Rodina LIVINGAdvertiser's offer (66): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0004163-18-000103]

3 weeks ago

Svodín
27.600 EUR

Dátum konania dražby: 25.09.2018 14:15 Miesto dražby: konferenčná miestnosť na 1. posch. v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 27600.00,- EUR Najnižšie podanie: 27600.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 8000.00,- EUR Prvá obhliadka: 10.09.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 452, na ulici Dolná mlynská 452/74 vo Svodíne. Druhá obhliadka: 20.09.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 452, na ulici Dolná mlynská 452/74 vo Svodíne. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Svodín, katastrálne územie: Maďarský Svodín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 224, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 452 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3701/2 o výmere 775 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 3701/1 o výmere 230 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 3701/2 o výmere 775 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,(ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 452, postavený na par. č. 3701/2 v kat. území Maďarský Svodín. Jedná sa o čiastočne podpivničený, dvojpodlažný rodinným dom. Leží na rovinatom teréne. Užívaný je od roku 1981. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: sklady, kotolňa, schody.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 53,46 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: 2 izby, chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, schody.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 98,56 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: 2 izby, chodba, kúpeľňa, terasa.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 78,56 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom je založený na betónových základových pásoch, podmurovka je betónová. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovacích pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda je brizolitová, vnútorné omietky sú vápenné (podzemné podlažie je bez omietok). Rodinný dom je napojený na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, splašky sú zvedené do žumpy. Vstup do 1.PP je betónovým vnútorným schodiskom. Nosné steny 1.PP sú betónové monolitické, stropy sú železobetónové. Podlaha je betónová. Okná sú jednoduché. Inštalovaný je kotol na plyn a tuhé palivo. Vstup do 1.NP je po vonkajších schodoch. Murivo v 1.NP je tehlové v skladobnej hrúbke do 40,00 cm. Stropy sú železobetónové. Podlahy sú z cementového poteru a keramické. Okná sú drevené dvojité, dvere sú drevené plné a presklené. Osadený je elektrický bojler v kúpeľni. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátormi. V kuchyni je kuchynská linka, plynový šporák, nerezový drez s nerezovou pákovou armatúrou, digestor, keramický obklad. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, umývadlo, keramický obklad stien, nerezové pákové armatúry. V izbe je šporák na tuhé palivo. Záchod je splachovací s keramickým obkladom stien. Murivo v 2.NP je tehlové v skladobnej hrúbke do 40,00 cm. Stropy sú železobetónové. Podlahy sú z cementového poteru a keramické. Okná sú drevené dvojité, dvere drevené plné a presklené. Osadený je elektrický bojler v kúpeľni. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátormi. Kúpeľňa je bez zariaďovacích predmetov. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Šopa postavená na parc. č. 3701/2Jedná sa o prízemnú nepodpivničenú samostatnú stavbu danú do užívania v roku 1981.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 13,22 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú betónové, murivo je tehlové hr.15 cm. Strop je drevený, krov je pultový s krytinou z AZC vlnoviek. Omietky sú hladké, podlaha je betónová. Okno je jednoduché. Elektrická inštalácia je svetelná. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. Je bez pravidelnej údržby.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000098]

1 month ago

Nový Život
41.600 EUR

Dátum konania dražby: 26.09.2018 11:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261). Cena podľa znaleckého posudku: 41600.00,- EUR Najnižšie podanie: 41600.00,- EUR Minimálne prihodenie: 400.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR Prvá obhliadka: 10.09.2018 16:10; pred domom so súpisným číslom 362 časť Tonkovce, v obci Nový Život. Druhá obhliadka: 20.09.2018 16:10; pred domom so súpisným číslom 362 časť Tonkovce, v obci Nový Život. Predmet dražby: Nehnuteľnosti:  nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda obec: Nový Život, katastrálne územie: Malý Máger, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 772, a to konkrétne: dom so súpisným číslom 362 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 483/1 o výmere 353 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),  nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda obec: Nový Život, katastrálne územie: Malý Máger, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1162, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 483/1 o výmere 353 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“), Opis predmetu dražby: Rodinný dom je postavený na rovinatom teréne, na parcele, ktorá je prístupná z miestnej asfaltovej komunikácie. Na dome bola v rámci exteriéru vykonaná modernizácia - nový strešný plášť (plechová krytina) a obnova fasády (predpokladaná je vysprávka omietkou a náter). Dispozičné riešenie sa predpokladá:Dom pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemného podlažia.Zastavaná plocha  I. PP je 45,57 m2.I. NP tvorí: 4x izba, predsieň, hala, kuchyňa a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha I. NP je 119,29 m2. Popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 47/2008 Ing. Tomáša Kučeru:Rodinný dom je s prístavbou. Je prízemný čiastočne podpivničený. V suteréne je práčovňa, pôvodný sklad paliva, sklad potravín. Na prízemí sú 4 izby, kuchyňa, hala, kúpeľňa, WC, predsieň. Dom je murovaný, hr. obvodových múrov 45 cm, krov stanový, prístavba má rovnú strechu. Krytina na krove – eternit, na prístavbe asfaltové pásy. Podlaha obytných miestností – vlysky, ostatné miestnosti – keramické dlažby. Strecha je bez klampiarskych konštrukcií, fasáda je z hrubej omietky. Kúrenie - ústredné na plyn, elektrický bojler. Dom bol daný do užívania v roku 1967. V roku 2008 bola zrekonštruovaná kuchyňa, sociálne zariadenia, nové keramické podlahy, obklady, nová kuchynská linka. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Altánok na parc. CKN 483/1Altánok je drevenej konštrukcie so strechou a čiastočnou výplňou stien. Začiatok užívania je cca rok 2012. Zastavaná plocha je 9 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000099]

