Rodina LIVINGAdvertiser's offer (64): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0004163-18-000086]

2 weeks ago

Nitra
42.450 EUR

Dátum konania opakovanej dražby: 26.07.2018 11:15 Miesto opakovanej dražby: salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábr. mládeže 2A, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 56600,- EUR Najnižšie podanie: 42450,- EUR Minimálne prihodenie: 1000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 11.07.2018 17:30; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 1073, vchod: o.č.17 na Potravinárskej ul. v Nitre, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 917 822 724. Druhá obhliadka: 23.07.2018 17:30; stretnutie záujemcov je pred bytovým domom so súpisným číslom 1073, vchod: o.č.17 na Potravinárskej ul. v Nitre, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 917 822 724. Predmet opakovanej dražby: byt č. 19 nachádzajúci sa na 7. p. ob.dom. č.o.15,17, so súpisným číslom 1073, vchod: o.č.17 na Potravinárskej ul. v Nitre (ďalej len ako „Dom“) postaveného na parcele registra „C“  č. 4821/20 o výmere 466 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria nádvoria (právny vzťah, na parcele 4821/20 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3681, pre k.ú. Nitra), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 37/2971, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5625, okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“). Opis predmetu opakovanej dražby: Bytový dom má osem nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Na prvom podzemnom podlaží (suterén) sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, práčovňa, sušiareň, žehliareň, kočikáreň a miestnosť' pre bicykle. Hlavný vstup sa nachádza na úrovni medzipodesty medzi 1.PP a 1.NP. Od 1. nadzemného podlažia sa nachádzajú výlučne byty, celkový počet bytov vo vchode je 22. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1988. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Dispozíciu bytu tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, izba a lodžia. Celková podlahová plocha bytu č. 19 je 36,77 m2 (z toho pivnica je 1,44 m2), bez plochy balkóna, ktorý je o výmere 3,44 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Bytový dom:Ide o typový obytný dom s unifikovaným plošným panelovým nosným systémom. Obvodové steny sú hrúbky 33 cm a nosné deliace konštrukcie sú vyhotovené ako železobetónové prefabrikované hrúbky 20 cm. Stropy sú železobetónové prefabrikovane s rovným podhľadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované s povrchom schodišťových stupňov z lepenej PVC podlahoviny. Fasády obytného domu tvorí pôvodná omietka bez zateplenia. Dom má plochú jednoplášťovú strechu s krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Vnútorné povrchy stien sú upravené vápenno-cementovou hladkou omietkou, na chodbách a v schodiskovom priestore so soklami z olejového náteru. Podlahy na chodbách a schodišťových podestách sú z lepenej PVC podlahoviny s keramickým soklíkom, vstupné priestory majú podlahu z liateho terazza.                        V suteréne v spoločných priestoroch a v pivniciach je cementový poter. Vchodové dvere sú dvojkrídlové presklené plastové, okná v schodiskovom priestore a v suteréne sú plastové s jednoduchým zasklením. Rozvod plynu je z oceľových rúr, meranie je samostatné pre každý byt. Elektroinštalácia - centrálny rozvod je z medených vodičov. Rozvodné skrine s meraním sú umiestnené na chodbách pri bytoch. Centrálny rozvod vody je vyhotovený z oceľových rúr pre studenú aj teplú vodu, centrálne meranie je umiestnené v suterénnych priestoroch, podružné merania sú v šachtách prístupných zo záchodov bytov.Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové) sú vyhotovené z liatinového a azbestového potrubia s napojením na mestskú kanalizáciu. Vykurovanie je ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla, stúpacie rozvody sú z oceľových rúr.Slaboprúdové rozvody sú rozvody telefónu, spoločnej televíznej antény, káblovej televízie a domáceho vrátnika. Byt:Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné omietky a tapety. Vnútorné obklady sú v kuchyni pri kuchynskej linke. Dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Okná sú pôvodné drevené s kovovými žalúziami. Povrch podláh je z PVC. Vykurovanie je ústredné vykurovacími panelmi s meračmi tepla. Elektroinštalácia je svetelná s istením v byte. Zavedený je rozvod plynu.Vybavenie kuchyne: kuchynská linka na báze dreva, vodovodná batéria, smaltový drez, plynový sporák s odsávačom pár.Sociálne zariadenie: smaltová sprchová vaňa, umývadlo keramické, splachovací záchod kombi. Bytové jadro je umakartové.Ostatné vybavenie: domáci telefónny rozvod televízie, rozvod internetu, telefónna prípojka, loggia. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000085]

