5 o výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; pozemok parcely registra „C“ č. 14/5 o výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; pozemok parcely registra „C“ č. 14/3 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; pozemok parcely registra „C“ č. 14/4 o výmere 281 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), v okrese: Námestovo, obec: Zubrohlava, katastrálne územie: Zubrohlava, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1024, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 15/2 o výmere 1079 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“ alebo „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 262 s príslušenstvom, postavený na par. č. 14/5 v k.ú. Zubrohlava.Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Vstup do predmetu dražby je riešený od ulice (zo západnej strany). Na východnej strane je k dispozícii druhý vstup do predmetu dražby – zo záhrady. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1998. V aktuálnom čase predmet dražby nie je užívaný. Dispozičné riešenie:1. PP dispozične pozostáva zo schodiska, chodby, kuchyne, dielne, skladov, práčovne a sauny.1. NP dispozične pozostáva zo zádveria, chodby, kuchyne, obývacej miestnosti, kúpeľne, WC, špajze a menšej chodby. 2. NP dispozične pozostáva z chodby, schodiska, kúpeľne, WC a štyroch izieb. Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 128,55 m2. Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 128,55 m2.Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 128,55 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy predmetu dražby sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu a v nadzemných podlažiach sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie, stropy v 1. PP a v 1. NP sú s rovným podhľadom, betónové a monolitické, stropy v 2. NP sú s rovným podhľadom, drevené a trámové. V 1. PP je schodisko pokryté keramickou dlažbou a v 1. NP schodisko tvorí mäkké drevo s podstupnicami. Strecha a krovy v 1. NP sú väznicové sedlové. Krytina strechy na krove je betónová, škridlová, ťažká korýtková (Bramac, Tondach). Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Fasáda 1. PP je vápenná a vápenno-cementová, hladká. Fasádu zvyšnej časti predmetu dražby tvorí škrabaný brizolit, omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky predmetu dražby sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, v prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky, okolo vane a sprchy, vo WC min. do výšky 1 m, v kuchyniach pri sporáku a dreze. Dvere v predmete dražby sú hladké, plné alebo zasklené. Okná v 1. PP sú dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením. V ostatných podlažiach sú plastové s dvoj. až s trojvrstvovým zasklením. V 2. NP sú na oknách kovové okenné žalúzie. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové parkety. Ostatné podlahy sú pokryté keramickou dlažbou. V kuchyni na 1. PP sa nachádza drezové umývadlo oceľové smaltované, kuchynská linka z materiálov na báze dreva je v kuchyni na 1. PP a 1. NP. V kuchyni na 1. NP sa nachádza len odsávač pár. V kúpeľniach je plastová rohová vaňa, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou. V kúpeľni na 1. NP je aj samostatná sprcha. Vo WC v 1. PP sa nachádza splachovací záchod bez umývadla. V ostatných podlažiach sa nachádza splachovací záchod s umývadlom. V 1. NP je k dispozícii kozub s uzatvoreným ohniskom. V 1. PP sa nachádza sauna. Zdroj vykurovania sú lokálne elektrické konvertory.  Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú zabezpečené cez plastové potrubie. Elektroinštalácia v 1. PP, 1. NP (svetelná, motorická), v 2. NP je svetelná. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. K predmetu dražby prislúcha aj žumpa. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 14/4 v k.ú. Zubrohlava.Garáž má jedno nadzemné podlažie. Garáž je pristavaná severne od predmetu dražby. Vstup do garáže je riešený od ulice. Garáž bola daná do užívania v roku 2002.Dispozičné riešenie:1. NP dispozične pozostáva z 1 miestnosti pre jedno osobné vozidlo. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy garáže sú bez podmurovky, tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov o hrúbke viac ako 30 cm. Stropy sú železobetónové a na streche je krytina na plochých strechách - asfaltová lepenka. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky).  Fasádu tvorí striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Vnútorná omietka je vápenná, štuková. Dvere sú plastové a okná sú taktiež plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú hrubé betónové s tehlovou dlažbou. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Zastavaná plocha garáže je o výmere 42,08 m2. 2. Zimná záhradaZimná záhrada sa nachádza pred rodinným domom. Zimná záhrada má jedno nadzemné podlažie a bola pristavaná severne od rodinného domu. Vstup je riešený z ulice zo západnej strany. Zimná záhrada bola daná do užívania v roku 2002. Základy zimnej záhrady sú bez podmurovky, tvoria ich iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu o hrúbke viac ako 30 cm. Obvodové steny sú zateplené. Stropy sú plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre. Krytina strechy je na plochých strechách, strešné fólie sú z plastov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Fasádu pokrýva striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Vnútorné steny sú pokryté vápennou hrubou omietkou. Dvere sú plastové a okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú hrubé betónové s tehlovou dlažbou vrátanie vodorovnej izolácie. Zastavaná plocha zimnej záhrady je o výmere 50,43 m2 3. StodolaStodola pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Stodola bola pristavaná severne od rodinného domu. Vstup je riešený zo záhrady z východnej strany. Stodola bola daná do užívania v roku 2004. Stodola je využívaná ako sklad. Základy stodoly sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu o hrúbke viac ako 30 cm. Steny sú zateplené. Stropy sú trámčekové a bez podhľadu. Krytina strechy je na plochých strechách. Strecha je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Vnútorné a vonkajšie steny sú napustené impregnáciou. Dvere sú rámové s výplňou a okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy pokrývajú dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter s vodorovnou izoláciou. Elektroinštalácia je len svetelná s poistkami.   Zastavaná plocha stodoly je o výmere 37,61 m2 Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000049]