1 month ago

Košice - Šaca
32.600 EUR

Dátum konania dražby: 28.09.2018 11:30 Miesto dražby: salónik na 1. poschodí v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 32600.00,- EUR Najnižšie podanie: 32600.00,- EUR Minimálne prihodenie: 300.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000.00,- EUR Prvá obhliadka: 11.09.2018 08:00; pred bytovým domom Železiarenská 8,10,12 so súpisným číslom 476, vchod 8, na ul. Železiarenská 8 v Košiciach. Druhá obhliadka: 26.09.2018 08:00; pred bytovým domom Železiarenská 8,10,12 so súpisným číslom 476, vchod 8, na ul. Železiarenská 8 v Košiciach. Predmet dražby: Byt č. 6 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu Železiarenská 8,10,12 so súpisným číslom 476, vchod 8, na ul. Železiarenská 8 v Košiciach, (ďalej len „Dom“), postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 972 o výmere 234 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 973 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 974 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom na Pozemku o veľkosti 314/10000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1957, okres Košice II, obec Košice - Šaca, katastrálne územie Šaca. Opis predmetu dražby: Byt sa nachádza na prvom poschodí v obytnom dome súpisné číslo 476 na Železiarenskej ulici popisné číslo 8 v Košiciach. Obytný dom sa nachádza v mestskej časti Košice - Šaca. Obytný dom je súčasťou zástavby obytných domov na Železiarenskej ulici, do užívania bol daný v roku 1954. Dom je podpivničený - v podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Štyri nadzemné podlažia sú obytné. Dom je tehlový so sedlovou strechou pokrytý pálenou krytinou. Vchod je priemerne udržiavaný. Vchodová brána je vymenená. V obytnom dome sú vymenené okná na schodišti. Obytný dom je zateplený a napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.Dispozičné riešenie:Byt bol pôvodne dvojizbový, stavebnými úpravami bol prestavaný na trojizbový. V súčasnosti pozostáva z troch obytných  miestností, kuchynského kúta a príslušenstva.  Celková podlahová plocha bytu č. 6 je 54,21 m2, z toho výmera pivnice je 3,98 m2.   Technicko – konštrukčné riešenie:Okná sú plastové s predokennými žalúziami. V byte sú v obytných miestnostiach plávajúce podlahy. V kúpeľni s WC, chodbe a v kuchynskom kúte je keramická dlažba. Jadro je murované s keramickým obkladom stien. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút, umývadlo a WC. Batérie sú pákové. V kuchyni je nová kuchynská linka, drez je nerezový s odkvapkávačom, šporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky je keramický obklad steny. Dvere sú dyhované, zárubne sú obložkové. Ohrev pitnej vody je zabezpečený plynovým prietokovým ohrievačom umiestneným v kúpeľni. Byt je vykurovaný z mestských rozvodov tepla. Radiátory sú panelové s pomerovými meračmi tepla. Byt je napojený na verejný rozvod studenej vody a plynu.Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, plynu, okrem stúpacích vedení a uzavieracích ventilov najbližšie k nim), elektrický domový vrátnik, zvonček, poštová schránka, merače vody a radiátory.    Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000100]

1 month ago

Santovka
80.700 EUR

Dátum konania dražby: 25.09.2018 13:30 Miesto dražby: konferenčná miestnosť 1.poschodie v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 80700,- EUR Najnižšie podanie: 80700,- EUR Minimálne prihodenie: 1000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 10.09.2018 11:30; konferenčná miestnosť 1.poschodie v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra Druhá obhliadka: 20.09.2018 11:30; konferenčná miestnosť 1.poschodie v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 549, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 350 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 924/4 o výmere 1620 m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 350 na parc. č. 925, k. ú. SantovkaJedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, osadený do hlavného ťahu prechádzajúceho obcou, s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami a pultovou strechou v miernom sklone. Strecha bola vymenená po zásahu prírodného živlu – guľový blesk, ktorý okrem iného zničil kompletnú konštrukciu strechy. Novú krytinu strechy tvorí šindeľ na kompletnom podbití. Klampiarske konštrukcie sú nové, realizované v roku 2003. Vstup do domu je z bočnej strany cez vonkajšie predložené schodisko. Dom je prístupný priamo z miestnej komunikácie a chodníka. Pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 1971. Dispozičné riešenie:I. PP tvorí: chodba, schodisko, kuchyňa, práčovňa so skladom a kotolňa so skladom.Zastavaná plocha I. PP je 87,93 m2. I. NP tvoria: obytné miestnosti s príslušenstvom, t.j. predsieň, chodba, schodisko, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálňou a 3x izba.Zastavaná plocha I. NP je 99,66 m2. II. NP tvorí: chodba, 3x izba, kúpeľňa s WC, balkón a terasa.Zastavaná plocha II. NP je 89,73 m2. Balkón je o výmere cca 1,5 x 4 m a terasa je o výmere cca 9 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Suterén: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená bodovým plášťom – murivom z monolitického betónu. Stropy sú rovné, železobetónové monolitické. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy sú vyhotovené z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s istením. Vykurovanie je plynovým kotlom, teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Okná sú plastové, menené v roku 2007. V kuchyni v suteréne je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva so spotrebičmi – kuchynský smaltovaný drez s vodovodnou batériou, kombinovaný sporák s plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou. Suterén je prístupný z prízemia schodiskom.Vybavenie suterénu: 1x plynový kotol, 1x plynový sporák s elektrickou rúrou, 1x drez smaltovaný.  NP: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Podlažie je napojené na rozvod teplej a studenej vody cez pozinkované potrubie až po spotrebiče a kanalizáciu. V kúpeľni bola zrealizovaná modernizácia, v kuchyni je keramický obklad stien. Vonkajšie omietky stien sú so zateplením, povrchová úprava je na báze umelých vlákien. Okná prízemia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. V kúpeľmi sa nachádza samostatná sprcha s keramickým umývadlom a WC. Vo WC bude keramická misa so spodnou nádržkou na splachovanie. Všetky zariaďovacie predmety budú mať pákové vodovodné batérie. V kuchyni je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva bez spotrebičov. Celý rodinný dom je zastrešený pultovou strechou s krytinou tvorenou šindľom na kompletnom podbití. Všetky klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Celý rodinný dom je možnosť vykurovať plynovým kotlom na plyn umiestneným v suteréne a zásobníkom na prípravu TÚV v kúpeľni na poschodí.Vybavenie podlažia: po dokončení bude 1x umývadlo, 1x WC, 1x sprcha  NP: Poschodie je prístupné cez schodisko. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom  hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Podlahy obytných miestností sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba, na terase a balkóne je dlažba – terazzo. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú hladké plné drevené, osadené do kovových zárubní. Okná poschodia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Zásobník TÚV je umiestnený v kúpeľni.Vybavenie podlažia: 1x keramické umývadlo, 1x WC, 1x vaňa, 1x zásobník TÚV. Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä: Hospodárska stavba na parcele CKN 924/4 Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly, krov je pultový, krytina je pálená, obyčajná, jednodrážková. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí vápenná hrubá omietka, podlahy sú hrubé, betónové. Elektroinštalácia je svetelná na poistky. Stavba bola daná do užívania v roku 1971.Zastavaná plocha je 21 m2.  Podzemná pivnicaPodzemná pivnica bola daná do užívania v roku 1971. Pivnica má rozmery 3m x 2m x 2m.  Záhradné jazierko na parcele CKN 925Jazierko bolo dané do užívania v roku 2008.Zastavaná plocha je 25 m2.   Prístrešok na parcele CKN 924/4Prístrešok patrí do kategórie altánkov, je drevenej konštrukcie so strechou, do užívania bol daný v roku 1971.Zastavaná plocha je 19,04 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave poškodenom guľovým bleskom s neukončenou rekonštrukciou, udržiavanou záhradnou úpravou.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000097]

