Rodina LIVINGAdvertiser's offer (77): For sale » All categories » All localities

[ID:RE0004163-19-000009]

2 weeks ago

Veľký Lapáš
115.000 EUR

Dátum konania dražby: 04.03.2019 15:00 Miesto dražby: salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 115000.00,- EUR Najnižšie podanie: 115000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 30000.00,- EUR Prvá obhliadka: 15.02.2019 11:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 453 v obci Veľký Lapáš. Druhá obhliadka: 27.02.2019 11:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 453 v obci Veľký Lapáš. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľký Lapáš, katastrálne územie: Veľký Lapáš, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1485, a to konkrétne: dom so súpisným číslom 453 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 119/8 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 119/17 o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom so súpisným číslom 454 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 118/2 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 117/1 o výmere 141 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 117/2 o výmere 33 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 117/3 o výmere 64 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 117/4 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 117/5 o výmere 13 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 117/6 o výmere 21 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 118/1 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 118/2 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/7 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/8 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/11 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/16 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/17 o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 330/1 o výmere 100 m2, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok parcely registra „C“ č. 330/5 o výmere 141 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 330/9 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 453/6 o výmere 663 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok parcely registra „C“ č. 453/32 o výmere 649 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 454, k.ú. Veľký LapášIde o ľavú časť stavby jednopodlažného dvojdomu situovanú na pozemkovej parcele č. 118/2, ktorá začala byť užívaná v roku 1964. V roku 1997 dol do domu inštalovaný zemný plyn s plynovými kachľami. V rokoch 2003 až 2012 bol dom rekonštruovaný (krov, strešná krytina, klampiarske konštrukcie, inštalácie, podlahy, zateplenie, vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov stien, vnútorné vybavenie – kúpeľňa, WC, kuchyňa). Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná veranda, jedna izba, kuchyňa a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 76,53 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Obvodová konštrukcia je tehlová hr. 40 až 50 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú na báze umelých omietok na zateplení polystyrénom. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú rámové, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy sú doskové a betónové s poterom a keramické dlažby. Rozvod vody je z plastového potrubia studenej a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Kanalizácia z PVC rúr je vedená do žumpy. Zdrojom vykurovania sú plynové kachle. V kuchyni je linka na báze dreva a smaltované umývadlo. V kúpeľni je sprchový kút a umývadlo, batérie sú páková so sprchou, páková a obyčajná. Keramický obklad je v kuchyni a kúpeľni. Rozvádzač je s ističmi. 2. Rodinný dom súpisné číslo 453, k.ú. Veľký LapášIde o pravú časť stavby jednopodlažného dvojdomu situovanú na pozemkovej parcele č. 118/2, ktorá začala byť užívaná v roku 1964. V roku 1997 dol do domu inštalovaný zemný plyn s plynovými kachľami. V rokoch 2003 až 2012 bol dom rekonštruovaný (krov, strešná krytina, klampiarske konštrukcie, inštalácie, podlahy, vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov, vnútorné vybavenie – kúpeľňa, WC, kuchyňa, okná). Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: vstupné zádverie, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a dve komory.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 130,73 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Obvodová konštrukcia je tehlová hr. 40 až 50 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú na báze umelých omietok na zateplení polystyrénom. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú rámové, okná sú plastové. Podlahy sú doskové a betónové s poterom a keramické dlažby. Rozvod vody je z plastového potrubia studenej a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná. Kanalizácia z PVC rúr je vedená do žumpy. Zdrojom vykurovania sú plynové kachle. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody a prietokový plynový ohrievač. V kuchyni je linka na báze dreva a nerezový drez a plynový sporák. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie sú páková so sprchou a 2 pákové. Keramický obklad je v kuchyni, kúpeľni a ako obklad vane. Rozvádzač je s ističmi. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000010]

2 weeks ago

Zlaté Klasy
43.400 EUR

Dátum konania dražby: 04.03.2019 10:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 43400.00,- EUR Najnižšie podanie: 43400.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR Prvá obhliadka: 15.02.2019 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 274, na ulici Horná 274/28, v obci Zlaté Klasy, katastrálne územie Rastice. Druhá obhliadka: 27.02.2019 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 274, na ulici Horná 274/28, v obci Zlaté Klasy, katastrálne územie Rastice. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Zlaté Klasy, katastrálne územie: Rastice, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1208, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 274 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 113/1 o výmere 419 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedľajšia budova so súpisným číslom 996 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 113/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 113/1 o výmere 419 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 113/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 274, katastrálne územie RasticePredmet dražby sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Občianska vybavenosť obce je dostupná do cca 15 minút pešo ‐ pošta, rímskokatolícky kostol, základne obchody a služby, pobočky bánk, zdravotné stredisko. Okresné mesto Dunajská Streda je vzdialené asi 24 km juhovýchodne, historické centrum Bratislavy asi 33 km západne. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1967. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1.PP: skladové priestory a plynová kotolňa.Zastavaná plocha 1.PP je 54,91 m2. 1.NP: zádverie, hala, kuchyňa, tri izby, kúpeľňa a WC.Zastavaná plocha 1.NP je 107,91 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy 1.NP sú betónové, ide o dom s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie 1.PP pozostávajú z monolitického betónu, 1.NP je murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie v 1.PP a 1.NP sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie ‐ stropy 1.PP a 1.NP sú s rovným podhľadom, betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko 1.PP a 1.NP tvorí liate terazzo, betónová a keramická dlažba. Strecha ‐ krovy sú väznicové valbové a stanové. Krytiny strechy sú pálené, betónové, škridlové, obyčajné a jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy 1.NP pozostávajú z pozinkovaného plechu - žľaby, zvody a záveterné lišty. Fasádne omietky pozostávajú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok, obklady fasád v 1.PP tvoria keramické obklady, resp. obklady drevom. Vnútorné omietky v 1.NP sú vápenné štukové, stierkové, hladené plsťou. Vnútorné obklady v 1.NP sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky, vo WC min. do výšky 1 m, v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Dvere v 1.PP sú hladké, plné alebo zasklené, v 1.NP sú plné alebo zasklené, dýhované. Okná v dome sú plastové s izolačným dvojsklom a vnútornými plastovými žalúziami. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria v 1.NP parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené laminátové), dlažby a podlahy ostatných miestností sú v 1.PP z cementového poteru, tehlovej dlažby a v  1.NP sú keramické dlažby. V kuchyni je sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), drezové umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou a v dome sa nachádza aj splachovací záchod bez umývadla. V dome je ústredné vykurovanie a radiátory. V 1.PP je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zabezpečený zásobníkovým ohrievačom. Vnútorné rozvody kanalizácie sú zabezpečené plastovým a azbestocementovým potrubím. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je v 1.PP svetelná, motorická, v 1.NP svetelná s elektrickým rozvádzačom. Vnútorné rozvody plynu sú zabezpečené rozvodom svietiplynu alebo zemného plynu. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Stavba súpisné číslo 996, postavená na parcele č. 113/2Stavba pozostáva dispozične z troch skladovacích miestností. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia – poistky. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky a cementový poter. Okná sú jednoduché drevené alebo oceľové. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Stavba bola daná do užívania v roku 1970.Zastavaná plocha stavby je 44,56 m2.  2. Altánok postavený na parcele č. 113/1Altánok tvorí drevená konštrukcia, má sedlový krov s krytinou z vlnitého plechu a nachádza sa tu betónová podlaha. Altánok bol daný do užívania v roku 2012.Zastavaná plocha altánku je 8,75 m2. 3. Spevnená plocha na parcele č. 113/1Ide o betónovú dlažbu pravdepodobne kladenú na podkladaný betón. Spevnená plocha bola daná do užívania v roku 2012.Zastavaná plocha spevnenej plochy je 68 m2.  Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000008]