Today 7:20 am

Dolný Hričov
27.000 EUR

Dátum konania dražby: 24.04.2018 11:15 Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 27000,- EUR Najnižšie podanie: 27000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Prvá obhliadka: 04.04.2018 07:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 62, na ulici Bratislavská 33 v Dolnom Hričove. Druhá obhliadka: 18.04.2018 07:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 62, na ulici Bratislavská 33 v Dolnom Hričove. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Dolný Hričov, katastrálne územie: Dolný Hričov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 421, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 62 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 391 o výmere 213 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 391 o výmere 213 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 392 o výmere 321 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 62, katastrálne územie Dolný Hričov Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1937 a v roku 1999 bola k nemu realizovaná prístavba a nadstavba, dom bol modernizovaný. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 84,41 m2.Zastavaná plocha 1. podkrovia je 50,97 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom má sedlovú strechu. Strešná krytina je z lepenkového šindľa. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované. Vonkajšia omietka je hladká. Objekt má drevené zdvojené okná. Rodinný dom je podľa predloženej dokumentácie napojený na verejný rozvod elektriny, odkanalizovaný je do vlastnej žumpy. K domu je privedená plynová prípojka.  Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

Nový inzerát [ID:RE0004163-18-000047]

Yesterday 7:46 am

Bratislava - Petržalka
98.000 EUR

Dátum konania dražby: 25.04.2018 12:15 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 98000.00,- EUR Najnižšie podanie: 98000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 05.04.2018 08:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 1215 na Pečnianskej 7 v Bratislave, m.č. Petržalka. Druhá obhliadka: 20.04.2018 08:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 1215 na Pečnianskej 7 v Bratislave, m.č. Petržalka. Predmet dražby: a) Byt č. 12 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu Pečnianska 5,7 so súpisným číslom 1215, vchod: Pečnianska 7, v Bratislave (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 4970 o výmere 385 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 4971 o výmere 384 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemkom je evidovaný na liste vlastníctva č. 4044) (ďalej len ,,Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 749/100000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2367, okres: Bratislava V, obec: BA-m.č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), b) spoluvlastnícky podiel k Pozemku o veľkosti 749/100000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4044, okres: Bratislava V, obec: BA-m.č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 2 – izbový byt č. 12 nachádzajúci sa v bytovom dome so súp. č. 1215, Pečnianska 7, Bratislava, m.