1 month ago

Liptovský Mikuláš
149.000 EUR

Dátum konania dražby: 27.09.2018 12:30 Miesto dražby: salónik Cabinet v hoteli Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 149000,- EUR Najnižšie podanie: 149000,- EUR Minimálne prihodenie: 300,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 44000,- EUR Prvá obhliadka: 06.09.2018 15:00; pred domom so súp. č. 516, na adrese Medze 22 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrášová. Druhá obhliadka: 20.09.2018 15:00; pred domom so súp. č. 516, na adrese Medze 22 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrášová. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovská Ondrašová, zapísané v evidencii Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4060, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 516 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 88/291 o výmere 400 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 88/277 o výmere 30 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 88/291 o výmere 400 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Opis predmetu dražby: Jedná sa o dom na rovinatom pozemku v intraviláne obce Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovská Ondrašová, v zastavanej časti v radovej zástavbe rodinných domov v tichej lokalite na ul. Medze č.22. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Rodinný dom je súčasťou radovej zástavby (dvojdomu) podpivničený.Začiatok užívania domu je rok 1993. Dispozičné riešenie:Dom je riešený ako jednopodlažný, s obytným podkrovím a s podpivničením pod celou zastavanou plochou domu. Hlavný vstup do 1.NP je z bočnej juhovýchodnej strany dvora cez predložené schody. Suterén pod celou zastavanou   plochou domu je vsadený 1 - 2 m pod úroveň okolitého terénu. V suteréne prístupnom cez vnútorné schodište a cez garáž sa nachádzajú tieto miestnosti: schodište, sklad, pracovňa,  plynová kotolňa s ohrevom TÚV, chodba a garáž s prístupom cez výsuvné segmentové garážové vráta.Zastavaná plocha suterénu je: 112,55 m2. V 1.NP prístupnom cez hlavný vstup z juhovýchodnej bočnej strany dvora cez predložené schody sa nachádzajú tieto miestnosti: predsieň, WC, kúpeľňa, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, 2 x loggia a schodište do podkrovia. Zastavaná plocha I. NP je: 112,55 m2. V podkroví sú umiestnené tieto miestnosti: schodište, chodba, 4 x izba, kúpeľňa s WC a 2 x loggia prístupná z prednej a zadnej izby s orientáciou do ulice a do zadnej časti dvora.Zastavaná plocha podkrovia je: 112,55 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Murivo suterénu je murované z pálených tehál hr. 40 cm,  murivo nadzemného podlažia a podkrovia je murované z pálených tehál hr. 30- 40 cm z vonkajšej strany so zateplením  hr. 6 cm s lepidlovou stierkou s armovacou mriežkou a finálnou úpravou z minerálnej omietky. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom a nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou zo štukovej  vápennocementovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády je z minerálnej omietky na zateplení. Sokel z troch strán domu, v priemernej výške 50 cm, je s povrchovou úpravou  z kamennej bridlice. Prívod vody do domu je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v suteréne je 220 a 380V s ističovým rozvádzačom, v 1.NP je ELI riešená rozvodmi 220 V, v podkroví je rozvod ELI 220 V.V 1.NP je umiestené samostatné WC s pisoárom, vybavené WC misou kombi. Steny WC sú obložené keramickými obkladmi do výšky 1,50 m a podlaha WC z keramickej dlažby.Kúpeľňa je umiestnená v 1.NP domu je vybavená sprchovacím kútom a umývadlom. Steny kúpeľne sú obložené  keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby.Druhá kúpeľňa je umiestnená v podkroví a je vybavená plastovou rohovou vaňou, umývadlom, WC je závesné s podomietkovým splachovačom zn. Geberit a samostatnou sprchou. Steny kúpeľne sú obložené keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. V suteréne domu je umiestnená práčovňa vybavená plechovou vaňou, WC kombi a dvomi automatickými práčkami s napojením na vodovod a kanalizáciu. Steny práčovne obložené keramickými obkladmi do výšky 1,50m a podlaha  práčovne je z keramickej dlažby. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné s kovovými rozvodmi, panelovými radiátormi v 1.NP plechovými a v podkroví panelovými hliníkovými. Zdrojom tepla je plynový stacionárny kotol umiestnený v kotolni v suteréne domu. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým plynovým ohrievačom TÚV (John vood), ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne domu.Strecha je sedlová, pokrytá krytinou z asfaltových šindľov na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné strechy a parapety sú z hliníkového plechu.Okná sú plastové Euro s izolačným dvojvrstvovým zasklením. Potery príslušenstva v suteréne, prízemí a poschodí domu sú betónové s finálnou úpravou z keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové.Interiérové dvere v suteréne domu sú hladké plné a zasklené, v 1.NP a v podkroví sú vnútorné dvere rámové, plné a zasklené. Vchodové dvere sú plastové Euro s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním.V 1.NP sa nachádza kuchyňa s kuchynskou linkou v modernom štýle na báze dreva - zrealizovaná na mieru, kuchynským  sporákom s plynovou varnou doskou zabudovanou do pracovnej dosky s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stojankovou kuchynskou batériou. Do kuchynskej zostavy je zabudovaná aj umývačka riadu.V kuchynskej zostave je samostatne zabudovaná el. rúra a mikrovlnná rúra. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Vedľa kuchyne je umiestnená jedáleň s voľným  otvoreným prechodom do obývacej izby.Schodište v dome je železobetónové zo suterénu do 1.NP s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Schodište z 1.NP do podkrovia je samonosné ľahké z tvrdého dreva bez podstupníc s vyhotovením nástupníc z tvrdého dreva.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: AltánokAltánok je umiestnený v zadnej časti dvora pri zadnej hranici pozemku, vybudovaný bol v roku 2005. Altánok je drevenej  konštrukcie s jednostranným debnením so sedlovou strechou, pokrytou asfaltovým šindľom.Zastavaná plocha je o výmere: 13,73 m2.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000096]