2 weeks ago

Riečka
177.000 EUR

Dátum konania dražby: 06.03.2019 17:30 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 177000.00,- EUR Najnižšie podanie: 177000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 11.02.2019 10:00; pred penziónom Hastrman, na ulici Hlavná 85, v obci Riečka, okres Banská Bystrica. Druhá obhliadka: 04.03.2019 10:00; pred penziónom Hastrman, na ulici Hlavná 85, v obci Riečka, okres Banská Bystrica. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Riečka, katastrálne územie: Riečka, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 472, a to konkrétne: rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 646/3 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 646/1 o výmere 775 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok parcely registra „C“ č. 646/3 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rozostavaná stavba bez súpisného čísla, kat. územie RiečkaPredmetom dražby je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Stavba je na liste vlastníctva zapísaná ako rozostavaná, zatiaľ nebola skolaudovaná aj napriek tomu, že je obývaná, stavebné povolenie bolo vydané v roku 2003. Predmet dražby sa nachádza v obci Riečka, okres Banská Bystrica, v okrajovej obytnej časti obce. Obec leží v prírodnom horskom prostredí, má 804 obyvateľov (údaj k 31.12.2017), je vzdialená cca 5 km od krajského mesta Banská Bystrica. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba. Z inžinierskych sietí je dom napojený na elektrickú energiu a vodovod z verejných sietí, kanalizáciu do vlastnej ČOV, prípojku zemného plynu nemá. Dom je prístupný po cestnej komunikácii, v mieste je základná občianska vybavenosť, t.j. obchody so základným spotrebným tovarom a základné služby, prímestská hromadná doprava je autobusová. Dispozičné riešenie:1.PP: pivničné priestory.Zastavaná plocha 1.PP je 124,25 m2. 1.NP: vstupná chodba so schodiskom, jedna obytná miestnosť priestorovo spojená s kuchyňou, kúpeľňa s WC, komora a garáž.Zastavaná plocha 1.NP je 124,25 m2. Podkrovie: chodba, štyri izby a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha podkrovia je 124,25 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie suterénu sú železobetónové monolitické, nadzemné podlažia sú murované tehlové v hrúbke 40 - 50 cm. Sú dodatočne zateplené kontaktným systémom. Deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú nad suterénom a prízemím železobetónové monolitické, nad podkrovím drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina je z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú z vápennocementových hladkých omietok, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v kúpeľni sú keramické obklady. Okná sú plastové, vnútorné dvere sú drevené dyhované, garážové vráta sú plastové výklopné. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe, kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Schodisko do podkrovia je s nástupnicami a podstupnicami z tvrdého dreva. Dom má ústredné vykurovanie, v prízemí podlahové, v podkroví s oceľovými panelovými radiátormi, v súčasnom období nefunkčné, nie je osadený plánovaný elektrický kotol ÚK. Dom je vykurovaný krbom s teplovodnou vložkou. Na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej ČOV a potom do miestneho potoka, prípojku zemného plynu dom nemá.V suteréne sa nachádzajú len nevyužívané pivničné priestory bez zariaďovacích predmetov, prístup do suterénu je len provizórnymi schodami cez montážnu jamu v garáži domu. Na prízemí v kuchyni je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 6,70 m s nerezovým dvojdrezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou a s digestorom, za linkou sú keramické obklady stien. Na prízemí v kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien. V komore je umiestnený elektrický bojler, v obývacej izbe je krb. V podkroví v kúpeľni je rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC a nerezové pákové batérie, steny sú s keramickými obkladmi. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Prístrešok pri dome postavený na parcele č. 646/1Prístrešok je pristavaný k bočnej strane domu. Bol daný do užívania v roku 2010.Zastavaná plocha prístrešku je 27,38 m2.  2. Murovaný altánok postavený na parcele č. 646/1Murovaný altánok bol postavený v roku 2014 v okrajovej časti záhrady.Zastavaná plocha murovaného altánku je 29,7 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000006]