č. Petržalka Bytový dom je situovaný na rovnom teréne. Prístup do domu, kde sa nachádza predmet dražby je cez vchod č. 7, situovaný na južnej strane alebo cez vedľajší vstup zo severnej strany. Celkový počet bytov vo vchode predpokladáme 48. Vybavenosť domu ako aj občianska vybavenosť sa nachádza na prízemí a 1. NP, kde sú umiestnené obchody a služby. V ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty. Bytový dom bol postavený v roku 1986 a v ostatných rokoch bol modernizovaný. Dispozičné riešenie sa predpokladá: Byt č. 12 nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, predsieň a WC s kúpeľňou. Byt má loggiu prístupnú z izby a pivničnú kobku na podlaží s vchodom zo schodiska. Celková podlahová plocha bytu č. 12 vrátane príslušenstva je 46,19 m2 (bez plochy pivnice o výmere 1,60 m2). K bytu prislúcha aj loggia o výmere 5,26 m2. Technické a konštrukčné riešenie sa predpokladá:BytPovrchové úpravy stien a stropov sú omietky s maľbou a keramické obklady. Výplne dverných otvorov sú drevené, rovnako ako aj zárubne. Vchodové dvere sú bezpečnostné, zatiaľ čo okná sú plastové. Podlahy v byte sú laminátové plávajúce, v sociálnom zariadení a v predsieni je dlažba. V kuchyni je vymenená kuchynská linka, elektrický sporák a odsávač pár. Obklad je za kuchynskou linkou a sporákom. V kúpeľni a WC sú štandardné zariaďovacie predmety – sprchový kút, samostatné keramické umývadlo, WC combi a pákové nerezové batérie. Byt má zabezpečené meranie SV a TÚV, merače sú vrátane plynomeru umiestnené v jadre. Meranie elektriny je umiestnené v spoločných priestoroch na schodisku. Bytový domBytový dom je realizovaný podľa typových podkladov unifikovanej stavebnej sústavy, založený na základových betónových pásoch a plávajúcich pilótach. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových panelových dielcov hr. 150 mm. Obvodový plášť je kombinovaný sendvičový a pórobetónový s hrúbkou 300 mm, nosné steny sú železobetónové hr. 150 mm, priečky sú o hrúbke 80 mm. Povrchová úprava obvodového plášťa je na báze umelých látok, vnútorné povrchové úpravy stien v spoločných priestoroch sú stierkované a obklad vo vstupných priestoroch je z keramickej dlažby. Výplne otvorov v spoločných priestoroch – schodisko tvorí oceľová zasklená stena s dvojsklom, vstup tvorí plastová zasklená stena. Podlahy v spoločných priestoroch tvoria nášľapné vrstvy z PVC, vo vstupe je položená keramická dlažba a magnetický vrátnik. Schodisko v bytovom dome je dvojramenné železobetónové. V dome sú dva výťahy, z toho jeden na prepravu nákladu, strojovne výťahov sú na streche objektu. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú aj bleskozvody, STA, kočikárne, technické miestnosti, práčovňa, sušiareň, manglovňa, vodovodné, kanalizačné, plynové elektrické a slaboprúdové rozvody mimo bytov a nebytových priestorov a prípojky patriace výlučne k domu. Príslušenstvom domu sú kanalizačná a vodovodná šachta. Bytový dom bol v ostatných rokoch modernizovaný:- kontaktný zatepľovací systém obvodového plášťa,- výmena okien v spoločných priestoroch a na schodisku, hliníkové vstupné dvere,- výmena dlažby a nové obklady vo vstupných priestoroch,- predpokladá sa aj obnovenie malieb a náterov v spoločných priestoroch a na schodisku,- nová PVC podlahovina na podestách schodiska,- kompletná modernizácia výťahov. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-16-000117]

1 week ago

Vranov nad Topľou

Cena podľa znaleckého posudku: 0.00,- EUR Najnižšie podanie: 0.00,- EUR Minimálne prihodenie: 0.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 0.00,- EUR Predmet dražby: Byt č. 13 nachádzajúci sa na 5.p. obytného domu so súpisným číslom 64, vchod F1, na ul. 1. mája 64/21 vo Vranove nad Topľou, (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 3800/45 o výmere 667 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom na Pozemku o veľkosti 7263/284172, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 3862, okres Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, katastrálne územie Vranov nad Topľou, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby:

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000045]