1 month ago

Bratislava - Rača
56.700 EUR

Dátum konania dražby: 26.09.2018 10:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 56700.00,- EUR Najnižšie podanie: 56700.00,- EUR Minimálne prihodenie: 500.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 10.09.2018 17:30; pred bytovým domom Dopravná 12, 14, 16, 18, 20 so súpisným číslom 2985, vchod: Dopravná 18, na Dopravnej ulici v Bratislave. Druhá obhliadka: 20.09.2018 17:30; pred bytovým domom Dopravná 12, 14, 16, 18, 20 so súpisným číslom 2985, vchod: Dopravná 18, na Dopravnej ulici v Bratislave. Predmet dražby: Byt č. 67 nachádzajúci sa na 4.p. bytového domu Dopravná 12, 14, 16, 18, 20 so súpisným číslom 2985, vchod: Dopravná 18, na Dopravnej ulici v Bratislave (ďalej len „Dom“), postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 4678/8 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4678/9 o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4678/10 o výmere 260 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4678/11 o výmere 260 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a č. 4678/12 o výmere 271 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3674/680025, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5245, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. Rača, katastrálne územie: Rača (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Byt číslo 67 nachádzajúci sa na 4.p. bytového domu Dopravná 12, 14, 16, 18, 20 so súpisným číslom 2985, katastrálne územie RačaBytový dom je prístupný hlavným vstupom z jednej strany po spevnenej komunikácii. V I. nadzemnom podlaží sú situované garáže, pivničné kobky, komunikačné priestory a spoločné zariadenia, v ďalších 7 nadzemných podlažiach sú byty. Jednotlivé podlažia domu sú prístupné schodiskom a výťahom. Bytový dom sa nachádza na okraji mestskej časti Rača, kde sa nachádzajú prevažne bytové domy, rodinné domy, prevádzkové objekty atď. Historické centrum Bratislavy je dostupné asi do 20 min. autom – 14 km juhozápadne. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1 - izbový byt číslo 67 tvorí 1 obytná miestnosť a príslušenstvo, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC. K bytu patrí aj pivničná kobka s drevenými latkovými dverami, ktorá je umiestnená mimo bytu na 1.NP bytového domu.Celková podlahová plocha bytu č. 67 vrátane príslušenstva je 34,22 m2 (bez plochy pivnice o výmere 2,63 m2).  Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá: Bytový domNosnú konštrukciu bytového domu tvorí montovaný celopanelový železobetónový systém, ktorého fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Základy sú železobetónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodový i strešný plášť je vytvorený zo železobetónových panelov, strecha je plochá s atikou a oplechovaním, krytina je z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú úplné, z pozinkovaného plechu na parapetoch s náterom. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schodisko je dvojramenné železobetónové s oceľovým zábradlím a povrchom z terazza. Podlahy v spoločných vstupných priestoroch a chodbách sú z liateho terazza. V celom dome v spoločných priestoroch sú vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere sú jednokrídlové plastové so zasklením a elektromagnetickým istením so zvončekmi. Omietky vnútorných stien sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky cca 120, resp. 150 cm. Vonkajšia omietka je na báze umelých vlákien. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, rozvody plynu a elektriny. Vykurovanie a ohrev TÚV je z diaľkového centrálneho zdroja. BytOkná v predmete dražby sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými hliníkovými žalúziami. Vstupné dvere do bytu sú nové bezpečnostné s viacbodovým uzamykaním. Úpravy vnútorných povrchov sú prevedené hladkou omietkou. Podlaha v kuchyni a predsieni je nová z keramickej dlažby, v ostatných priestoroch je pôvodná podlaha z PVC. Dvere v byte sú drevené plne otváravé, plné, resp. čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. Kuchynská linka je nová, na báze drevotriesky, vybavená nerezovým kuchynským drezom s pákovou batériou, samostatným plynovým sporákom a digestorom. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s batériou a keramické umývadlo. WC je keramické „combi“ so spodnou nádržkou. Vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja s oceľovými doskovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením v byte. Predmet dražby je napojený na domové rozvody pitnej vody, centrálne pripravovanej TÚV, kanalizačný odpad, rozvod elektrickej energie a zemného plynu. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000093]