3 weeks ago

Marcelová
14.900 EUR

Dátum konania dražby: 26.07.2018 10:30 Miesto dražby: salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 14900,- EUR Najnižšie podanie: 14900,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR Prvá obhliadka: 11.07.2018 12:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 74, na ulici Hlavná 75 v Marcelovej. Druhá obhliadka: 23.07.2018 12:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 74, na ulici Hlavná 75 v Marcelovej. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec: Marcelová, katastrálne územie: Krátke Kesy, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1578, a to konkrétne: - rodinný dom so súpisným číslom 74 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parc. registra „C“ č. 318/1 o výmere 705 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parc. registra „C“ č. 318/2 o výmere 1820 m2, druh pozemku: záhrady, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 74, katastrálne územie Krátke Kesy Jedná sa o prízemný, nepodpivničený rodinný dom bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Rodinný bol daný do užívania v roku 1947. Napojený je na elektrickú inštaláciu, plynovod, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Nachádza sa v zástavbe rodinných domov v zastavanom území obce Marcelová. Dispozičné riešenie: I. nadzemné podlažie tvorí: veranda, dve izby, kuchyňa, dve komory, špajza. Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 129,56 m2. Technicko – konštrukčné riešenie: Základy rodinného domu sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má murované obvodové nosné steny prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je brizolitová a vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité, okenice sú plastové. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach palubovka a koberec, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo, plyn je odstavený. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, sporák na tuhé palivo, drezové umývadlo s výtokovou armatúrou na studenú vodu. Stavba je zavlhnutá, niektoré obvodové steny sú popraskané. Predmet dražby si celkovo vyžaduje údržbu.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000082]

3 weeks ago

Nováky
7.100 EUR

Dátum konania dražby: 26.07.2018 16:15 Miesto dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 7100,- EUR Najnižšie podanie: 7100,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 2000,- EUR Prvá obhliadka: 04.07.2018 10:00; pred bytovým domom so súpisným číslom 14 na ul. Hviezdoslavova 2 v Novákoch. Druhá obhliadka: 16.07.2018 10:00; pred bytovým domom so súpisným číslom 14 na ul. Hviezdoslavova 2 v Novákoch. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Nováky, katastrálne územie: Nováky, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4133, a to konkrétne: byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí slobodárne so súpisným číslom 14, vchod: 2, na Hviezdoslavovej ulici v Novákoch (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 410/2 o výmere 377 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3022/74703  (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1 – izbový byt č. 3, ul. Hviezdoslavova 2, katastrálne územie Nováky Bytový dom má suterén a 3 nadzemné podlažia. Vstup do bytového domu je cez medzipodestu medzi suterénom a 1.NP z úrovne terénu. V suteréne bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice, vstup do suterénu je cez železobetónové schodisko s povrchom z liateho terazza. V nadzemných podlažiach bytového domu (1. - 3.) sú umiestnené jednoizbové byty, pretože bytový dom bol pôvodne vybudovaný ako slobodáreň. Byty sú umiestnené po stranách spoločnej chodby situovanej v strede bytového domu. V bytovom dome sa nenachádza výťah. Má jeden samostatný vchod na priečelí bytového domu z južnej strany. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1955. Dispozičné riešenie: Byt č. 3 nachádzajúci sa na prízemí (1.NP) radového bytového domu pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC a pivnica umiestnená v suteréne bytového domu.Celková podlahová plocha bytu č. 3 vrátane príslušenstva je 28,17 m2 (bez plochy pivnice o výmere 5 m2).  Technické a konštrukčné riešenie sa predpokladá:BytByt bol v čase obhliadky v pôvodnom a značne zanedbanom stave bez kuchynskej linky, kuchynského sporáka, kuchynského drezu a vybavenia kuchyne, s podštandardným vybavením. Dvere bytu sú vnútorné hladké na báze dreva - plné a presklené, otváracie do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú pôvodné hladké na báze dreva. Steny bytu sú s pôvodným povrchom so stierkami a maľbami v izbe, v zádverí a v kuchyni. Kúpeľňa bytu je pôvodná murovaná, vybavená pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou bez podmurovky a bez umývadla a s WC s horným splachovaním. Rozvod vodovodu do vane je provizórne nezasekaný pod obklad. Vodovodná batéria do vane je pôvodná so sprchou. Povrchové úpravy stien časti kúpeľne okolo vane sú z keramického obkladu, podlaha kúpeľne a WC je z pôvodnej keramickej dlažby 10x10 cm. Podlaha v kuchyni a v obytnej miestnosti je pôvodná, v kuchyni je podlaha z PVC a v obývacej izbe sú vlysky z tvrdého dreva, pričom údržba podláh je značne zanedbaná. Podlahy je potrebné rekonštruovať, resp. vymeniť. Podlaha v predsieni a v kúpeľni s WC je z keramickej dlažby 10x10 cm v pôvodnom stave. Okná v predmete dražby sú vymenené plastové EURO s izolačným dvojsklom. Bytový domBytový dom je bodový s jedným vstupom, založený na základových pásoch. Patrí do skupiny - bytové domy typové s konštrukčnými sústavami inými ako panelovými (tehlovými). Konštrukčný systém je stenový z pálených tehál. Stropy sú prefabrikované železobetónové. Strecha domu je sedlová, vybudovaná dreveným krovom a pokrytá krytinou Tondach na latovaní. Strecha bola vymenená okolo roku 2000. Bytový dom je vykurovaný a je tu zároveň aj príprava TÚV z centrálnej kotolne v sídlisku. Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000083]