2 weeks ago

Drietoma
335.000 EUR

Dátum konania dražby: 06.03.2019 10:00 Miesto dražby: salón VIP I. na 4. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 335000.00,- EUR Najnižšie podanie: 335000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 50000.00,- EUR Prvá obhliadka: 14.02.2019 12:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 496 v obci Drietoma. Druhá obhliadka: 28.02.2019 12:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 496 v obci Drietoma. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trenčín, obec: Drietoma, katastrálne územie: Drietoma, zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3581, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 496 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 902/2 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom so súpisným číslom 731 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 901/2 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 880/1 o výmere 1261 m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parc. reg. „C“ č. 901/1 o výmere 518 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. reg. „C“ č. 901/2 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 902/1 o výmere 757 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. reg. „C“ č. 902/2 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 929/5 o výmere 106 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. reg. „C“ č. 929/7 o výmere 1245 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 496, k.ú. DrietomaJe postavený na rovinatom teréne a je riešený ako jednopodlažná nepodpivničená stavba s podkrovím, s možnosťou vybudovania 2. podkrovného podlažia. Súčasťou domu je jednopodlažná prístavba na západnej strane. Rodinný dom má členité priestorové riešenie. Dve strechy hlavnej časti rodinného domu sú šikmé sedlové vyložené, na voľných koncoch štítov sú ukončené polvalbami. Strecha prístavby je šikmá pultová, strešná rovina je štyrikrát zalomená. Konštrukčný systém hlavnej časti stavby je zmiešaný, pozostáva z pozdĺžneho dvojtraktu a priečneho jednotraktu. Do užívania bol daný  roku 2001. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kotolňa, hala so schodiskom do podkrovia, kúpeľňa, kuchyňa s jedálňou, izba, zimná záhrada s bazénom a sprchovým kútom, sauna a sklad.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 229,15 m2.1. podkrovné podlažie tvorí: hala so schodiskovým priestorom, dve izby, izba so šatníkom, kúpeľňa a WC.Zastavaná plocha 1. podkrovného podlažia je 152,09 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné murivo je z plynosilikátových tvárnic HEBEL, obvodové murivo je skladobnej hrúbky 40 cm. Deliace konštrukcie sú z plynosilikátových priečkoviek. Stropy nad 1. nadzemným podlažím hlavnej časti tvorí monolitický betón. Ostatné stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krovy hlavnej časti sú väznicové sedlové s nerovnakou výškou hrebeňov. Krov nad západnou prístavbou je drevený pultový štyrikrát zalomený. Krytina strechy na krovoch hlavnej časti je ťažká betónová BRAMAC. Krytina na krove západnej prístavby je asfaltovaný šindeľ. Vnútorné omietky na 1. nadzemnom podlaží sú štukové štruktúrované, vyhotovené v roku 2013, na podkrovnom podlaží sú vápenné hladké, na stropoch je znížený podhľad zo sadrokartónu so zabudovaným osvetlením. Úprava sadrokartónu je štruktúrovanou tapetou. Klampiarske konštrukcie sú strešné prieniky, žľaby, zvody z medného plechu. Klampiarske konštrukcie parapetov sú z prírodného kameňa. Fasádne omietky sú štruktúrované na báze umelých hmôt. Obklad vstupnej fasády a západnej prístavby tvorí remienkový obklad z kameňa. Samonosné schody na podkrovné podlažie sú z tvrdého dreva. Dvere sú plné a zasklené z tvrdého dreva, vrátane obložiek. Okná sú drevené z europrofilov (drevina meranti) s dvojsklom. Okenné žalúzie na 1. nadzemnom podlaží sú rolovacie. Podlahy obytných miestností sú plávajúce drevené, vyhotovené v roku 2013, v ostatných priestoroch sú keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné podlahové, v kúpeľni na 1. podkrovnom podlaží v kombinácii s elektrickým podlahovým kúrením, s automatickým ovládaním teploty. Elektroinštalácia je svetelná, na 1. nadzemnom podlaží i motorická, vyhotovená je z medi. Rozvod domáceho telefónu s vrátnikom je pod omietkou na 1.nadzemnom podlaží. Televízny a rádioanténny rozvod je pod omietkou na všetkých podlažiach. Rozvod zabezpečovacieho zariadenia je pod omietkou na všetkých podlažiach, vrátane vonkajšieho kamerového systému. Osadený je bleskozvod. Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z plastového potrubia je na všetkých podlažiach. Inštalácia plynu je na 1. nadzemnom podlaží. Vnútorná kanalizácia zo všetkých zariaďovacích predmetov z plastového potrubia je na všetkých podlažiach. Zdroj teplej úžitkovej vody zabezpečuje zásobníkový ohrievač, vyhotovený v roku 2013. Zdroj ústredného vykurovania zabezpečuje značkový kotol ústredného vykurovania na plyn, vyhotovený v roku 2013. Zdrojom lokálneho vykurovania v sklade je sporák na tuhé palivá s rúrou na pečenie. Vybavenie kuchyne tvorí zabudovaný elektrický sporák, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička, odsávač pár, drezové umývadlo kompozitové s odkvapávačom, kuchynská linka z materiálov na báze dreva priemernej dĺžky 7,20 m, všetko vyhotovené v roku 2014. Drezové smaltované umývadlo je v kotolni. Vnútorné vybavenie na 1. nadzemnom podlaží tvorí zapustené keramické umývadlo, samostatný murovaný sprchový kút. Vnútorné vybavenie na 1. podkrovnom podlaží tvorí plastová rohová vaňa, keramické umývadlo v kúpeľni a WC, sprchovacia vanička. Vodovodné batérie v pákovom vyhotovení sú na všetkých podlažiach. Vo WC na oboch podlažiach je záchod so zabudovanou nádržkou v stene. Vnútorné obklady sú vo všetkých sociálnych priestoroch všetkých stien, čela vane, sprchových kútov, prevažne viacfarebné s listelami. Vnútorný obklad je zo štiepaného kameňa v obývacej izbe, vyhotovený v roku 2013. Vnútorné keramické obklady sú pozdĺž kuchynskej linky. Vnútorné keramické obklady sú v kotolni. Krb s vyhrievacou vložkou je na 1. nadzemnom podlaží s rozvodom tepla do podkrovia. Sauna z dreva je na 1. nadzemnom podlaží. Osadený je elektrický rozvádzač s automatickým istením. Bazén z vodostavebného betónu je v zimnej záhrade na 1. nadzemnom podlaží, bez vnútorných obkladov. Konštrukciami naviac sú centrálne vysávanie, solárny ohrev vody, úprava a filtrácia pitnej vody, ozvučenie časti priestorov, všetko vyhotovené v roku 2013.