1 month ago

Stará Lehota
45.100 EUR

Dátum konania dražby: 27.09.2018 09:45 Miesto dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 45100,- EUR Najnižšie podanie: 45100,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 06.09.2018 10:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 14 v obci Stará Lehota, okres Nové Mesto nad Váhom. Druhá obhliadka: 20.09.2018 10:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 14 v obci Stará Lehota, okres Nové Mesto nad Váhom. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Stará Lehota, katastrálne územie: Stará Lehota, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 225, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 14 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 658 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 658 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 659/1 o výmere 454 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 14, katastrálne územie Stará Lehota Predmet dražby je postavený na svahovitom pozemku a pozostáva z dvoch konštrukčne odlišných častí. Predmet dražby je jednopodlažná čiastočne podpivničená budova, ktorá je osadená na hornú úroveň okolitého svahovitého terénu. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu a vlastnú žumpu. Predmet dražby je umiestnený na severozápadnom okraji obce, je prístupný zo štátnej cesty 3. triedy na trase Stará Lehota – Nová Lehota obecnou komunikáciou spevnenou kamenivom. Okolitá zástavba pozostáva z riedkej uličnej zástavby starších priemerných rodinných domov a futbalového ihriska. Prostredie za rodinnými domami má prírodný charakter. Obec Stará Lehota sa nachádza mimo hlavných i vedľajších cestných ťahov, vo vzdialenosti cca 13 km sa nachádza diaľničný privádzač k diaľnici na trase Bratislava - Žilina. Hlavné miestnosti rodinného domu sú orientované na západ a juh. 1. Rodinný dom – murovaná časťMurovaná časť predmetu dražby je riešená ako jednopodlažná, čiastočne podpivničená budova so šikmou stanovou strechou s vikierom. Prvé nadzemné podlažie je osadené na hornú úroveň svahovitého terénu. Konštrukčný systém rodinného domu tvorí priečne murovaný dvojtrakt. Murovaná časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1960, v roku 1995 bola čiastočne rekonštruovaná a modernizovaná. Dispozičné riešenie murovanej časti rodinného domu: 1. PP: sklad prístupný z terénu.Zastavaná plocha 1.PP je 24,44 m2. 1. NP: chodba, dve izby, pracovňa a kuchyňa. V pracovni je stropný otvor s možnosťou výstupu do povalového priestoru.Zastavaná plocha 1. NP je 81 m2. Technicko - konštrukčné riešenie murovanej časti rodinného domu:Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z omietaného tehlového muriva priemernej výšky cca 100 cm. Nosné obvodové murivo domu je z plných pálených tehál skladobnej hrúbky 45 cm. Vnútorné nosné murivo 1.PP je z monolitického betónu, zatiaľ čo v 1.NP je vnútorné nosné murivo z plných pálených tehál skladobnej hrúbky 30 cm. Deliace konštrukcie na 1.NP sú z plných pálených tehál. Vnútorné omietky domu sú vápenné hladké. Stropy nad 1.PP sú monolitické a oceľobetónové. Stropy nad 1.NP sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov predmetu dražby je drevený stanový s vikierom. Krytinu strechy na krove tvorí falcovaný pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie tvoria úplné strechy, strešné žľaby a zvody z pozinkovaného plechu, parapety sú z oplastovaného plechu. Fasádne omietky domu sú brizolitové. Vstupné dvere na 1.PP sú drevené, rámové do tesárskej zárubne. Vnútorné dvere na 1.NP sú hladké fóliované a plastové skladacie, zárubne sú prevažne kovové. Okno na 1.PP je jednoduché kovové a rastrové. Okná na 1.NP sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými žalúziami. Podlahu na 1.PP tvorí ubitá hlina. Podlahy na 1.NP sú vytvorené podľa druhu priestoru palubovky - povlaky z PVC a textilný povlak na OSB doskách. Ústredné vykurovanie je teplovodné, vyhrievacie telesá sú panelové oceľové radiátory. Nachádza sa tu svetelná i motorická elektroinštalácia v medenom vyhotovení. V kuchyni je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody vedený z pozinkovaného potrubia. Nachádza sa tu kanalizačná stúpačka a ležatý rozvod z plastového potrubia. Zdroj teplej úžitkovej vody je závesný elektrický zásobníkový ohrievač typu Ariston v prístavbe. Zdroj vykurovania tvorí liatinový kotol typu Viadrus. Vybavenie kuchyne je mierne nadpriemerné typové - kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky cca 2,10 m, elektrický sporák, odsávač pár, nerezové drezové umývadlo s odkvapávačom a páková vodovodná batéria. V kuchyni pozdĺž kuchynskej linky sú mierne nadpriemerné vnútorné keramické obklady s motívmi. V kuchyni za kotlom ÚK sa nachádza priemerný belninový keramický obklad. 2. Rodinný dom – drevená časťDrevená časť je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená budova so šikmou sedlovou strechou. Konštrukčný systém stavby tvorí pozdĺžny jednotrakt. Drevená časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1995. Dispozičné riešenie drevenej časti rodinného domu: 1. NP: závetrie, zádverie a kúpeľne s WC. Zo zádveria je voľný prechod do chodby murovanej časti.Zastavaná plocha 1.NP je 22 m2. Technicko - konštrukčné riešenie drevenej časti rodinného domu:Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu priemernej výšky do 50 cm. Nosné obvodové steny sú sendvičové, skladobnej hrúbky cca 20 cm – drevená rámová konštrukcia so zateplením z minerálnej vlny, obojstranný obklad z materiálov na báze dreva. Deliaca konštrukcia je sendvičová, skladobnej hrúbky do 10 cm. Stropy vo forme podhľadu sú z materiálov na báze dreva, na podhľade je tepelná izolácia. Krov je drevený pultový. Krytinu strechy na krove tvorí tvarovaný hliníkový plech. Klampiarske konštrukcie tvoria strešné nárožia, strešný žľab, strešné zvody a okenné parapety z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov sú nátery, časť vonkajších úprav je z asfaltovaného šindľa. Vstupné dvere sú drevené rámové zasklené, vnútorné dvere sú zasa drevené rámové do obložkovej zárubne. Okná v dome sú drevené, zasklené dvojsklom. Podlaha závetria je vytvorená z cementového poteru, vo vnútorných priestoroch sú mierne nadpriemerné keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné, vyhrievacie telesá sú panelové oceľové radiátory. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia v medenom vyhotovení. V kúpeľni je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody vedený z pozinkovaného potrubia. Nachádzajú sa tu dve kanalizačné stúpačky a ležatý rozvod z plastového potrubia. Zdroj teplej úžitkovej vody zabezpečuje závesný elektrický zásobníkový ohrievač typu Ariston. Zdroj vykurovania sa nachádza v murovanej časti. Vnútorné vybavenie tvorí oceľová smaltovaná vaňa na podmurovke a keramické umývadlo so skrinkou. Vodovodné batérie sú pákové. V kúpeľni sa nachádza splachovacia záchodová misa typu „combi“. Na všetkých stenách kúpeľne do výšky 170 cm a na čele vane sú mierne nadpriemerné vnútorné keramické obklady. V zádverí sa nachádza elektrický rozvádzač s automatickým istením. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Hospodárska budovaHospodárska budova je postavená na severnom okraji pozemku parc. č. 658. Ide o jednoduchú stavbu riešenú ako jednopodlažná nepodpivničená budova so šikmou pultovou strechou. Konštrukčný systém tvoria priečne drevené rámy. Dispozične stavba pozostáva z dvoch skladov. K juhovýchodnému nárožiu je pristavaný otvorený prístrešok so šikmou pultovou strechou. Podlaha hospodárskej budovy je osadená na hornú úroveň okolitého svahovitého terénu. Základy pätky sú z monolitického betónu. Nosný systém tvoria priečne rámy z drevených hranolov. Vonkajšie obitie rámov je zabezpečené doskami. Krytinu strechy tvoria azbestocementové šablóny na drevených latách. Dvere sú drevené stolárske. Podlaha je z časti monolitická betónová, z časti ubitá hlina. Prístavbu hospodárskej budovy tvoria rámy z drevených hranolov, krytina strechy je z hliníkového plechu na drevených latách. Podlaha je monolitická betónová. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 1962, prístavba v roku 1995.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 27,91 m2 (zastavaná plocha pôvodnej časti hospodárskej budovy je 20,80 m2 a zastavaná plocha prístavby je 7,11 m2). Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000094]