2 weeks ago

Štvrtok na Ostrove
82.000 EUR

Dátum konania dražby: 09.04.2018 11:30 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 82000.00,- EUR Najnižšie podanie: 82000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 20.03.2018 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 736, na Alžbetínskej ulici 736/11B vo Štvrtku na Ostrove. Druhá obhliadka: 04.04.2018 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 736, na Alžbetínskej ulici 736/11B vo Štvrtku na Ostrove. Predmet dražby: Predmetom dražby sú: nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Štvrtok na Ostrove, katastrálne územie: Štvrtok na Ostrove, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1267, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 736 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 218/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „predmet dražby 1“),b)      nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Štvrtok na Ostrove, katastrálne územie: Štvrtok na Ostrove, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1192, a to konkrétne: pozemok parc. registra „C“ č. 218/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 218/23 o výmere 418 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej aj ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 736, katastrálne územie Štvrtok na Ostrove Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s dvorom a záhradou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2008, pričom nadstavba rodinného domu bola skolaudovaná v roku 2012. Rodinný dom je situovaný v zastavanom území obce. Občianska vybavenosť je v dosahu 5 min. Dispozičné riešenie:I. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, 2 izby, schodisko, predsieň, kúpeľňa, WC.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 71,03 m2.II. nadzemné podlažie tvorí: kúpeľňa, chodba a tri izby.Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 65,91 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy rodinného domu sú betónové, pásové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladobnej hrúbke 380 mm z tvárnic Porotherm, deliace konštrukcie sú tiež z tvárnic Porotherm. Rodinný dom má vyhotovené zateplenie polystyrénom v rozsahu I. nadzemného podlažia. Strop nad I. nadzemným podlažím je železobetónový s rovným podhľadom. Strop nad  II. nadzemným podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom. Rodinný dom má šikmú sedlovú strechu, zastrešenie tvorí drevený hambálkový krov. Krytina na streche je  z asfaltových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné strechy. Vonkajšie parapetné dosky sú tiež z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Fasádne omietky sú vyhotovené v I. nadzemnom podlaží z tenkovrstvovej prefarbenej omietky na báze umelých látok. Vstupné dvere sú plastové. Interiérové dvere v I. nadzemnom podlaží sú drevené osadené do oceľových zárubní. Okná sú v oboch podlažiach plastové s izolačným dvojsklom, otváravosklopné. Na oknách sa nachádzajú vonkajšie plastové rolety. Podlahy sú z veľkoplošných parkiet a z keramickej dlažby. Rodinný dom je vykurovaný krbom. Elektroinštalácia je v I. nadzemnom podlaží svetelná a motorická, v II. nadzemnom podlaží je len svetelná. Elektrický rozvádzač je na I. nadzemnom podlaží s automatickými ističmi. Rozvod studenej a teplej vody  je v celom rodinnom dome. V I. nadzemnom podlaží je rozvod plynu propán-bután. Kanalizácia je vedená do žumpy. Vybavenie kuchyne v I. nadzemnom podlaží tvorí kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový dres s pákovou batériou a keramický obklad steny okolo linky. Vybavenie kúpeľne na I. nadzemnom podlaží tvorí plastová vaňa s obkladom  a pákovou sprchovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, hydromasážny sprchový kút a keramický obklad stien do výšky 2,0 m. Vybavenie WC na I. nadzemnom podlaží tvorí splachovací záchod „combi“ a keramický obklad stien do výšky 1,2 m. Na II. nadzemnom podlaží je záchod splachovací, v kúpeľni chýbajú zariaďovacie predmety a obklady stien.  Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Sklad  Jedná sa o drobnú stavbu založenú na betónových pásoch. Zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpy, ktoré sú jednostranne obité doskami. Zastrešenie tvorí sedlová strecha. Krytinu strechy tvoria asfaltové vlnité dosky na drevenom debnení. Drevené konštrukcie sú napustené impregnáciou. Okná sú jednoduché drevené. Sklad má vyhotovené klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu a je bez inštalácií.Celková podlahová plocha skladu je 15,35 m2 . Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000046]

2 weeks ago

Rimavská Sobota
67.800 EUR

Dátum konania dražby: 05.04.2018 15:45 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul. č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 67800.00,- EUR Najnižšie podanie: 67800.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 13.03.2018 10:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 359, na ulici Veterná 21 v Rimavskej Sobote. Druhá obhliadka: 03.04.2018 10:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 359, na ulici Veterná 21 v Rimavskej Sobote. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1338, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 359 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,(ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 359 , k.ú. Rimavská Sobota Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1985. Jedná sa o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom s podpivničením bez obytného podkrovia nachádzajúci sa na svahovitom pozemku (juhozápadný svah) v intraviláne obce Rimavská Sobota, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov v okrajovej časti obce v pomerne tichej  lokalite. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: garáž, kotolňa, sklad zeleniny, sklad ovocia a schodište do nadzemných podlaží.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 110,53 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná hala so schodiskom, kuchyňa, špajza, WC, 3x izba, loggia a balkón a schodisko do 2. nadzemného podlažia.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 110,53 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: kúpeľňa, štyri izby, predizba, loggia a balkón.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 110,53 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy rodinného domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Základová doska je hr. 150 mm s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo suterénu, 1. a 2. nadzemného podlažia rodinného domu sú vymurované z tehál hr. 40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády škrabaný brizolit. Priečky v rodinnom dome sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom, 1. a 2. nadzemným podlažím je železobetónový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ v suteréne sú vápenné štukové, v 1. a 2. nadzemnom podlaží sú omietky štukové.   Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné teplovodné s oceľovými radiátormi a zdrojom tepla - plynovým kotlom. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom. Rozvod studenej vody v rodinnom dome je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v suteréne a v 2. nadzemnom podlaží 220 V a v 1. nadzemnom podlaží je riešená rozvodmi 220 a 380 V napojená cez domový rozvádzač ističový. Strecha rodinného domu je plochá s  krytinou z asfaltových pásov na vyspádovanom podklade do vonkajšieho žľabu. Klampiarske konštrukcie pozinkované  kompletné strechy. Parapety pozinkované. Okná sú vymenené čiastočne. V suteréne a v 2. nadzemnom podlaží sú pravdepodobne drevené zdvojené s dvojitým zasklením, v 1. nadzemnom podlaží sú okná pravdepodobne plastové vymenené EURO s celoobvodovým kovaním. Interiérové dvere v rodinnom dome sú hladké na báze dreva plné a zasklené do kovových zárubní. Podlahy obytných miestností sú z PVC na betónový poter. Podlahy príslušenstva v rodinnom dome sú   keramické dlažby.  Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000044]