Údržba rodinného domu súp. č. 496 vrátane modernizácie je pravidelná, vyhotovenie rodinného domu je na vysokej technickej a kvalitatívnej úrovni. 2. Rodinný dom súpisné číslo 731, k.ú. DrietomaJe postavený na rovinatom teréne a je riešený ako jednopodlažná nepodpivničená stavba s možnosťou vybudovania podkrovia. Strecha je nesymetrická šikmá sedlová vyložená, nad vstupom má manzardovú úpravu. Konštrukčný systém stavby je priečny dvojtrakt. Rodinný dom napojený na rozvody verejnej elektrickej energie, vodovodu, plynu a na vlastnú žumpu. Do užívania bol daný  roku 2002. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kuchyňa, dve izby, kúpeľňa s WC, šatník, a kotolňa a komora samostatne prístupné z terénu a terasy.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 96,80 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné murivo je z plynosilikátových tvárnic HEBEL, obvodové murivo je skladobnej hrúbky 40 cm. Deliace konštrukcie sú z plynosilikátových priečkoviek. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strop je v časti podkrovia zateplený, podbíjanie je z dreveného latovania. Krovy sú väznicové sedlové manzardové. Krytina strechy na krove je asfaltovaný šindeľ. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, na časti stropov je obklad z dreveného latovania. Klampiarske konštrukcie sú strešné prieniky, žľaby, zvody, parapety z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú štruktúrované na báze umelých hmôt. Obklad vstupnej fasády a západnej prístavby tvorí remienkový obklad z kameňa. Schody do podkrovia sú jednoduché drevené bez podstupníc. Dvere sú plné laminované vrátane obložiek. Okná sú drevené z europrofilov s dvojsklom. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy podľa druhu priestoru sú keramické dlažby a plávajúce laminované v protišmykovej úprave. Povrch podlahy vonkajšej terasy sú gressové dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné podlahové s automatickým ovládaním teploty. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, vyhotovená je z medi. Rozvod domáceho telefónu s vrátnikom je pod omietkou. Televízny rozvod je pod omietkou. Rozvod zabezpečovacieho zariadenia je pod omietkou. Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody je z plastového potrubia. Vykonaná je inštalácia plynu. Vnútorná kanalizácia zo všetkých zariaďovacích predmetov je z plastového potrubia. Zdroj teplej úžitkovej vody zabezpečuje plynový zásobníkový ohrievač. Zdroj vykurovania zabezpečuje kotol ústredného vykurovania na plyn. Vybavenie kuchyne tvorí kombinovaný zabudovaný sporák, odsávač pár, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička a mraznička, drezové umývadlo nerezové s odkvapávačom, kuchynská linka z masívu priemernej dĺžky 3,60 m, dvierka s reliéfovou úpravou. Vnútorné vybavenie tvorí plastová rohová vaňa s opierkami, keramické umývadlo so skrinkou. Vodovodné batérie sú v pákovom vyhotovení. Vo WC je záchod „combi“. Vnútorné obklady sú vo všetkých sociálnych priestoroch všetkých stien, vrátane motívov, čela vane. Vnútorné keramické obklady vrátane motívov sú pozdĺž kuchynskej linky a sporákov. Vnútorné keramické obklady sú v kotolni. Osadený je elektrický rozvádzač s automatickým istením. V kotolni je centrálny vysávač, rozvod vysávacieho potrubia je v murive. V izbe je vstavaná skriňa typu Roldor.Údržba rodinného domu súp.č.731 vrátane modernizácie je pravidelná, vyhotovenie rodinného domu je na nadpriemernej technickej a kvalitatívnej úrovni. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Sklad materiáluJe postavený na rovinatom teréne. Pozostáva z jedného priestoru, ktorý slúži ako sklad hospodárskeho náradia. Do užívania bol daný v roku 2004. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 20,65 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy tvoria pätky a pásy z monolitického betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpiky obité z vonkajšej strany doskami, zadná stena a priečka sú z penobetónových tvárnic. Krov je drevený sedlový hambálkového typu. Krytina strechy na krove je asfaltový šindeľ na drevenom záklope. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava drevených povrchov je vykonaná napustením impregnácie a čiastočným lakovaním. Podlaha je zo zámkovej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. 2. DielňaJe postavená na rovinatom teréne, pristavaná k východnej strane skladu materiálu. Pozostáva z jedného priestoru, ktorý slúži ako dielňa. Do užívania bola daná v roku 2004. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 25,55 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy tvoria pätky a pásy z monolitického betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpiky obité z vonkajšej strany doskami, zadná stena a priečka sú z penobetónových tvárnic. Krov je drevený sedlový hambálkového typu. Krytina strechy na krove je asfaltový šindeľ na drevenom záklope. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava drevených povrchov je vykonaná napustením impregnácie a čiastočným lakovaním. Podlaha je zo zámkovej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickým istením. 3. Podzemná pivnicaNachádza sa v päte svahu. Pozostáva z dvoch rôzne veľkých priestorov. Do užívania bola daná v roku 2004. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Objem podzemnej pivnice je 99,96 m3. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Steny podzemnej pivnice sú vyhotovené z debniacich tvárnic zaliatych betónom. Čelná stena je ukončená murivom z lomového kameňa. Stropy sú z monolitického oceľobetónu. Podlaha je zo zámkovej dlažby. Dvere sú z tvrdého dreva. Podzemná pivnica je opatrená svetelnou elektroinštaláciou a vetracími komínmi. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000007]