1 month ago

Bystrička
117.000 EUR

Dátum konania dražby: 27.09.2018 11:45 Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 117000.00,- EUR Najnižšie podanie: 117000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 06.09.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin. Druhá obhliadka: 20.09.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Martin, obec: Bystrička, katastrálne územie: Bystrička, zapísané v evidencii Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1139, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 455 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 674/6 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 455 postavený na pozemku parc. č. 674/14, katastrálne územie Bystrička Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím so sedlovou strechou. Nachádza sa v zastavanom území obce, v mierne južnom svahu. Prístup k domu je zabezpečený z miestnej spevnenej komunikácie. Dom bol daný do užívania v roku 1997. Obec Bystrička je vzdialená od okresného mesta Martin cca 4 km. Nachádza sa tu základná občianska vybavenosť. Dispozičné riešenie sa predpokladá: 1. PP: sklad, špajza, 2 kotolne, chodba, 3 izby a lodžia.Zastavaná plocha 1.PP je 156,11 m2. 1. NP: zádverie, garáž, kúpeľňa, WC, kuchyňa s obývačkou a 2 izby.Zastavaná plocha 1. NP je 156,11 m2. Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:Osadenie predmetu dražby do terénu je v priemernej hĺbke do 2 m, so zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové s izoláciou, obvodové steny sú murované o hr. do 40 cm. Stropy domu sú železobetónové, s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú omietnuté brizolitom v nadzemnom podlaží, fasáda podzemného podlažia je obložená obkladom z betónových tvárnic. Dvere sú drevené rámové plné alebo zasklené, okná sú dvojité a drevené. Schody sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná a v 1. NP aj motorická, s poistkovými automatmi. Nachádzajú sa tu keramické steny v kuchyni, kúpeľni a pri vani. Kanalizácia vedie do žumpy z kuchyne, kúpeľne a splachovacieho WC. Podlahy obytných miestností sú z gumy a korku, v ostatných miestnostiach sú podlahy z gumy a v garáži z cementového poteru. Vykurovanie v dome je ústredné, zabezpečené plynovým kotlom kombinovaným s ohrevom TÚV alebo kotlom na tuhé palivo. Radiátory sú oceľové, je tu rozvod teplej a studenej vody. Vybavenie domu tvorí splachovacie WC s keramickým umývadlom, v kúpeľni je keramické umývadlo, vaňa s keramickým obkladom a pákové batérie. V dome je rozvod svietiplynu. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000095]