3 weeks ago

Nový Tekov
37.700 EUR

Dátum konania dražby: 26.07.2018 12:15 Miesto dražby: salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábr. mládeže 2A, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 37700,- EUR Najnižšie podanie: 37700,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 11.07.2018 16:15; pred rodinným domom so súp.č. 281 v obci Nový Tekov, okres Levice. Druhá obhliadka: 23.07.2018 16:15; pred rodinným domom so súp.č. 281 v obci Nový Tekov, okres Levice. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Nový Tekov, katastrálne územie: Nový Tekov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2379, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 281 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 57/2 o výmere 221 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 57/1 o výmere 1128 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 57/2 o výmere 221 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 57/3 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 57/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 58 o výmere 420 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 281, katastrálne územie Nový Tekov Predmet dražby je jednopodlažný, bez podpivničenia, so sedlovou strechou obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Rodinný dom bol podľa potvrdenia obce postavený v roku 1949. Predmet dražby sa nachádza na hlavnej ulici v uličnej zástavbe s rodinnými domami, je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie, napojený na všetky inžinierske siete. Občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti obce, nachádza sa tu obecný úrad, materská škola, potraviny, reštaurácia s agroturistickým komplexom, fitness centrum, pošta, obecná knižnica a cirkevné objekty. Dispozičné riešenie:1.NP: chodba, komora, 4 izby, kuchyňa a kúpeľňa s WC.Vstup do predmetu dražby je z dvora do presklenej verandy. Z nej je prístupná komora a izba. Všetky ostatné izby rodinného domu sú priechodné. Kuchyňa sa nachádza v zadnej časti rodinného domu, z nej je cez malú chodbu prístupná kúpeľňa s WC a komora.Zastavaná plocha 1.NP je 209,63 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy predmetu dražby sú z kameňa a betónu bez vodorovnej izolácie proti zemskej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladovej hrúbke do 600 mm, stropy domu sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je sedlový, krytina domu je jednodrážková pálená škridla, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú hladké vápenné a vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú palubovky, nachádzajú sa tu drevené zdvojené okná. Dvere obytných miestností sú drevené plné alebo presklené. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami. Vykurovanie je riešené ako lokálne na plyn – sú tu 2 gamatky. V dome je príprava TÚV, je tu elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený na chodbe pred kúpeľňou. Kúpeľňa je vybavená samostatným sprchovým kútom, umývadlom a splachovacím WC. Nachádza sa tu keramický obklad do výšky 1,8 m, keramická dlažba a pákové nerezové batérie. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva v dĺžke 3,6 m, plynovým sporákom a nerezovým drezom. Obklad sa nachádza okolo linky a sporáku, batéria je obyčajná. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: 1. Hospodárska budova postavená na parcele č. 57/3Hospodárska budova bola postavená v roku 1949. Jedná sa o jednoduchú stavbu s doplnkovou funkciou k rodinnému domu, bez prevádzkového prepojenia. Budova slúžila na uskladnenie poľnohospodárskych plodín alebo ako dielňa. V zadnej časti je zriadená garáž. Základy hospodárskej budovy sú z kameňa a betónu, zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladovej hrúbke do 400 mm, stropy sú drevené trámové. Krov je sedlový, krytina na krove je z jednodrážkovej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú hladké vápenné, vnútorné omietky sú hladké. Podlahy sú hrubé betónové, zatiaľ čo okná sú drevené jednoduché. Dvere hospodárskej budovy sú drevené rámové s výplňou. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia s poistkami. V garáži je montážna jama a plechové otváracie vráta.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 138,96 m2. 2. Hospodárska budova postavená na parcele č. 57/4Ide o senník jednoduchej konštrukcie, založený na základových pásoch z kameňa a betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladovej hrúbke do 500 mm, krov je stanový, z krytiny z jednodrážkovej pálenej škridle. Vonkajšie omietky sú hladké vápenné, vnútorné omietky sú hladké. Vráta sú drevené zvlakové. Podlaha nie je vybudovaná. Hospodárska budova bola postavená v roku 1949.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 65,42 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000081]