2 weeks ago

Bratislava - Devínska Nová Ves
725.000 EUR

Dátum konania dražby: 04.03.2019 09:15 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 725000,- EUR Najnižšie podanie: 725000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 50000,- EUR Prvá obhliadka: 15.02.2019 08:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 5041 na ulici Istrijská 84 v Bratislave, mestská časť Devínska Nová Ves. Druhá obhliadka: 27.02.2019 08:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 5041 na ulici Istrijská 84 v Bratislave, mestská časť Devínska Nová Ves. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES, katastrálne územie: Devínska Nová Ves, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 416, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným č. 5041 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1423 o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 1423 o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 1424 o výmere 1074 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rozostavaný bytový dom súpisné číslo 5041 na liste vlastníctva vedený ako rodinný dom Istrijská 84, k. ú. Devínska Nová VesIde o čiastočne podpivničený rozostavaný bytový dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Je umiestnený v preluke medzi dvoma susednými radovými rodinnými domami, má tvar „L“. Pozostáva zo 4-och bytov a nebytového priestoru, ktorý je situovaný do ulice Istrijská. Užívaný je od roku 2008. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie (suterén) tvorí: skladovo - prevádzkový priestor a sociálna časť s dvomi WC. Je tu osadený centrálny vysávač, z ktorého potrubné rozvody sú umiestnené v jednotlivých izbách. Prístup do suterénu je po žb. monolitických schodoch z podbránia.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 85,79 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: nebytový priestor so zázemím a dva byty. Nebytový priestor na prízemí je prístupný po schodoch z podbránia. Zázemie tvorí umyváreň a šatňa. Prvý prízemný byt pozostáva zo zádveria, kuchyne s jedálňou, špajzy, obývacej izby, spálne so šatníkom, kúpeľne (mramorová dlažba, vaňa, umývadlo), WC (s umyvátkom) a predsiene. Prístup do bytu je z dvorovej časti po monolitických žb. schodoch. Zo zádveria je prístup do podkrovia po celodrevenom schodisku so zábradlím z tvrdého dreva. Druhý prízemný byt pozostáva z apartmánu s kuchynským kútom a kozubom (napojený na komín Schiedel), kúpeľne (sprchový kút, umývadlo, WC misa). Prístup do bytu je z dvorovej časti po monolitických žb. schodoch.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 282,54 m2.1. podkrovie tvorí: 2 byty. Prvý podkrovný byt je orientovaný do ulice. Má predsieň, 2 izby, obývaciu halu s kuchynským jedálenským kútom, 2 kúpeľne a WC. Druhý podkrovný byt je orientovaný do dvora. Má navrhnutý prístup z prefabrikovaného schodiska z dvorovej časti. V byte je navrhnutá izba s kuchynským a jedálenským kútom, kúpeľňa s WC. Oba byty sú prepojené dverami.Zastavaná plocha 1. podkrovia je 282,54 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Stavba je zastrešená šikmou sedlovou a valbovou strechou, ktorej nosnú časť tvorí drevený hambálkový krov. Krytina strechy je z betónovej škridly - BRAMAC bobrovka. Sklon strechy je 20 až 30 stupňov. Základy sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu B 15. Obvodové zvislé nosné konštrukcie v suteréne sú z debniacich tvárnic zaliatych betónom. Obvodové steny nadzemných podlaží sú murované z tehlových tvárnic hr. 380 mm na MVC 1.0. Obvodové steny budú zateplené tepelnoizolačným systémom Terranova alt. Baumit s polystyrénom hr. 100 mm. Priečky sú murované z tehlových priečkoviek na MVC 2,5. Komíny sú murované typu Schiedel so šamotovou rúrou a izoláciou z minerálnej vlny. Strop nad suterénom je z oceľových I-nosníkov, na ktorých sú trapézové plechy a zálievka. Strop nad prízemím je z keramických stropných nosníkov a vložiek MIAKO. V celom nebytovom priestore vrátane zázemia je keramická dlažba. V umyvárni a šatni je keramický obklad stien 150x150 mm do výšky 1,5 m. V bytoch na prízemí je keramický obklad stien 300x400 mm, v kúpeľni do výšky 2,1 m a vo WC do výšky 1,2 m. Vane v kúpeľniach nie sú obložené, na jednej je kryt, na druhej chýba, WC misy sú zavesené na stene so splachovačom zabudovaným pod omietkou. V kuchyniach je priestor za linkou obložený lešteným mramorom hr. 20 mm. Strop nad podkrovím je zo sadrokartónu so stierkou. Podkrovie bude zateplené izoláciou ISOVER. Preklady, nosníky a vence sú železobetónové monolitické. V podkroví nie sú vyhotovené podlahy, omietky, sadrokartónový strop, nie sú osadené zariaďovacie predmety, ani vnútorné parapetné dosky. Podlahu podkrovia tvorí len hrubý betón. Sú dokončené všetky rozvody tekutých médií z medených trubiek, prívod plynu a hrubé elektrické vedenia ukončené ističmi. V 1. kúpeľni prvého podkrovného bytu je rohová vaňa, dvojumývadlo. Vo WC je misa zavesená na stene a samostatné umývatko. Vykurovanie a TÚV je riešené univerzálnymi kotlami na plyn. Spodná časť stavby je chránená proti zemnej vlhkosti izoláciou Hydrobit V60 S35 + 2x penetračný náter. Okná sú plastové, zasklené izolačným dvojsklom, v podkroví sú vikiere do ulice a strešné okná typu Velux. Parapety sú navrhnuté werzalitové. Vnútorné dvere sú navrhnuté drevené hladké plné z jaseňového masívu resp. zasklené s polodrážkou do drevených zárubní. Vstupná brána z ulice je drevená výsuvná. Podlahy v obytných miestnostiach sú navrhnuté ako drevené dubové parkety, v neobývaných priestoroch je mramorová dlažba. Podlahy na prízemí majú tepelnú izoláciu Nobasil hr.  50 mm. Podlahy v podkroví tvorí hrubý betón. Vonkajšie omietky sú navrhnuté hladké, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, realizácia bez finálnej úpravy. Soklová časť stavby je opatrená drsnou omietkou. Všetky klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Rozvody vody, ÚK a elektriny sú medené. Kúrenie v dome je zabezpečené hliníkovými radiátormi. V spálňach prvého a druhého prízemného bytu je v podlahe elektrické kúrenie s elektronickou reguláciou. Dom má ako zdroj tepla jeden kotol na prízemí v predsieni, druhý v podkroví taktiež v predsieni. Na dome je bleskozvod. V celej stavbe sú rozvody zo zabudovaného centrálneho vysávača. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000004]