1 month ago

Lok
18.600 EUR

Dátum konania dražby: 25.09.2018 10:45 Miesto dražby: konferenčná miestnosť na 1. poschodí Hotela Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 18600,- EUR Najnižšie podanie: 18600,- EUR Minimálne prihodenie: 300,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000,- EUR Prvá obhliadka: 10.09.2018 10:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 356, vchod: 45, na ulici Kalnická 45 v obci Lok. Druhá obhliadka: 20.09.2018 10:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 356, vchod: 45, na ulici Kalnická 45 v obci Lok. Predmet dražby: Byt č. 3 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 356, vchod: 45, na ulici Kalnická v obci Lok (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 719/5 o výmere 726 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7780/141844, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 917, okres: Levice, obec: Lok, katastrálne územie: Lok (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Byt číslo 3 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 356, katastrálne územie LokBytový trojpodlažný dom bol daný do užívania v roku 1988. 1. nadzemné podlažie je neobytné, zatiaľ čo 2. a 3. nadzemné podlažie je obytné. Bytový dom má lodžie a pivničné kobky. V spoločných zariadeniach domu je mimo pivničných kobiek priestor pre práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bicykle a kočíky. Nenachádza sa tu výťah. Vo vchode je 5 bytových jednotiek. Dispozičné riešenie sa predpokladá:3 - izbový byt číslo 3 pozostáva z 3 obytných miestností, kuchyne, chodby, kúpeľne, WC a lodžie.Celková podlahová plocha bytu č. 3 vrátane príslušenstva je 77,80 m2 (bez plochy lodžie o výmere 3,96 m2).  Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá: Bytový domZáklady domu sú betónové s vodorovnou izoláciou. Podlahy v 1.NP sú betónové, bez ďalších povrchových úprav. Na vstupnej chodbe je podlaha z keramických dlažieb rozmerov 100 mm x 100 mm. Priečky sú tehlové hrúbky 100 mm a 300 mm. Zárubne v priečkach sú oceľové a dvere sú bez zasklenia, plné a drevené. Okná sú drevené zdvojené na 1. NP a na jednotlivých schodištiach. Strop nad 1. NP je zo stropných prefabrikovaných panelov. Samotná budova je na 1.NP postavená z tehlového muriva hrúbky 450 mm. Pozdĺžne a nosné steny sú z tehál hrúbky 450 mm. Priečky sú tehlové o hrúbke 100 mm a 150 mm. Schodiskové ramená sú drevené, na oceľovej konštrukcii, pokryté podlahovinou s PVC. Podesty a medzipodesty sú obložené podlahovinou z PVC. Schodiskové ramená sú zabezpečené oceľovým zábradlím s drevenou výplňou do výšky 1000 mm. Na schodisku je olejový náter do výšky 1000 mm. Strešný plášť je vytvorený na sedlovom krove z ťažnej betónovej pálenej krytiny. Klampiarske prvky – žľaby a zvody sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo obytného 2. a 3. NP je riešené z obvodových dierovaných drevených panelov z vonkajšej a vnútornej strany, vyplnené tepelnou izoláciou hrúbky 50 mm a 120 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené trámové stropy s rovným podhľadom. Preklady sú drevené. Na bytovom dome je namontovaný bleskozvod. Vchodové dvere sú drevené so sklenenou výplňou z priestoru kotolne z južnej strany a zo strany vchodu do schodiska sú oceľovo – hliníkové so sklenenou výplňou. Vonkajšia fasáda je vytvorená z oškrabaného brizolitu na 1. NP a na 2. a 3. NP je fasáda na báze umelých hmôt. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Ústredné kúrenie je riešené dvomi plynovými kotlami na zemný plyn zn. Modratem, vrátane prípravy TÚV cez stojatý obojživelník. Kotol na zemný plyn je umiestnený v 1. NP v kotolni. Pivničná kobka má murované steny a drevené dvere osadené v oceľovej zárubni. Rozvod vodoinštalácie je z pozinkovaných rúrok, ústredné kúrenie a zemný plyn je riešené z oceľových rúrok a kanalizácia je riešená z plastových rúrok s PVC. Elektroinštalácia v 2. NP je na 220 V. Ústredné kúrenie na 2. NP je teplovodné z panelových doskových radiátorov. BytByt bol rekonštruovaný najmä v roku 2008. Okná sú drevené zdvojené. V oknách sú medziokenné plastové žalúzie. Na oknách sú vonkajšie parapetné plechy z pozinkovaného plechu. Z vnútornej strany okien sú drevené parapetné dosky. Podlahy v izbách a na chodbe sú novšie, plávajúce a laminátové. Nové keramické dlažby sú na podlahe v kúpeľni. Vo WC a v kuchyni je novšie PVC. Na podlahe v lodžii je pôvodná keramická dlažba. Drevené steny sú natreté latexovými nátermi. Kúrenie v kúpeľni je zabezpečené oceľovým rebrovým radiátorom. V kúpeľni je oceľová vaňa a keramické umývadlo s nerezovými pákovými batériami. Keramický obklad v kúpeľni je do výšky stropnej konštrukcie. Vo WC je keramický záchod s keramickou dlažbou. Keramický obklad vo WC nie je vyhotovený. V kuchyni je nerezový drez v kuchynskej rohovej linke vyhotovenej na báze dreva dĺžky 3200 mm s nerezovou pákovou batériou. Elektrická keramická platňa a umývačka riadu je zn. Whirpool. Elektrická multifunkčná rúra je zn. Gorenje. Digestor sa nachádza nad keramickou elektrickou platňou a je zn. Mora. Stena medzi hornou a dolnou časťou kuchynskej linky je obložená keramickým obkladom. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-18-000092]