1 month ago

Košice - Šebastovce
96.000 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 128000.00,- EUR Najnižšie podanie: 96000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice IV, obec: Košice - Šebastovce, katastrálne územie: Šebastovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 72, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 83 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 172 o výmere 536 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 172 o výmere 536 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 173/1 o výmere 352 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 83, katastrálne územie Šebastovce Predmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce Košice - Šebastovce na ul. Podbeľová, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov pri miestnej komunikácií. Dom sa nachádza v blízkosti stredu mestskej časti Šebastovce, v lokalite s bežným hlukom. Vzdialenosť do stredu obce je cca 150 m. Dom bol daný do užívania v roku 1960. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI, verejný plynovod a verejnú kanalizáciu. Je tu možnosť napojenia na verejný vodovod, v čase obhliadky bol vodovod napojený z vlastnej studne. Predmet dražby je riešený ako jednopodlažný, s podpivničením pod celou zastavanou plochou, bez obytného podkrovia. V čase obhliadky bol dom obývaný. Dispozičné riešenie: 1. PP: zádverie s chodbou, kuchyňa, izba, práčovňa so skladom, kotolňa na tuhé palivo, WC s bojlerom a darlingom, kúpeľňa s WC a schodište drevenej konštrukcieZastavaná plocha 1.PP je 110,49 m2. 1. NP: zádverie, chodba, 4 izby a schodiskoZastavaná plocha 1. NP je 110,49 m2. Technické a konštrukčné riešenie:Základy domu sú betónové, s izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. NP je z pálených tehál hr. 48 cm, z vonkajšej strany s povrchovou úpravou - štukovou omietkou opatrenou fasádnym náterom bez zateplenia. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom je železobetónový a monolitický, nad 1. NP je drevený trámový strop s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy – omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné, s panelovými plechovými radiátormi a kotlom na tuhé palivo v kombinácii s plynovým kotlom turbo zaveseným na stene v práčovni. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom, ktorý je zavesený na stene vo WC v suteréne domu. Rozvod vody v dome je riešený z vlastnej studne oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V (v suteréne), v 1. NP sú rozvody ELI - svetelné 220 V. Strecha domu je sedlová, pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu zn. ROVA na latovaní. Nadchádzajú sa tu klampiarske konštrukcie, pozinkované žľaby, zvody a záveterné lišty. Okná na dome sú prevažne plastové EURO s izolačným dvojsklom, vymenené v roku 2010. Interiérové dvere v suteréne sú hladké na báze dreva, plné a zasklené. V 1. NP sú plastové presklené vchodové dvere s celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestnosti 1. NP sú plávajúce laminátové, podlahy príslušenstva domu sú z keramickej dlažby.V suteréne sa nachádza kuchyňa prístupná z chodby. Kuchyňa bola rekonštruovaná okolo roku 2008. Je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským plynovým sporákom s el. rúrou, digestorom a nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v časti kuchyne okolo kuchynskej linky je z keramickej dlažby. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Rozvod plynu v dome je riešený zemným plynom z verejnej siete. V suteréne sa nachádza kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC misou kombi. Bola rekonštruovaná okolo roku 2008. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a zároveň sa tu nachádza podlaha z keramickej dlažby.V suteréne je umiestnené aj samostatné WC bez umývadla vybavené WC misou kombi. Povrchové úpravy stien WC sú z keramických obkladov do výšky 1,8 m a podlaha je z keramickej dlažby. Vo WC v suteréne domu je umiestnený aj el. zásobníkový ohrievač a domáca vodáreň. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Hospodárska budovaHospodárska budova je umiestnená v zadnej časti dvora za domom na parcele č. 172 a bola daná do užívania v roku 1960. Základy sú bez podmurovky, nachádzajú sa tu iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové bez podhľadu. Dvere sú oceľové alebo drevené zvlakové, zatiaľ čo okná sú jednoduché drevené. Podlahy sú hrubé betónové, z tehlovej dlažby.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 22,8 m2.  AltánokZa rodinným domom sa nachádza altánok drevenej konštrukcie s pultovou strechou, krytinou z pozinkovaného plechu a podlahou z monolitického betónu. Altánok bol vybudovaný v roku 1975.Zastavaná plocha altánku je 17,96 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000078]