2 weeks ago

Rajecká Lesná
72.000 EUR

Dátum konania dražby: 06.03.2019 13:15 Miesto dražby: salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 72000.00,- EUR Najnižšie podanie: 72000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 20000.00,- EUR Prvá obhliadka: 14.02.2019 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 6 v obci Rajecká Lesná. Druhá obhliadka: 28.02.2019 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 6 v obci Rajecká Lesná. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Rajecká Lesná, katastrálne územie: Rajecká Lesná, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 260, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 6 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 457/10 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 457/2 o výmere 292 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 457/10 o výmere 112 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 457/11 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 6, k.ú. Rajecká LesnáIde o samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne. Užívaný je od roku 1981. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, zastrešený je plochou strechou. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: vstupné zádverie, schodiskový priestor do 2. NP, sklad pod schodmi (znížená podlaha), chodba, obývacia izba, spálňa, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC a kotolňa.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 111,66 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby - detská izba obývacia izba a spálňa s prístupom na balkón, kuchyňa, šatník a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 111,66 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom je vybudovaný z klasických stavebných materiálov. Základové konštrukcie sú betónové pásové s vodorovnou  hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové steny sú murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 430 mm, fasáda je vyhotovená z brizolitu, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha je pokrytá pozinkovaným plechom, klampiarske konštrukcie strechy, zvody, žľaby a okenné parapety sú z pozinkovaného plechu, v 2. NP s lakoplastovou úpravou. Rodinný dom je napojený na vzdušné vedenie NN, zásobovanie vodou je z obecného vodovodu, odkanalizovaný je do železobetónovej monolitickej žumpy. Rodinný dom je možné napojiť na plyn. V 1. NP v kuchyni je podlaha z keramickej dlažby a PVC, antikorový dvojdrez s otočnou batériou, plynový sporák na propán-bután s elektrickou rúrou, sporák na pevné palivo, steny pri dreze a sporáku sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom so sprchovou pákovou batériou, WC, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,5 m. Podlaha je z keramickej dlažby, schody do 2. NP sú železobetónové obložené dreveným obkladom z červeného  smreku. V kotolni je kotol na pevné palivo, kombinovaný bojler na TÚV. Okná sú drevené, dvojité. Vnútorné dvere sú hladké plné alebo presklené, osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú drevené, presklené. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátory sú oceľové rebrové. Elektroinštalácia je na 230 V a 400 V s hlavným ističom a poistkami. V kúpeľni a kuchyni sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody, rozvody kanalizácie. V 2. NP v kuchyni je kuchynská linka dĺžky 2,30 m (2008), antikorový drez s odkladaním s pákovou batériou, elektrický sporák s elektrickou rúrou, digestor, steny pri kuchynskej linke sú  obložené keramickým obkladom, podlaha je z keramickej dlažby, nový panelový radiátor KORAD. V kúpeľni je smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom so sprchovou otočnou batériou, umývadlo s otočnou batériou, WC, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,58 m, podlaha je z keramickej dlažby. V obývacej a detskej izbe je podlaha  z PVC, v chodbe  je podlaha z veľkoplošných laminátových parkiet (2008), na balkóne je cementový poter, v spálni je podlaha z PVC, v chodbe je podlaha z keramickej dlažby, steny sú obložené dreveným obkladom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a s vnútornými plastovými žalúziami (2010). Vnútorné dvere sú hladké plné a presklené, osadené v oceľových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné ústredné, radiátory sú oceľové rebrové, elektroinštalácia je na 230 V. V kúpeľni a kuchyni sú vyhotovené rozvody teplej a studenej vody, rozvody kanalizácie. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Garáž na pozemku parc. reg. „C“ č. 457/11Je prízemná s pultovou strechou. Základové konštrukcie sú z monolitického betónu s podmurovkou, obvodové steny sú  vyhotovené z nosnej zrubovej drevenej konštrukcie hrúbky 130 mm. Strecha je pokrytá pozinkovaným plechom, žľab a zvod je z pozinkovaného plechu, garážové vráta sú drevené zvlakové, presklené, okno je drevené jednoduché, podlaha je betónová, vyhotovená je montážna jama. Do užívania bola daná v roku 1981. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 26,25 m2. 2. Altánok pred rodinným domomDo užívania bola daný v roku 1995. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha altánku je 5,09 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000005]

2 weeks ago

Nedožery - Brezany
117.000 EUR

Dátum konania dražby: 06.03.2019 09:15 Miesto dražby: salón VIP I. na 4. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 117000.00,- EUR Najnižšie podanie: 117000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 20000.00,- EUR Prvá obhliadka: 14.02.2019 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 111 na ulici V. B. Nedožerského 51 v obci Nedožery - Brezany. Druhá obhliadka: 28.02.2019 10:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 111 na ulici V. B. Nedožerského 51 v obci Nedožery - Brezany. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Nedožery – Brezany, katastrálne územie: Nedožery, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1448, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 111 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 449/3 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, rozostavaná prístavba so súpisným číslom 111 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 449/4 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 64/1 o výmere 680 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. reg. „C“ č. 449/1 o výmere 433 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 449/3 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 449/4 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Základy sú betónové bez vodorovnej izolácie. Steny boli v roku 2005 zateplené na sendvičovú konštrukciu. Deliace priečky sú murované. Vnútorné omietky sú vápenné. Stropy sú drevené trámové s podhľadom. Strecha je vyhotovená valbovým krovom so škridlovou krytinou strechy. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú z jednej strany na baze umelých látok po zateplení a z dvoch strán obložené remienkovým obkladom v roku 2005. Dvere sú prevažne hladké. Okná sú prevažne plastové s kovovými žalúziami a kovovými mrežami z roku 2005. Podlahy obytných miestností aj ostatných miestností sú prevažne z keramickej dlažby. Vykurovanie je 4 plynovými kachľami. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Elektroinštalácia je svetelná. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie a zemného plynu. Kuchyňa je vybavená drezovým umývadlom a kuchynskou linkou na báze dreva dl. 1,50 m. Kúpeľňa je vybavená sprchou, umývadlom, WC klozetom. V kúpeľni sa nachádza 1 páková nerezová vodovodná batéria so sprchou a 2 pákové nerezové vodovodné batérie. Keramický obklad je v kúpeľni, sprche a WC. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. 2. Rozostavaná prístavba rodinného domu súpisné číslo 111, k.ú. NedožeryIde o rekonštrukciu pôvodného rodinného domu, ktorá sa realizuje od roku 2005 tak, že časť pôvodného rodinného domu bola zbúraná a na jej mieste a ďalšom voľnom pozemku parc. č. 449/4 je realizovaná prístavba rodinného domu s dvomi nadzemnými podlažiami. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 287,51 m2.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 254,47 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Steny sú zateplené na sendvičovú konštrukciu. Deliace priečky sú murované. Vnútorné omietky sú vápenné, v 2. NP v dokončenosti 50 %. Stropy sú železobetónové s podhľadom. Strecha je vyhotovená pultovým krovom a s plechovou krytinou strechy. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú z dvoch strán obložené remienkovým obkladom, z jednej strany omietkou na báze umelých látok po zateplení v dokončenosti 60 %. Schody do 2. NP sú s povrchom z keramickej dlažby. Dvere sú prevažne hladké, v 2. NP len dverné otvory. Okná sú plastové s kovovými žalúziami. Podlahy v 1. NP sú z keramickej dlažby, v 2. NP obytných miestností sú laminátové v dokončenosti 30 %, v ostatných miestnostiach sú prevažne z keramickej dlažby. Vykurovanie je projektované ako ústredné kotlom ÚK a radiátormi, ktoré sú osadené len v 1. NP v rozsahu 10 %. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Elektroinštalácia v 1. NP je svetelná a motorická, v 2. NP je len svetelná v dokončenosti 50 %. V dome je rozvod studenej a teplej vody a kanalizácie, v 2. NP v dokončenosti 35 % a zemného plynu len v 1. NP. Drevené vráta sú do krytej terasy. V 1. NP sú 3 sprchy, v 2. NP 4 sprchy, v 1. NP dve WC. Kúpeľňové vodovodné batérie sú nerezové so sprchou. Keramický obklad je v kúpeľniach so sprchou, WC v 1. NP. Krb s otvoreným ohniskom je osadený v krytej terase v 1. NP. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Záhradná chatkaDo užívania bola daná v roku 2005. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 33,1 m2. 2. Záhradné jazierkoDo užívania bolo dané v roku 2010. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Plocha jazierka je 8,49 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000003]