2 weeks ago

Komárno

Miesto opakovanej dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 29000,- EUR Najnižšie podanie: 21750,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 6000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Byt č. 10 nachádzajúce sa na 1. p. obytného domu, so súpisným číslom 1351, vchod: 14 na ul. E. B. Lukáča 14 v Komárne (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5889 o výmere 280 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom na Pozemku o veľkosti 5040/60090, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 9125, okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno. Opis predmetu opakovanej dražby: Obytný dom so súp. číslom 1351 je obdĺžnikového tvaru a je osadený v rovinatom teréne. Má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia, dva vchody a v každom vchode je po 6 bytov. V l. PP sa nachádzajú spoločné priestory a pivničné kobky prislúchajúce k jednotlivým bytom. Na 1.-3. NP sú byty. Vstup do obytného domu je priamo z chodníka, na úrovni 1. NP (prízemie). Bytový dom bol daný do užívania v roku 1955. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Byt č. 10 pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa chápe chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a pivnica. Celková podlahová plocha bytu č. 10 z nameraných hodnôt vrátane príslušenstva je 58,40 m2 (z toho pivnica je 8 m2). Byt má balkón o výmere cca 1, 5 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Obytný domObytný dom má podlažia prístupné schodiskom. Obytný dom je založený na železobetónových základoch s vodorovnými izoláciami proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie domu sú murované z pálených tehál. Schodišťové steny a steny oddeľujúce sekcie majú hr. 30 cm. Priečky sú murované z tehál. Stropy sú zo železobetónových stropných panelov. Dom má väznicovú sedlovú strechu. Strešná krytina je pálená škridlová. Cez strešný plášť prechádzajú komíny určené na lokálne, prípadne ústredné kúrenie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obytný dom je zateplený. Fasádne omietky sú na báze umelých látok. Vnútornú povrchovú úpravu spoločných priestorov tvorí omietka vápenná hladká resp. drsná na báze umelých vlákien s olejovým soklom do výšky 1,50 m. Schodisko je železobetónové prefabrikované, dvojramenné s povrchom terazzo. Okenné a dverné otvory sú preklenuté železobetónovými prefabrikovanými prekladmi. Okná spoločných priestorov sú plastové s izolačným dvojsklom. Objekt je vybavený vnútorným rozvodom vody, plynu, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie a ohrev TÚV je riešený lokálne pre každý byt. Proti atmosférickým poruchám je obytný dom chránený bleskozvodom. V roku 2010 bola v dome prevedená kompletná rekonštrukcia, v rámci ktorej bola opravená konštrukcia krovu, nová strešná krytina, nové klampiarske konštrukcie, bleskozvody, okná a vchodové dvere, zateplenie domu, nové vonkajšie omietky.BytByt bol v roku 2014 čiastočne rekonštruovaný - boli zrealizované nové rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie, plastové okná s vnútornými žalúziami, nové podlahy, obklady, kuchynská linka a zariaďovacie predmety. Povrch vnútorných stien je zhotovený z hladkých sadrových omietok. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné oceľové; interiérové dvere v byte sú drevené hladké plné alebo presklené/skladacie, osadené v oceľových zárubniach. Okná a balkónové dvere bytu sú plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie v byte je elektrickými olejovými radiátormi. Ohrev TÚV je umiestnený v kúpeľni - elektrický zásobníkový ohrievač. Byt je napojený na tieto siete technickej infraštruktúry - domový rozvod vodovodu a kanalizácie, elektro NN. Vybavenie bytu:Chodba:                               laminátové plávajúce parkety,Obytné miestnosti:                 laminátové plávajúce parketyKúpeľňa s WC:                      murované jadro - keramický obklad stien a keramická dlažba vaňa rohová umývadlo- 1 ks pákové nerezové batérie - 2 ks príprava napojenia vody, kanalizácie a elektroinštalácie WC kombi elektrický zásobníkový ohrievač TÚVKuchyňa:                                             obklad za kuchynskou linkou laminátové plávajúce parkety príprava napojenia vody, kanalizácie a elektroinštalácie kuchynská linka na báze DT nerezový drez, páková drezová batéria elektrický sporákPredmet dražby sa nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000040]