1 month ago

Lazy pod Makytou
65.900 EUR

Dátum konania dražby: 27.06.2018 15:00 Miesto dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 65900,- EUR Najnižšie podanie: 65900,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 06.06.2018 10:15; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 633 v obci Lazy pod Makytou. Druhá obhliadka: 20.06.2018 10:15; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 633 v obci Lazy pod Makytou. Predmet dražby: a) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Púchov, obec: Lazy pod Makytou, katastrálne územie: Lazy pod Makytou, zapísané v evidencii Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 320, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 901 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Púchov, obec: Lazy pod Makytou, katastrálne územie: Lazy pod Makytou, zapísané v evidencii Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4080, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 633 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 901 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“) Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 633 s príslušenstvom, postavený na par. č. 901 v kat. území Lazy pod Makytou. Predmet dražby sa nachádza v obci Lazy pod Makytou, ktorá je vzdialená od okresného mesta Púchov cca 15 km. V obci je dostupná prímestská autobusová doprava. V obci sa nachádza kompletná základná občianska vybavenosť, taktiež je tam možnosť napojenia na elektrický a vodovodný rozvod. Predmet dražby sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Predmet dražbe je bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím (dvojpodlažná stavba). Predmet dražbe je v tvare písmena “L”. Dispozičné riešenie sa predpokladá:V 1.NP sa nachádza veranda, 2 izby, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa, WC, sauna a garáž. Zastavaná plocha 1. NP z roku 1954 sa predpokladá o výmere 10,84 m2.Zastavaná plocha 1. NP z roku 1992 sa predpokladá o výmere 102,56 m2.Zastavaná plocha 1. NP z roku 1998 sa predpokladá o výmere 7,31 m2.Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá celkovo o výmere 120,71 m2. V 1. podkroví sa nachádzajú 4 izby, kúpeľňa a balkón. Zastavaná plocha 1. podkrovia z roku 1999 sa predpokladá celkovo o výmere 111,01 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Predmet dražby prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Z pôvodnej stavby predmetu dražby ostala len kuchyňa o rozmeroch 2,10 m x 5,16 m. Najväčšia časť prestavby predmetu dražby prebehla v roku 1992, ďalšie prístavby a nadstavby podkrovia sa realizovali v roku 1999. V roku 2006 bol predmet dražby rekonštruovaný, modernizovaný, zateplený. V kúpeľni na 1. NP sa nachádza vaňa a samostatná sprcha, ktorá slúži k užívaniu sauny. V podkroví sa nachádza kúpeľňa s vaňou, bidetom a záchodom. Prístup do predmetu dražby je s predloženými schodmi do verandy. Predmet dražby je drevený, zrubový, zateplený izoláciou a vnútorným dreveným obkladom. Vykurovanie predmetu dražby je kombinované, a to ústredné vykurovanie s lokálnym vykurovaním. Na prízemí sú kachľové keramické pece a v podkroví sú k dispozícii elektrické konvertory. Strecha predmetu dražby je sedlová s manzardami. Strecha je pokrytá lepenkovým bonským šindľom. Predmet dražby má drevené steny, ktoré sú z vonkajšej aj vnútornej strany opatrené nátermi. K predmetu dražby prislúcha aj domáca vodáreň so zásobníkom vody, ktorá bola daná do užívania v roku 1999. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Záhradné jazierkoZáhradné jazierko bolo realizované v roku 1999.Zastavaná plocha záhradného jazierka sa predpokladá o výmere 6,72 m2.  Altánok s krbom Altánok bol realizovaný v roku 1997. Krb v altánku bol daný do užívania v roku 1999.Zastavaná plocha altánku sa predpokladá o výmere 7,84 m2.Objem krbu sa predpokladá o veľkosti 7,84 m3.  Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000075]

1 month ago

Veľké Trakany
7.500 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 9900,- EUR Najnižšie podanie: 7500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 2000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trebišov, obec: Veľké Trakany, katastrálne územie: Veľké Trakany, zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 630, a to konkrétne:  rodinný dom so súpisným číslom 164 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 335 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 336/1 o výmere 475 m2, druh pozemku: záhrady,  pozemok parcely registra „C“ č. 336/2 o výmere 342 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 164, Veľké Trakany Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce. Dom sa nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov cca 200 m od stredu obce pri štátnej asfaltovej komunikácii III. triedy v smere Veľké Trakany - Malé Trakany - Čierna nad Tisou. Predmet dražby bol postavený v roku 1927. V roku 1960 bola rekonštruovaná fasáda a kúpeľňa rodinného domu a v roku 1998 bola zrealizovaná rekonštrukcia interiéru. Predmet dražby bol v čase obhliadky napojený na verejne inžinierske siete: zrealizovaná ELI prípojka - vzdušná, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu, ktorý bol v čase obhliadky odpojený. Kanalizácia je napojená do vlastnej žumpy umiestnenej za domom. V čase obhliadky bol predmet dražby obývaný. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný, bez suterénu a obytného podkrovia. Hlavný vstup do domu je z úrovne terénu, z bočnej juhovýchodnej strany dvora. Dispozičné riešenie: V 1.NP sa nachádza: zádverie, kuchyňa, kúpeľňa a 3 izby. Zastavaná plocha I. NP je 117,85 m2. Technicko – konštrukčné riešenie: Základy domu sú kamenné bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.NP je murované z tehál hr. 55 cm, z vonkajšej strany je vápenno-cementový špric. Priečky v dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy/omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené dvomi gamatkami a dvoma sporákmi na tuhé palivo. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV zaveseným na stene v kúpeľni. Rozvod vody v dome vedie oceľovým pozinkovaným potrubím studenej a teplej vody. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 V a 380 V s poistkovým rozvádzačom. Strecha je riešená ako valbová, s pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované zvody, žľaby a parapety s povrchovou úpravou, ktoré boli vymenené pri výmene okien. Okná na predmete dražby sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Kúpeľňa a WC v dome boli zrealizované okolo roku 1960. Kuchyňa v 1.NP je s vymenenou kuchynskou linkou na báze dreva z roku 2007, vybavená plynovým sporákom s digestorom a nerezovým drezom. Obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Interiérové dvere v dome sú vymenené, hladké plné a zasklené. Podlahy obytných miestnosti v dome sú z PVC na betónovom potere. Podlahy príslušenstva domu sú z keramickej dlažby. Dom má v čase obhliadky čiastočne rekonštruovaný interiér a čiastočne rekonštruovanú fasádu. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Drobná stavba – sklad drevenej konštrukcie Ide o drevený sklad, ktorý tvorí jedna miestnosť. Je umiestnený za domom z juhozápadnej strany. Sklad bol vybudovaný v roku 1960. Základy sú bez podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpikové, jednostranne obité. Podlahy skladu sú hrubé betónové z tehlovej dlažby. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia (poistky). Zastavaná plocha skladu drevenej konštrukcie je 24 m2. Prístrešok pred vstupom do predmetu dražby Prístrešok pred vstupom do domu bol vybudovaný v roku 1980. Je drevenej konštrukcie s pultovou strechou s krytinou z vlnitého plechu. Podlaha prístrešku je z monolitického betónu. Zastavaná plocha prístrešku pred vstupom je 15,75 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000076]