3 weeks ago

Lučenec
37.200 EUR

Dátum konania dražby: 07.03.2019 17:15 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 37200.00,- EUR Najnižšie podanie: 37200.00,- EUR Minimálne prihodenie: 1000.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR Prvá obhliadka: 11.02.2019 11:15; pred bytovým domom so súpisným číslom 2969, vchod: 32 na ulici Adyho 32 v Lučenci. Druhá obhliadka: 04.03.2019 11:15; pred bytovým domom so súpisným číslom 2969, vchod: 32 na ulici Adyho 32 v Lučenci. Predmet dražby: Byt č. 56 nachádzajúci sa na 8. p. bytového domu so súpisným číslom 2969, vchod: 32 na ulici Adyho 32 v Lučenci (ďalej len ako „Dom“) postaveného na parcele registra „C“ č. 1454/111 o výmere 976 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (právny vzťah k parcele 1454/111 je evidovaný na liste vlastníctva č. 9209), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 655/49600, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8685, okres Lučenec, obec Lučenec, katastrálne územie Lučenec. Opis predmetu dražby: Obytný dom je súčasťou zástavby obytných domov na Adyho ulici v Lučenci. Dom bol daný do užívania v roku 1991, je podpivničený. V I. PP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Ostatných osem nadzemných podlaží je obytných.Dom je panelový s plochou strechou, pokrytý živičnou krytinou. Vchod je veľmi dobre udržiavaný, boli vymenené okná na spoločných priestoroch za plastové. V obytnom dome je nový vchodový vrátnik, boli vymenené zvislé rozvody vody, kanalizácie a plynu. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.Dispozičné riešenie:Byt pozostáva z troch obytných miestností, chodby, kúpeľne, WC a kuchyne. K Bytu prislúcha pivnica o výmere 1,78 m2.Celková podlahová plocha bytu č. 56 vrátane pivnice je 65,77 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:V byte boli realizované stavebné úpravy - nový rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektroinštalácie. Všetky miestnosti majú vápenné omietky. Okná sú plastové. Zárubne sú oceľové, dvere sú dyhované. Podlahy v dvoch izbách sú z PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha. V ostatných priestoroch sú keramické dlažby. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva. Okolo kuchynskej linky je keramický obklad steny. Šporák je plynový s odsávačom pár. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Bytové jadro je murované. WC je samostatné. V kúpeľni je keramický obklad stien, nachádza sa tam umývadlo a vaňa. Zariaďovacie predmety sú štandardné. Batérie sú pákové, jedna je kohútiková.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000002]