2 weeks ago

Veľký Krtíš

Dátum konania dražby: 05.04.2018 14:15 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici. Cena podľa znaleckého posudku: 20400,- EUR Najnižšie podanie: 20400,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Prvá obhliadka: 13.03.2018 08:45; pred bytovým domom so súpisným číslom 825 na ulici P. O. Hviezdoslava č. 16 vo Veľkom Krtíši. Druhá obhliadka: 03.04.2018 08:45; pred bytovým domom so súpisným číslom 825 na ulici P. O. Hviezdoslava č. 16 vo Veľkom Krtíši. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2179, a to konkrétne: byt č. 40 nachádzajúci sa na 8. p. bytového domu, so súpisným číslom 825, vchod: 16 na ulici P. O. Hviezdoslava 16 vo Veľkom Krtíši (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1459 o výmere 475 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 64/2986  (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Byt č. 40 sa nachádza na 8. p. v bytovom dome so súpisným číslom 825 na ulici P. O. Hviezdoslava č. 16 vo Veľkom Krtíši.Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území mesta Veľký Krtíš.  Predmet dražby sa nachádza cca 500 m od centra mesta. Dopravné spojenie do centra mesta je zabezpečené autobusovými linkami. Dispozičné riešenie sa predpokladá: Byt číslo 40 na 8. p. pozostáva z dvoch obytných miestností, zádveria, kuchyne, kúpeľne, WC, pivnice a balkóna o výmere 2,97 m2.  Celková podlahová plocha bytu sa predpokladá o výmere 55,61 m2 (vrátane výmery pivnice o výmere 3,80 m2 a bez výmery balkóna). Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:   Bytový dom sa skladá z prízemia a ôsmich nadzemných podlaží. Vstup do prízemia bytového domu je cez hlavný vstup z úrovne terénu zo západnej strany, ďalší zadný vstup je z východnej strany cez predložené schody betónovej konštrukcie. V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň, pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Na 2. až 9. NP sa nachádzajú tri dvojizbové byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom s povrchom z liateho terazza a osobným výťahom. Konštrukčný systém bytového domu je stenový panelový, strecha je plochá jednoplášťová so živicovou krytinou. Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne na sídlisku. Príprava TÚV je z centrálnej kotolne na sídlisku. Fasáda bytového domu je zateplená s novým oplechovaním atiky, s parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Vstupné vchodové dvere (predné aj zadné) od zádveria do chodby boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Okná v bytovom dome boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Pred vstupom do bytového domu z východnej a západnej strany je umiestnený prístupový chodník s asfaltovou povrchovou úpravou. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1981. Predpokladáme, že predmet dražby je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú hladké na báze dreva plné a presklené otváracie a vsadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do premetu dražby boli vymenené za protipožiarne, bezpečnostné. Steny predmetu dražby sú pokryté stierkami a maľbami, a to v izbách a v kuchyni. Jadro predmetu dražby je pôvodné umakartové. Kúpeľňa je pôvodná s umakartovými stenami, vybavená je pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou a umývadlom. Vodovodné batérie pákové (do umývadla a kuchyne) a do vane batéria páková so sprchou. Podlaha kúpeľne je z PVC. Dvere do kúpeľne a WC bytu sú hladké, plné na báze dreva osadené do kovovej zárubne. WC v byte je samostatné s WC misou kombi bez umývadla. Podlaha vo WC je z PVC na cementovom potere. WC je pravdepodobne prechodné do kúpeľne. Kuchynská linka v predmete dražby je pravdepodobne pôvodná a na báze dreva, sporák plynový s plynovou rúrou a digestorom. Drez je nerezový s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v obytných miestnostiach a v zádverí je taktiež z PVC. Okná v predmete dražby sú pravdepodobne pôvodné, drevené, zdvojené s dvojitým zasklením. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000041]