1 month ago

Málinec
17.400 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 23100,- EUR Najnižšie podanie: 17400,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 43, a to konkrétne:  rodinný dom so súpisným číslom 420 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 249 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 248 o výmere 521 m2, druh pozemku: záhrady,  pozemok parcely registra „C“ č. 249 o výmere 400 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom súpisné číslo 420 sa nachádza na rovinatom pozemku v intraviláne obce Málinec, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií na kraji obce. Podľa zistení znalca bol začiatok užívania domu v roku 1972. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dom je neobývaný resp. je pravdepodobne obývaný len príležitostne. Po posúdení stavebno - technického stavu domu so zrealizovanou rekonštrukciou (výmena strešnej krytiny, okien, podláh, rekonštrukcia kúpeľne a pod.), kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania a úrovne údržby je životnosť domu stanovená odborným odhadom na 110 rokov. Dispozičné riešenie: Dom je riešený ako dvojpodlažný bez obytného podkrovia a bez podpivničenia, pričom v 1.NP je umiestnená kotolňa a skladové priestory bez obytných miestností. Hlavný vstup do 2. NP domu je z čelnej strany dvora cez predložené schody. Vstup do 1.NP domu je z bočnej južnej strany dvora - z úrovne terénu. Vnútorné prepojenie 1. a 2. NP domu schodiskom nie je zrealizované. Vchod do jednotlivých podlaží je len z vonkajšej strany dvora. V 1. NP sa nachádza: zádverie s chodbou, v ktorej je umiestnený kotol UVK na tuhé palivo, od chodby vpravo a vľavo sa nachádzajú miestnosti skladov. Zastavaná plocha 1. NP je 108,12 m2. V 2. NP so vstupom cez predložené betónové schody z čelnej strany dvora sa nachádza: zádverie, chodba, sklad, 2 x izba, šatník, kuchyňa a kúpeľňa s ohrievačom TÚV. Zastavaná plocha 2. NP je 108,12 m2. Technické a konštrukčné riešenie: Základy domu sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1.NP je z pórobetónových tvárnic hr 40- 50 cm, murivo 2.NP je murované z tehál hr. do 40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou škrabaný brizolit - bez zateplenia v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP a 2.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štuková omietka. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie je riešené ako ústredné s plechovými panelovými radiátormi a stacionárnym kotlom na tuhé palivo, ktorý je umiestnený v chodbe na 1.NP. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni v 2.NP domu. Rozvod vody je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI v dome je riešenározvodmi 220 a 380 V. Strecha je valbová pokrytá krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované bez povrchovej úpravy (žľaby, zvody a záveterné lišty). Okná v 1.NP sú pôvodné, v 2.NP boli okná vymenené okolo roku 2008 za plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v celom dome sú hladké, na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere do 2.NP sú vymenené hliníkové s celoobvodovým kovaním, vchodové dvere do 1.NP sú pôvodné drevené palubkové. Podlahy obytných miestnosti v 2.NP sú plávajúce laminátové, vymenené boli v roku 2008. Podlahy príslušenstva v dome sú z PVC a z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V 2.NP sa nachádza kuchyňa - rekonštruovaná v roku 2008, zariadená štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a el. rúrou s digestorom, s nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je čiastočne obložená obkladom na báze dreva. Plynofikácia a rozvod plynu do kuchyne bol zrealizovaný v roku 1994. V 2.NP sa nachádza kúpeľňa s nedokončenou rekonštrukciou, vybavená je rohovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Drobná stavba: Prístrešok nad vstupným schodiskom Prístrešok nad schodiskom je pred vstupom do 2. NP domu z východnej strany. Na základe zistenia znalca bola drobná stavba vybudovaná v roku 2010. Stavba je jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z povrchovo upravených drevených hranolov, osadených do betónovej konštrukcie schodiska. Strecha prístrešku je pultová, pokrytá krytinou betónovou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody na drobnej stavbe nezrealizované. Životnosť drobnej stavby, ktorá tvorí príslušenstvo k domu je vzhľadom na použité materiály uvažovaná na 60 rokov. Zastavaná plocha je 6,90 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, nie je však pravidelne užívaný.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000077]