1 month ago

Oslany
352.500 EUR

Cena podľa znaleckého posudku: 470000,- EUR Najnižšie podanie: 352500,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 30000,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Oslany, katastrálne územie: Osľany, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2498, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 65 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 165/3 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, bazén a šport. objekt so súpisným číslom 65 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 165/2 o výmere 371 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, záhradný dom so súpisným číslom 65 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 165/6 o výmere 85 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, prístrešok bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 165/5 o výmere 63 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 165/1 o výmere 1685 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 165/2 o výmere 371 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 165/3 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 165/5 o výmere 63 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 165/6 o výmere 85 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom súpisné číslo 65, katastrálne územie Osľany Ide o samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným podlažím a dvoma nadzemnými podlažiami. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1986 a v rokoch 2001 až 2004 boli na dome vykonané stavebné úpravy, a to nadstavby a prístavby pôvodného rodinného domu. Dispozičné riešenie:I. podzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, technická miestnosť (kotolňa) a sklad.Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 30,6 m2.I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, kuchyňa, obývacia izba s krbom, šatník, práčovňa, kúpeľňa, WC a sklad.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 233,76 m2.II. nadzemné podlažie tvorí: chodba, schodisko, kúpeľňe, WC, pracovňa, obývacia izba a izby.Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 306,51 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú z monolitického betónu; v 1. NP sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; v 2. NP sú montované z prefabrikovaných betónových dielcov. Deliace konštrukcie v 1. NP a 2. NP sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú v 1. PP a 1. NP betónové monolitické s rovným podhľadom a v 2. NP sú drevené trámové s rovným podhľadom. Schodisko v 1. PP a 1. NP je liate s keramickou dlažbou. Strecha, krovy, sú v 2. NP väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove v 2. NP sú lepenkové, lepenkový šindel; klampiarske konštrukcie strechy v 2. NP sú z pozinkovaného plechu, strechy sú úplné (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky v 1. NP, v 2. NP je škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné omietky, v 1. PP sú vápenné štukové; v 1. NP a 2. NP sú striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady v 1. NP a 2. NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; v 1. NP sú v prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; v 1. NP a 2. NP je obklad vane; v 1. NP je obklad samostatnej sprchy; v 1. NP a 2. NP vo WC je obklad min. do výšky 1 m; v 1. NP v kuchyni je obklad min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov, dvere, v 1. NP a 2. NP sú rámové s výplňou; okná v 1. NP a 2. NP sú plastové s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety sú v 1. NP a 2. NP plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria v 1. NP a 2. NP veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností v 1. PP, 1. NP a 2. NP sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň v 1. NP a 2. NP tvorí elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou; v 1. NP je plynový sporák s elektrickou rúrou; v 1. NP je plynový sporák; v 1. NP a 2. NP je umývačka riadu (zabudovaná); v 1. NP a 2. NP je chladnička, mraznička (zabudovaná); v 1. NP a 2. NP je odsávač pár; v 1. NP a 2. NP je drezové umývadlo nerezové; v 1. NP a 2. NP je kuchynská linka z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľní v 1. NP a 2. NP tvorí oceľová smaltovaná vaňa; v 1. NP a 2. NP je plastová rohová vaňa; v 1. NP a 2. NP je umývadlo; v 1. NP a 2. NP je bidet; v 1. NP a 2. NP je samostatná sprcha; v 1. NP a 2. NP sú pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou; v 1. NP a 2. NP sú pákové nerezové; v 1. NP a 2. NP je splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene; v 1. NP je splachovací záchod s umývadlom. V 1. NP je kozub s uzatvoreným ohniskom; v 1. NP je kozub s vyhrievacou vložkou. V 1. NP a 2. NP je podlahové teplovodné ústredné vykurovanie; v 1. PP je kotol ústredného vykurovania, aj prevedenia turbo (Buderus); v 2. NP sú lokálne elektrické konvertory. Vnútorné rozvody vody v 1. PP, 1. NP a 2. NP sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody v 1. PP zabezpečuje zásobníkový plynový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie v 1. NP a 2. NP tvorí plastové potrubie. V 1. PP a 1. NP je svetelná, motorická elektroinštalácia (bez rozvádzačov); v 2. NP je svetelná. V 2. NP je bleskozvod. V 1. NP je elektrický rozvádzač s automatickým istením. V 1. PP a 1. NP je rozvod zemného plynu. Záhradný dom súpisné číslo 65, katastrálne územie Osľany Ide o samostatne stojaci záhradný dom s jedným nadzemným podlažím daný do užívania v roku 2006. Dispozičné riešenie:I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, kuchyňa spojená so spoločenskou miestnosťou s krbom, chodba, technická miestnosť, kúpeľňa, WC a sklad.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 84,97 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou bez podzemného podlažia. Zvislé nosné konštrukcie sú montované z prefabrikovaných dielcov na báze dreva. Deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky) Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha, krovy, sú pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove sú plechové z medi; klampiarske konštrukcie strechy sú z medeného plechu, strechy sú úplné (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov, fasádne omietky, sú škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné omietky sú sadrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; v prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; vo WC min. do výšky 1 m; v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov, dvere, sú rámové s výplňou; okná sú jednoduché alebo drevohliníkové; okenné žalúzie sú kovové; okenice a vonkajšie rolety sú hliníkové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvorí keramická dlažba; dlažby a podlahy ost. miestností sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň tvorí elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, umývačka riadu (zabudovaná), odsávač pár, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľní tvorí umývadlo, umývadlo na nohy, samostatná sprcha, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou, pákové nerezové batérie, splachovací záchod bez umývadla. Ostatné vybavenie tvorí kozub s otvoreným ohniskom a kozub s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie je ústredné podlahové teplovodné; lokálne vykurovanie tvoria elektrické konvertory. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody zabezpečuje plynový zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí svetelná, motorická elektroinštalácia ( bez rozvádzačov), bleskozvod, elektrický rozvádzač s automatickým istením. Bazén a športový objekt súpisné číslo 65, katastrálne územie Osľany Jedná sa o časť rodinného domu, ktorá tvorí prístavbu k rodinnému domu, ktorá bola daná do užívania v roku 2004. Dispozičné riešenie:I. nadzemné podlažie tvorí: bazén so zázemím, miestnosť pre stolný tenis, hygienické zariadenia, kotolňa, sprchy, skladové priestory a multifunkčný kurt (squash, basketbal a iné športy).Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 378,75 m2. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Prístrešok na autáPrístrešok je situovaný južne vedľa rodinného domu a bol daný do užívania v roku 2004.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 57,14 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living
Next page