2 weeks ago

Kladzany
46.300 EUR

Dátum konania dražby: 06.04.2018 12:15 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov. Cena podľa znaleckého posudku: 46300,- EUR Najnižšie podanie: 46300,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 12.03.2018 08:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 170 v obci Kladzany. Druhá obhliadka: 04.04.2018 08:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 170 v obci Kladzany. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Kladzany, katastrálne územie: Kladzany, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 29, a to konkrétne: rodinný domu so súpisným číslom 170 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 471 o výmere 896 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 472 o výmere 932 m², druh pozemku: záhrady (ďalej len „predmet dražby“), Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 170 s príslušenstvom, postavený na par. č. 471 v kat. území Kladzany. Predmet dražby sa nachádza v okrajovej časti obce Kladzany v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov. Prístup k predmetu dražby je zo štátnej komunikácie III. triedy prechádzajúcej obcou. Predmet dražby je postavený na rovinatom teréne. V obci je k dispozícii autobusová doprava. Vzdialenosť obce do okresného mesta Vranov nad Topľou je 12 km cca. 15 min. autom, vzdialenosť do mesta Humenné je 20 km cca. 20 min. autom. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1949. V roku 1967 bola k predmetu dražby realizovaná prístavba zádveria a obývacej izby. Predmet dražby je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Predmet dražby je riešený ako jednopodlažný a čiastočne podpivničený pod strednou časťou predmetu dražby. Dispozičné riešenie:V 1.PP (suterén) sa nachádza plynová kotolňa s ohrievačom TÚV.V 1.NP z roku 1949 sa nachádza predná izba, hala, kúpeľňa s WC, zadná izba, šatník, kuchyňa s východom do dvora a dva sklady so samostatnými vstupmi z vonkajšej strany dvora.V 1.NP z roku 1967 sa nachádza zádverie s chodbou do kuchyne, predsieň a obývacia izba. Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 29,09 m2.Zastavaná plocha 1. NP z roku 1949 je o výmere 155,59 m2.Zastavaná plocha 1. NP z roku 1967 je o výmere 42,93 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Hlavný vstup do predmetu dražby je z bočnej strany dvora cez predložené schody a prístavbu. Základy predmetu dražby sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je z monolitického betónu, murivo 1.NP je z tehál o hrúbke 45 cm. Vonkajšie steny sú s povrchovou úpravou striekaný brizolit bez zateplenia (fasáda zrealizovaná v roku 1967). Priečky v celom predmete dražby sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strop je netretý štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie predmetu dražby je riešené v roku 1994 ako ústredné s rebrovými plechovými radiátormi a plynovým stacionárnym kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým elektrickým ohrievačom TÚV v kombinácií s kotlom ÚVK – obojživelník. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V v suteréne a v 1.NP. Strecha predmetu dražby je sedlová valbová, rekonštruovaná v roku 2015 pokrytá krytinou z povrchovo upraveného pozinkovaného plechu zn. ROVA, na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované – žľaby, zvody, záveterné lišty. Okná v 1.NP sú vymenené v roku 2015 za plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v celom predmete dražby sú hladké na báze dreva. Dvere sú plné alebo zasklené. Vchodové dvere sú plastové s presklením vymenené v roku 2015. Podlahy obytných miestnosti v 1.NP sú plávajúce laminátové a vymenené v roku 2015, podlahy príslušenstva v predmete dražby sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V 1.NP sa nachádza kuchyňa, ktorá je prístupná z prístavby - z chodby. Z kuchyne je východ aj do strednej časti dvora. Kuchyňa bola rekonštruovaná v roku 2010 a je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Plynofikácia a rozvod plynu v predmete dražby bol zrealizovaný v roku 1994. V 1.NP sa nachádza kúpeľňa vybavená rohovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi. Kúpeľňa bola rekonštruovaná v roku 2010. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. V tesnej blízkosti predmetu dražby z roku 1967 sa nachádza kopaná studňa o hĺbke 8 m s priemerom 600 mm. Studňa bola daná do užívania v roku 1949. Studňa je uzatvorená z hornej strany strieškou s ručným zariadením čerpania vody. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 471 v kat. území Kladzany. Letná kuchyňa je jednopodlažný objekt. Nosná konštrukcia je z pórobetónových tvárnic o hrúbke 15 – 30 cm, postavená je na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový zrealizovaný podbitím krovu s podhľadom. Vnútorné steny sú pokryté vápennou hladkou omietkou. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí škrabaný brizolit. Rozvody ELI sú svetelné. Letná kuchyňa je prístupná cez hladké dvere na báze dreva. Strecha na letnej kuchyni má pultový krov a je pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na debnení. Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1973. Zastavaná plocha letnej kuchyne je o výmere 24,40 m2.  Stodola bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 472 v kat. území Kladzany. Stodola je jednopodlažný objekt postavený na betónových základových pätkách pod stĺpikmi. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly s jednostranným debnením z dosák z vonkajšej strany so sedlovou strechou na hambálkovom krove drevenej konštrukcie a s plechovou krytinou na latách. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy stien nie sú zrealizované. Rozvody ELI sú nezrealizované. Stodola je bez okien, dvere a vráta sú drevené zvlakové. Stodola bola daná do užívania v roku 1949. Zastavaná plocha stodoly je o výmere 44,40 m2.  Drevený altánokJedná sa o prístrešok drevenej konštrukcie pred vstupom do predmetu dražby, ktorý bol v roku 2000 vybudovaný z drevených hranolov s pultovou strechou a krytinou z pozinkovaného plechu na latovaní. Podlaha z je monolitického betónu. Zastavaná plocha dreveného altánku je o výmere 23,70 m2. Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000042]