1 month ago

Trenčianska Teplá
45.200 EUR

Dátum konania dražby: 27.06.2018 14:15 Miesto dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 45200.00,- EUR Najnižšie podanie: 45200.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR Prvá obhliadka: 06.06.2018 09:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 1468 v obci Trenčianska Teplá. Druhá obhliadka: 20.06.2018 09:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 1468 v obci Trenčianska Teplá. Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trenčín, obec: Trenčianska Teplá, katastrálne územie: Trenčianska Teplá, zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4693 ako:  rodinný dom so súpisným číslom 1468 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 250/6 o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 250/1 o výmere 266 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 250/6 o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  pozemok parcely registra „C“ č. 255/2 o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 1468, k.ú. Trenčianska Teplá, obec Trenčianska Teplá, okres Trenčín Predmet dražby má jedno nadzemné podlažie a v nadstavbe bolo urobené podkrovie. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1960, v roku 2012 bola urobená nadstavba podkrovia a celková rekonštrukcia. Dispozičné riešenie sa predpokladá: 1.NP: kuchyňa, izba, schodisko a kotolňa. Zastavaná plocha 1.NP je 76,44 m2. 2.NP: 2 izby, šatník, chodba a kúpeľňa s WC. Zastavaná plocha 2.NP je 60,84 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá: 1.NP: Základy sú s izoláciou. Murivo je tehlové hr. 45 cm. Omietky sú vápenné hladké, zatiaľ čo vonkajšie omietky sú na báze umelých omietok. Priečky sú tehlové. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom zo sadrokartónu. Krov je drevený sedlový s novou plechovou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené hladké, osadené do oceľovej zárubne. Okná v dome sú plastové s hliníkovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, v kúpeľni a WC nie je vyhotovená. Schody do podkrovia sú drevené bez podstupníc. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové doskové a na tuhé palivo. Elektroinštalácia v dome je svetelná, rozvod TV je pod omietkou. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja. Ohrev vody je zabezpečený v elektrickom zásobníkovom ohrievači v komore, ďalší zásobník je kombinovaný s ÚK. Kanalizácia je vedená do obecnej kanalizácie. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka z prírodného dreva dĺ. 5,13 m, kombinovaný sporák, nerezový drez a digestor. V kúpeľni je samostatná sprcha s akrylátovou vaničkou, WC a umývadlo. Vodovodné batérie sú obyčajné pákové (2 ks) a páková so sprchou (1 ks). Vnútorné obklady sú v kuchyni a sprche, v kúpeľni ešte nie sú vyhotovené. 2.NP: Nosné murivo je z tvaroviek Porfix hr. 45 cm so zateplením. Priečky sú taktiež z tvaroviek Porfix. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, strop je tvorený podbitím krovu s izoláciou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na dvoch stenách na báze umelých omietok do 1/2 plochy stien podlažia, na dvoch stenách do 1/3 plochy stien. Dvere sú drevené hladké, okná sú plastové so žalúziami. Podlahy obytných miestností a v chodbe sú plávajúce laminátové, v kúpeľni bude keramická dlažba, zatiaľ nezrealizovaná. Radiátory sú oceľové doskové. Elektroinštalácia je svetelná, je tu aj rozvod teplej a studenej vody a kanalizácia z kúpeľne. V kúpeľni je jednoduchá akrylátová vaňa, umývadlo a WC. Batérie sú pákové jednoduché (1 ks) so sprchou (1 ks). V kúpeľni ešte nie sú urobené keramické obklady.Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000071]