3 weeks ago

Tvrdošín
53.200 EUR

Dátum konania dražby: 06.03.2019 14:00 Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 53200,- EUR Najnižšie podanie: 53200,- EUR Minimálne prihodenie: 1000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 15.02.2019 11:00; pred bytovým domom so súpisným číslom 515, vchod: 1 na ulici SNP 515/51 v Tvrdošíne. Druhá obhliadka: 01.03.2019 11:00; pred bytovým domom so súpisným číslom 515, vchod: 1 na ulici SNP 515/51 v Tvrdošíne. Predmet dražby: Byt č. 4 nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu so súpisným číslom 515, vchod: 1, na ulici SNP 515/51 v Tvrdošíne (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 904/1 o výmere 909 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok pod domom“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku pod domom a na pozemku parcely registra „C“ č. 905 o výmere 296 m², druh pozemku: záhrada o veľkosti 5448/39493, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Tvrdošín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3800, okres Tvrdošín, obec Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín. Opis predmetu dražby: Bytový dom súp. č. 515 sa nachádza v širšom centre mesta Tvrdošín, v katastri Tvrdošín na parc. C-KN č. 904/1. Dom je prístupný priamo z ulice SNP po vlastnej komunikácii z betónovej dlažby, v ulici sú vedené inžinierske siete. Pozemok je v miernom svahu. Dom má 4 nadzemné podlažia. V 1. nadzemnom podlaží sú dva byty - garsónky, spoločné priestory  a pivničky k bytom. V 2. a 3. nadzemnom podlaží sú dva trojizbové byty, v 4. nadzemnom podlaží, ktoré bolo vyhotovené formou nadstavby v r. 2012 je jeden byt. V dome je vnútorné dvojramenné schodisko. Začiatok užívania Domu je rok 1975. Životnosť domu je stanovená na 110 rokov. Dispozičné riešenie:Byt č. 4 je trojizbový, nachádza sa na 3. nadzemnom podlaží, na strane orientovanej do ulice. Byt má 3 izby, príslušenstvom je kuchyňa, chodba + šatník, kúpeľňa a WC. Obývacia izba má balkón.K bytu patrí pivnička č. 4 o výmere 2,98 m2, nachádza sa na 1. nadzemnom podlaží.Celková podlahová plocha bytu vrátane pivnice č. 4 je 59,98 m2. Byt má balkón o výmere 2 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Bytový dom pôvodne murovaný, bol v roku 2012 modernizovaný, zateplený a bola vykonaná nadstavba 4. nadzemného podlažia s novou strechou. Základy sú betónové, pásové s hydroizoláciou. Murivo je tehlové, dodatočne zateplené kontaktne polystyrénom so stierkovou povrchovou úpravou. Priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú železobetónové. Strecha je s plytkým sklonom, krov je drevený, krytina je plechová, so zateplením. Schodisko je dvojramenné, schodnicové. Byt bol pôvodným majiteľom cca v roku 2012 modernizovaný, ďalšiu modernizáciu bytu vykonali súčasní vlastníci po roku 2013. V byte bolo vyhotovené murované jadro. Kuchynská linka je nová na báze dreva, sporák je s keramickou platňou, drez je nerezový, zabudovaná je umývačka riadu, vodovodná batéria je páková, okolo je keramický obklad.Kúpeľňa má samostatnú sprchu, umývadlo so skrinkou, vodovodné batérie sú pákové; je tu elektrický zásobníkový bojler (60 l)- zdroj teplej úžitkovej vody. WC je samostatné, kombi, je tu keramický obklad a keramická dlažba. Ostatné povrchové úpravy sú štukové omietky s doplnením kamenného remienkového obkladu v časti obývačky. Podlahy sú ľahké plávajúce. Dvere sú dýhované s drevenými obložkami, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Byt má balón orientovaný na juhozápad. Vykurovanie je v obývačke lokálne - kovovými kozubovými kachľami, ostatné miestnosti sú s vykurovaním elektrickými mobilnými radiátormi. Elektroinštalácia je podomietková, svetelná a motorická, vybavená aj na vykurovanie (nie je plynofikácia). Vnútorný vodovod je nový - v plastových rúrkach, kanalizácia je plastová.K bytu patrí pivnička č. 4 na 1. nadzemnom podlaží, ktorá je murovaná, dvere sú drevené, osadené v kovovej zárubni. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Murovaná šopa/sklad, na parc. C-KN č. 904/1.Murovaný sklad na parc. C-KN č. 904/1 sa nachádza v jej hornej severovýchodnej časti. Pozostáva zo 6 samostatných skladov-miestností, ktoré tvoria príslušenstvo k jednotlivým bytom, vyhotovených spolu s domom + jeden sklad bol vyhotovený dodatočne. Stavba skladu je zakreslená na katastrálnej mape, nie je však vložená na liste vlastníctva. Začiatok užívania je rok 1975. Životnosť je vzhľadom na materiálové a konštrukčné vyhotovenie a technický stav odhadovaná na 60 rokov.Dispozičné usporiadanie:Murovaný sklad je vytvorený ako jednotraktová, jednopodlažná radová stavba, v rade sú jednotlivé miestnosti v počte 6 + 1. Pre byt č. 4 je sklad - tretia miestnosť zhora.Zastavaná plocha je o výmere 7,98 m2.Konštrukcie a vybavenie:Základy sú betónové, murivo je zo škvarobetónových tvaroviek, omietky sú vápenné, strecha je plytká, pultová, krytina je plechová, dvere sú hladké, plné. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Add to My Living

[ID:RE0004163-19-000001]

3 weeks ago

Bracovce
13.900 EUR

Dátum konania dražby: 07.03.2019 13:00 Miesto dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 13900,- EUR Najnižšie podanie: 13900,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000,- EUR Prvá obhliadka: 13.02.2019 15:30; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 150 v obci Bracovce, okres Michalovce. Druhá obhliadka: 27.02.2019 15:30; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 150 v obci Bracovce, okres Michalovce. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Bracovce, katastrálne územie: Bracovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 25, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 150 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely reg. „C“ č. 1106/6 o výmere 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely reg. „C“ č. 1106/6 o výmere 500 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely reg. „C“ č. 1106/38 o výmere 2638 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely reg. „C“ č. 1106/147 o výmere 63 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 150, katastrálne územie Bracovce, obec Bracovce Predmet dražby je súčasťou zástavby rodinných domov. Ide o samostatne stojaci, prízemný rodinný dom (v jeho zadnej časti sa nachádza podzemná pivnica, ktorej svetlá výška nedosahuje 1,6 m, preto nie je považovaná za podzemné podlažie, ale za podzemnú pivnicu). Dom v súčasnosti nie je využívaný na rodinné bývanie, ani udržiavaný. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1961 a v roku 2008 bol rodinný dom rekonštruovaný. Pri rekonštrukcii bola vybudovaná nová kúpeľňa, kuchyňa, boli vymenené okná v prednej časti domu, osadené nové podlahy, ako aj realizované ústredné kúrenie rodinného domu. Orientácia obytných miestností je na západ a juh. Predmet dražby je napojený na miestny rozvod vody a plynu. Odkanalizovaný je do žumpy. Popri rodinnom dome vedie chodník z monolitického betónu hr. 100 mm. Do užívania bol daný v roku 1961. Dispozičné riešenie: 1. NP: kuchyňa, kúpeľňa, chodba, tri izby a komora (s vchodom zo zadnej časti predmetu dražby).Zastavaná plocha 1.NP je 140,4 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Založenie rodinného domu je na základových pásoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z hlinených a pálených tehál hr. 550 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 250 mm. Stropné konštrukcie nad 1. NP sú drevené trámové, s podbitím na rákos, v jednej izbe s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová, s krytinou z AZC šablón na latách. Klampiarske konštrukcie na rodinnom dome chýbajú. Z dvoch strán je rodinný dom zateplený bez vonkajšej omietky. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stropov, stien - maľby, v sociálnom zariadení a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné, okná sú drevené dvojité, čiastočne plastové, s vnútornými predokennými žalúziami. Dvere sú drevené, osadené v obložkových zárubniach. Podlahy v rodinnom dome sú v obytných miestnostiach plávajúce, v kúpeľni sú keramické dlažby. Obvodové murivo  podzemnej pivnice je z lomového kameňa, strop je rovný monolitický. Do užívania bola daná v roku 1961.V kúpeľni sa nachádza vaňa, WC a umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové. Kuchynská linka je na báze dreva bez elektrospotrebičov a bez drezu. V rodinnom dome je kúrenie zabezpečené plynovým kotlom umiestneným v podzemnej pivnici, ktorý je pravdepodobne nefunkčný. Radiátory sú panelové. Ohrev pitnej vody bol zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody umiestneným v kúpeľni. Vlastník predmetu dražby začal realizovať k rodinnému domu prístavbu, ktorá pozostáva z poškodeného obvodového muriva. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukcie.

Add to My Living
Next page