2 weeks ago

Rešov
54.600 EUR

Dátum konania dražby: 06.04.2018 10:45 Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov. Cena podľa znaleckého posudku: 54600.00,- EUR Najnižšie podanie: 54600.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 13.03.2018 15:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 101 v obci Rešov. Druhá obhliadka: 03.04.2018 15:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 101 v obci Rešov. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Rešov, katastrálne územie: Rešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 333, a to konkrétne: rodinný domu so súpisným číslom 101 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 574/4 o výmere 371 m2, druh pozemku: ostatné plochy (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom so súp. č. 101 s príslušenstvom, postavený na par. č. 393/2 v kat. území Rešov. Predmet dražby je situovaný v zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce Rešov. Vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám sú obytné miestnosti orientované na východ a západ. V obci je možnosť napojenia na plynovú prípojku. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1986. Predmet dražby je čiastočne podpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu. Dispozičné riešenie:V I.PP sa nachádza schodište,  kotolňa a dve pivniceV I.NP sa nachádza zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, dve izby a garáž.                   V II.NP sa nachádza schodište, chodba, obývacia hala, kúpeľňa, WC a tri izby. Zastavaná plocha I. PP je 27,04 m2.Zastavaná plocha I. NP je 94,30 m2.Zastavaná plocha II. NP je 94,30 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Predmet dražby je murovaný s vodorovnou izoláciou a železobetónovými stužujúcimi vencami. Stropy v predmete dražby sú železobetónové. Hrúbka obvodového muriva je 300 mm. Schodište je postavené na železobetónovej doske s povrchom stupňov z keramickej dlažby a so soklom z betónových tvárnic. Vonkajšia omietka na predmete dražby je brizolitová a vnútorná omietka je vápenná. Predmet dražby má sedlovú strechu pokrytú plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná na predmete dražby sú drevené zdvojené, dve okná sú plastové. Dvere sú čiastočne biele a čiastočne dyhované osadené v oceľových zárubniach. Podlahy v izbách sú v prevažnej miere z PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha a zvyšné podlahy sú pokryté keramickou dlažbou. V kúpeľni na I. NP sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút a WC. Kúpeľňa má keramický obklad stien. V kúpeľni na II. NP sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Vodovodné batérie sú kohútikové, dve sú pákové. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový drez s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V predmete dražby je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni predmetu dražby. Predmet dražby je vykurovaný plynovým kotlom Attack a kotlom na tuhé palivo. Teplo rozvádzajú panelové radiátory. V obývacej hale na I. NP sa nachádza kozub. Predmet dražby je napojený na miestny rozvod elektrickej energie, vody a plynu. K predmetu dražby prislúcha kopaná studňa o hĺbke 3 m a vŕtaná studňa o hĺbke 3 m. Predmet dražby je odkanalizovaný do monolitickej žumpy s oceľovým poklopom (v užívaní od roku 1986). Príslušenstvo domu tvorí najmä:1. Hospodárska budova s príslušenstvomHospodárska budova je postavená na parc. č. 393/2, kat. územie Rešov, avšak nie je zapísaná v liste vlastníctva. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý je osadený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Hospodárska budova sa nachádza za predmetom dražby. Obvodové  murivo hospodárskej budovy je murované. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je stanová s plechovou krytinou. Vonkajšia omietka na hospodárskej budove je brizolitová. Vnútorná omietka je čiastočne vápenná, časť hospodárskej budovy je bez vnútorných omietok. Podlaha má cementový poter, časť hospodárskej budovy je bez podlahy. V hospodárskej budove je svetelná a motorická elektroinštalácia. Hospodárska budova  je v užívaní od roku 1986. Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 73,12 m2. 2. Prístrešok Pred domom je postavený drevený prístrešok. Drevený prístrešok tvorí drevená konštrukcia, t. j. nosné stĺpy bez obvodovej konštrukcie s pultovou strechou a krytinou z lepenkového šindľa. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2008. Zastavaná plocha prístrešku je 11,25 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living
Next page