2 months ago

Žilina
178.000 EUR

Dátum konania dražby: 29.05.2018 10:30 Miesto dražby: salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 178000,- EUR Najnižšie podanie: 178000,- EUR Minimálne prihodenie: 3000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 09.05.2018 09:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 209, na Nižedvorskej ulici č. 16 v Žiline – Považský Chlmec. Druhá obhliadka: 25.05.2018 09:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 209, na Nižedvorskej ulici č. 16 v Žiline – Považský Chlmec. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Považský Chlmec, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1058, a to konkrétne:  rodinný dom so súpisným číslom 209 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 175/1 o výmere 425 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 175/1 o výmere 425 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 175/2 o výmere 194 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 209 je umiestnený na pozemku parc. č. 175/1 v k.ú. Považský Chlmec, obec Žilina, na Nižedvorskej ul. č. 16. Ide o samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Vstup je riešený zo záhrady do domu zo severnej strany. Podľa kolaudačného rozhodnutiu o povolení užívať stavbu “Rodinný dom“, vydaného Okresným národným výborom v Žiline – odbor výstavby, bol rodinný dom daný do užívania v roku 1965 a v roku 1975 bola podľa kolaudačného rozhodnutia o povolení užívať stavbu “nadstavba 2 izby, vydaného Mestským národným výborom v Žiline – odbor územného plánovania a architektúry, vyhotovená nadstavba rodinného domu. Dispozičné riešenie:V 1.PP sa nachádza: schodisko, chodba, technická miestnosť (kotolňa) a sklady.Zastavaná plocha I. PP je 102,89 m2. V 1. NP sa nachádza: zádverie, chodba spojená s halou, šatník, kuchyňa, obývacia miestnosť, kúpeľňa s WC, špajza a spálňa.Zastavaná plocha I. NP je 108,74 m2. V 2.NP sa nachádza: chodba, schodisko, kúpeľňa, WC a dve izby (jedna izba je predelená na 3 prepojené priestory).Zastavaná plocha II. NP je 92,54 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu na 1. NP aj 2. NP murované z tehál, v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie ‐ stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko na 1. PP tvorí cementový poter. Na 1. NP je PVC. Strecha na 1. NP je plochá dvojplášťová, krytina je z fólií PVC. Klampiarske konštrukcie strechy ‐ 1. NP je z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky na 1. NP a na 2. NP je striekaný brizolit. Obklady fasád na 1. PP tvoria obklady keramické. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky na              1. PP, 1. NP, 2. NP sú vápenné štukové. Vnútorné obklady na 1. NP, 2. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; na 1. NP v kuchyni - min. pri sporáku a dreze; a na 2. NP okolo vane. Výplne otvorov ‐ dvere na 1. PP sú hladké plné alebo zasklené, na 1. NP a 2. NP sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná na 1. PP sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením, na 1. NP a na 2. NP sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností na 1. NP a na 2. NP tvoria drevené parkety a dlažby. Podlahy ostatných miestností v 1. PP tvorí cementový poter,        v 1. NP a 2. NP ‐ sú keramické dlažby.Vybavenie kuchýň: ‐ 1. NP ‐ sporák plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP ‐ drezové umývadlo nerezové; 1. NP ‐ kuchynská linka z materiálov na báze dreva.Vybavenie kúpeľní: ‐ 1. NP a 2. NP ‐ umývadlo; 1. NP ‐ samostatná sprcha; 2. NP ‐ vaňa plastová jednoduchá; vodovodné batérie ‐ 1. NP, 2. NP ‐ pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP ‐ pákové nerezové; záchod ‐ 1. NP, 2. NP ‐ splachovací bez umývadla.Ostatné vybavenie: kozub ‐ 1. NP ‐ s vyhrievacou vložkou vrátane rozvodu teplého vzduchu na 2. NP; 1. NP ‐ vstavané skrine.Vykurovanie: ústredné vykurovanie ‐ 1. NP, 2. NP ‐ teplovod. s rozvod. medenými a radiátormi – panelovými zn. Korad; zdroj vykurovania ‐ 1. PP je kotol ústredného vykurovania ‐ kondenzačný zn. Protherm.Vnútorné rozvody vody ‐ 1. PP sú z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP a 2. NP ‐ z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody ‐ 1. PP je kotol ústredného vykurovania.Vnútorné rozvody kanalizácie ‐ 1. PP ‐ liatinové potrubie; 1. NP a 2. NP ‐ plastové potrubie.Vnútorné rozvody elektroinštalácie ‐ elektroinštalácia (bez rozvádzačov) ‐ 1. PP, 1. NP, 2. NP je svetelná, motorická; 1. NP ‐ bleskozvod; elektrický rozvádzač ‐ 1. NP ‐ s automatickým istením.Vnútorné rozvody plynu ‐ 1. PP, 1. NP ‐ rozvod zemného plynu.  Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:Garáž na parc. č. 175/1, k.ú Považský ChlmecIde o garáž s jedným nadzemným podlažím, ktorá je pristavaná severne k rodinnému domu. Vstup je riešený zo záhrady                    z východnej strany. Garáž bola daná do užívania v roku 1975. V čase obhliadky bola garáž užívaná, ale už nie na parkovanie auta, ale ako kancelária a sklad. Rekonštrukcia pozostávala zo zamurovania otvoru pre vráta, výmenou okien za plastové            a rámové dvere, ďalej bola garáž zateplená. Dispozičné riešenie: V 1.NP sa nachádza kancelária a sklad.Zastavaná plocha je 27,89 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom technickom a hygienickom stave, je obývaný a udržiavaný.

Add to My Living
Next page